Αίτημα Ιατρικού Συλλόγου για συμμετοχή του Δήμου στο υπό σύσταση και λειτουργία δίκτυο πόλεων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 440/2017
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Αίτημα Ιατρικού Συλλόγου για συμμετοχή του Δήμου στο υπό σύσταση και λειτουργία δίκτυο πόλεων και επιστημονικών φορέων με την επωνυμία “ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
6. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
7. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
8. Κοντογιώργος Αναστάσιος
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόταξε τη συζήτηση του 13ου κατά σειρά εγγραφής στην ημερήσια διάταξη θέματος ως 1ου με τίτλο «Αίτημα Ιατρικού Συλλόγου για συμμετοχή του Δήμου στο υπό σύσταση και λειτουργία δίκτυο πόλεων και επιστημονικών φορέων με την επωνυμία “ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ”»η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 339/19-10-2017 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας το οποίο έχει ως εξής:
<<……… Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας προτείνει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας για την Σύσταση και Λειτουργία Δικτύου Πόλεων και Επιστημονικών Φορέων με την Επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ, «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ» .
Τα Ασκληπιεία ήταν ιερά και τόποι λατρείας του θεού Ασκληπιού, και στην πραγματικότητα τα «πρώτα νοσοκομεία» αλλά και κέντρα υγείας και πολιτισμού του Ελληνικού χώρου και όλου του δυτικού πολιτισμού. Θεωρώντας ότι η σύσφιγξη και διεύρυνση των θεσμών και των δραστηριοτήτων ανάμεσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Επιστημονικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν προκειμένου στους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας και σε πόλεις της Μεσογείου, όπου αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν Ασκληπιεία, είναι έργο μέγιστης σημασίας για την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, την ενίσχυση του διαπολιτιστικού διαλόγου, την προώθηση επιστημονικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη ιατρικού πολιτισμικού και άλλων θεματικών μορφών τουρισμού.
 Στους όρους που έχουν τεθεί για τη εγγραφή και τους όρους συμμετοχής στο άρθρο 2 αναφέρεται:
«Στο δίκτυο είναι δυνατών να συμμετάσχουν ως μέλη οι ενδιαφερόμενοι δήμοι υπό την προϋπόθεση ότι στην περιφέρεια τους υπάρχει αρχαίο Ασκληπιείο ή αρχαίο θεραπευτικό κέντρο ( Ναός του Ασκληπιού στην Αρχαία Κόρινθο) .
Τα ιδρυτικά μέλη, φορείς είναι η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Επιδαύρου, ο Δήμαρχος Τρικκαίων, ο Δήμαρχος Κω, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Πρόεδρος του Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω.
Εισηγούμαστε την εγγραφή σας στην εν λόγω Πνευματική κίνηση και να την στηρίξετε στα πλαίσια της πολιτιστικής σας δραστηριότητας>>.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου με την επωνυμία « ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ» (το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας)   και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το αριθμ. 339/19-10-2017 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει, την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ, «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 440 / 2017.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 01 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης