Συμμετοχή του Δήμου στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/05.04.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 135/2018

Μοναδικό Θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Μ. Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 § 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12060/05-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Σταυρέλης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνιος
12.    Οικονόμου Γεώργιος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
15.   Μουρούτσος Γεώργιος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης 
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
19.    Μπάκουλης Δημήτριος– Αντιδήμαρχος
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
23.    Πανταζής Βασίλειος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
26.    Κορδώσης Χρήστος
27.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
28.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.    Σούκουλης Ανδρέας
30.    Καρασάββας Ιωάννης
31.Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
32.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
33.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                          Κανένας
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος, επειδή το Φεστιβάλ ξεκινά την 18-4-2018 και πρέπει άμεσα να γνωστοποιηθεί στους διοργανωτές το ύψος της συμμετοχής του Δήμου, προκειμένου να προγραμματίσουν τις διαδικασίες του Φεστιβάλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος και της συνεδρίασης κατ΄ επέκταση
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 11962/05-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κ. Παρτσινέβελου Κ., η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10825/27.3.2018 αίτημα, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου Κόρινθος 2018, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας. 
Το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου αναβαθμίζεται και ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο και αποτελεί πλέον καταξιωμένο θεσμό για την πόλη μας. Φέτος, θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ σχολεία και θεατρικές ομάδες της Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Οι θεατρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαΐδης» από 18 έως 23 Απριλίου 2018. Πρόκειται για μια διοργάνωση πολιτιστικού περιεχομένου που αξιοποιεί τα ταλέντα των μαθητών και προάγει τη δημιουργικότητα τους. Για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1.Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων από 18 έως 23 Απριλίου 2018, ποσού έως 1.215,20€ με Φ.Π.Α.
2.Παράθεση γεύματος στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας, ήτοι 284 άτομα, μετά το πέρας της παράστασης τους, ποσού έως 3.124,00 € με Φ.Π.Α.
3.Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Φεστιβάλ, ήτοι: προσκλήσεις (1.500 τεμάχια), προγράμματα (1.500 τεμάχια), αφίσες (50 τεμάχια), λάβαρα (1 τεμάχιο) και αναμνηστικά συμμετοχής (10 τεμάχια) για τις θεατρικές ομάδες που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, ποσού έως 1.605,80 € με Φ.Π.Α.
4.Προμήθεια λουλουδιών, ήτοι εννέα (9)ανθοδέσμες, ποσού έως 122,04€ με Φ.Π.Α.
5.Προμήθεια ατομικών νερών για τους συμμετέχοντες στο Μαθητικό Φεστιβάλ, ήτοι δεκαπέντε (15) κιβώτια
(24 x 0,5 lt), ποσού έως 50,85€ με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 6.117,89 € με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου Κόρινθος 2018 και
β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 6.117,89 € σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α και β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 6.117,89€ με ΦΠΑ στο 11ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαϊδης» από την Τετάρτη 18 Απριλίου έως τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
  1. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων από 18 έως 23 Απριλίου 2018, ποσού έως 1.215,20€ με Φ.Π.Α.
  2. Παράθεση γεύματος στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας, ήτοι 284 άτομα, μετά το πέρας της παράστασης τους, ποσού έως 3.124,00 € με Φ.Π.Α.
  3. Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Φεστιβάλ, ήτοι: προσκλήσεις (1.500 τεμάχια), προγράμματα (1.500 τεμάχια), αφίσες (50 τεμάχια), λάβαρα (1 τεμάχιο) και αναμνηστικά συμμετοχής (10 τεμάχια) για τις θεατρικές ομάδες που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, ποσού έως 1.605,80 € με Φ.Π.Α.
  4. Προμήθεια λουλουδιών, ήτοι εννέα (9)ανθοδέσμες, ποσού έως 122,04€ με Φ.Π.Α.
  5. Προμήθεια ατομικών νερών για τους συμμετέχοντες στο Μαθητικό Φεστιβάλ, ήτοι δεκαπέντε (15) κιβώτια (24 x 0,5 lt), ποσού έως 50,85€ με Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 6.117,89 € συμπ. ΦΠΑ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 6.117,89 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 135/ 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 04 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment