Έγκριση καταβολής εξόδων για τον ενταφιασμό του αλλοδαπού LORINCZ JANOS του STEFAN

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 438/2017
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση καταβολής εξόδων για τον ενταφιασμό του αλλοδαπού LORINCZJANOS του STEFAN»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση καταβολής εξόδων για τον ενταφιασμό του αλλοδαπού LORINCZJANOSτου STEFAN», επειδή η σωρός του βρίσκεται στους ψυκτικούς θαλάμους του Νοσοκομείου Κορίνθου από 15-6-2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα , έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα  εξής στοιχεία:
 
1.το από 16-6-2017 πιστοποιητικό θανάτου του Ιατροδικαστή Ναυπλίου και Καλαμάτας κ. Νικολάου Κωτακίδη.
2. το από 4-10-2017 έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας, περί έρευνας για συγγενείς του θανόντος
3. το από 1-11-2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σχετικά με τον ενταφιασμό του και
4. την από 27-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία επακριβώς έχει ως εξής:
<< Με το αρ. Πρωτ. 51348/07-11-2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου μας ενημέρωσαν ότι στις 15/06/2017 απεβίωσε αιφνίδια ο υπήκοος Ρουμανίας LORINCZJANOSτ. STEFAN και η σωρός του βρίσκεται στους ψυκτικούς θαλάμους και παραμένει εκεί μέχρι και σήμερα. Το Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 1019/27/35-ΙΔ από 01/11/2017 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι, η θετή αδερφή του κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας HARGHITA ότι είναι ο μοναδικός εν ζωή συγγενής του θανόντος και πως δεν δύναται να αναλάβει τη διαδικασία επαναπατρισμού της σορού καθότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και να υποστηρίξει το απαιτούμενο κόστος.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4483/2017 οι δαπάνες για ταφή μπορούν να καλυφθούν από το Δήμο , μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη.  Θεωρείται ότι για κοινωνικούς και στοιχειώδους ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και για λόγους ηθικής τάξης ο Δήμος μας θα πρέπει να μεριμνήσει τα δέοντα όσον αφορά την ταφή του νέου άνδρα με έξοδα που θα τον βαρύνουν. Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων κηδείας υπηκόου Ρουμανίας LORINCZJANOS. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6495.0001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»>>
Το κόστος της κηδείας ανέρχεται στα 500,00 € πλέον ΦΠΑ.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 4483/2017, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Εγκρίνει την καταβολή εξόδων από το Δήμο,  ύψους  500,00 € πλέον ΦΠΑ, για τον ενταφιασμό της σορού του αστέγου υπηκόου Ρουμανίας LORINCZJANOSτου STEFAN, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου από 13-6-2017 και απεβίωσε αιφνιδίως την 15-6-2017.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6495.0001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
Ψηφίζει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (500,00 € πλέον ΦΠΑ)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 438 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης