Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Επιλογής μόνιμου προσωπικού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/28.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 134/2018

 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Επιλογής μόνιμου προσωπικού, κατόπιν της 1/58Μ/2003 προκήρυξης του πρώην Δήμου Σολυγείας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10468/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου ΘΗΔ
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.    Κορδώσης Χρήστος,
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
4. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
8. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Επιλογής μόνιμου προσωπικού, κατόπιν της 1/58Μ/2003 προκήρυξης του πρώην Δήμου Σολυγείας», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 14-03-2018 εισήγηση του Δημάρχου, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:   
«Με την υπ’ αριθμ. 234/07.03.2018 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., η οποία λήφθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 255/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπ’ αριθμ. 3186/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά τη διάθεση προς διορισμό του Νέστορα Καπερώνη του Λαζάρου, υποψηφίου του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, σύμφωνα με την προκήρυξη 1/58Μ/2003 (ΦΕΚ303/τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ/06.08.2003) του τέως Δήμου Σολυγείας, καλείται η αρμόδια τριμελής επιτροπή επιλογής μόνιμου προσωπικού, να προβεί στην αναμόρφωση του σχετικού πίνακα κατάταξης και στη σύνταξη πίνακα διατιθέμενου προς διορισμό.
 
Με την υπ’ αριθμ. 6/48/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σολυγείας, ορίστηκε τριμελής επιτροπή επιλογής μόνιμου προσωπικού αποτελούμενη από τους 1. Κούστα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, 2. Σούκουλη Αντώνη, υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός και 3. Φίλη Αναστασία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός.
 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου, σε αντικατάσταση του τέως Δημοτικού Συμβούλου Κούστα Ιωάννη. Ο ορισθείς Δημοτικός Σύμβουλος θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου, με την οποία θα οριστούν τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας, σύμφωνα με τον ν.2623/1998, άρθρο 9, §12, όπως προστέθηκε με την § 4, του άρθρου 5, του ν.3345/2005».  
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ζώγκο Ανδρέα, ως Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής επιλογής μόνιμου προσωπικού, για την αναμόρφωση του σχετικού πίνακα κατάταξης και τη σύνταξη πίνακα διατιθέμενου προς διορισμό.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ’ αριθμ. 234/07.03.2018 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3345/2005,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζώγκο Ανδρέα, ως πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής επιλογής μόνιμου προσωπικού, που θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου, με την οποία θα οριστούν τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας σύμφωνα με τον ν.2623/1998, άρθρο 9, §12, όπως προστέθηκε με την § 4, του άρθρου 5, του ν.3345/2005»,για την αναμόρφωση του σχετικού πίνακα κατάταξης και τη σύνταξη πίνακα διατιθέμενου προς διορισμό.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 134/ 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 04 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης