Εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 441/2017
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
6. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
7. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
8. Κοντογιώργος Αναστάσιος
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλα», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 § 4 του Ν. 4483/2017 τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα των ετών 2012.2013,2014,2015 και 2016 που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 3361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β΄ 2006) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας & Οικονομικών Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας), που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, (4483/2017), αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ετών που αποδίδονταν με τις εξής προϋποθέσεις:
Α. να αναγνωρίζεται οφειλή προς τον εργαζόμενο από το οικείο ΟΤΑ
Β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στον προϋπολογισμό των ΟΤΑ των ετών καταβολής και
Γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι , οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετικά ενέργεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α. η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 (31-7-2017).
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τις με αριθμ. πρωτ. 39447/6-9-2017 και 53464/17-11-2017 αιτήσεις αντίστοιχα ζητούν την συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος «Παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία,
Ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει χορηγήσει στους δικαιούχους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις των Διευθύνσεων και των Τμημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου, το γάλα για τα έτη 2013,2015 και 2016. Για το έτος 2012 έχει χορηγηθεί το γάλα από 1-1-2012 έως 15-6-2012 και για το έτος 2014, από 30-5-2014 έως 28-11-2014. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 42/2012 μελέτη και την από 31-12-2013 σύμβαση που υπογράφηκε (ΑΔΑ: ΒΙΨΒΩΛ7-96Σ) η τιμή του γάλακτος καθορίστηκε σε 1,118 € ανά λίτρο. Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο ν. 4483/17 και στη σχετική εγκύκλιο το γάλα θα αποτιμηθεί σε αυτή την τιμή για όλα τα έτη καταβολής, δεδομένου ότι δεν διενεργήθηκε άλλος διαγωνισμός. Η οφειλή του Δήμου προς τους εργαζόμενους για την χορήγηση γάλακτος για τις άνω περιπτώσεις ανέρχεται στο ποσό ύψους 168.676,01€, σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων.
Στον προϋπολογισμό εξόδων του κάθε έτους ,οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις που διατίθενται συνολικά για την χορήγηση του γάλακτος ανέρχονται σε 167.943,72€, ποσό που μπορεί να αποδοθεί τελικά.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσά ανά υπηρεσία που θα πρέπει να δοθούν στους εργαζόμενους ως αποτίμηση σε χρήμα για το γάλα σε ετήσια βάση.
  
 
Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΑΛΑ
   ΣΕ ΧΡΗΜΑ (€)
1
10
1930,79
2
15
39084,16
3
20
97710,96
4
30
13582,58
5
35
10889,32
6
45
4745,91
 
ΣΥΝΟΛΟ
167.943,72
 
Για τα ΜΑΠ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 54589/23-11-2017 βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής:
Το 2011 ο Δήμος μας είχε προμηθευτεί ΜΑΠ με διαγωνισμό. Όπως επίσης και με το διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 42/2012 μελέτης, ο Δήμος πάλι προμηθεύτηκε ΜΑΠ, τα οποία παραδόθηκαν στην Αποθήκη του Δήμου από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2014.
Από στοιχεία της Αποθήκης, τα οποία επισυνάπτουμε, φαίνεται να υπάρχει μία καλή ροή στην παράδοση ΜΑΠ στους εργαζόμενους του Δήμου από το έτος 2012 μέχρι και 2014.
Το έτος 2015, διενεργήθηκε μεν διαγωνισμός για προμήθεια ΜΑΠ, αλλά τελικά αυτός απέβη άγονος. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, αλλά στο μεταξύ η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν ενέκρινε την εν λόγω απευθείας ανάθεση.
Ως εκ τούτου, και από τα στοιχεία της Αποθήκης, φαίνεται ότι το πρόβλημα των ΜΑΠ υπήρξε πιο έντονο τα έτη 2015 και 2016, και γι’ αυτό οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποζημιωθούν μόνο γι’ αυτά.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσά ανά υπηρεσία που θα πρέπει να δοθούν στους εργαζόμενους ως αποτίμηση σε χρήμα για τα ΜΑΠ σε ετήσια βάση.
 
Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΠ
ΣΕ ΧΡΗΜΑ (€) ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΠ
ΣΕ ΧΡΗΜΑ (€) ΕΤΟΥΣ 2016
1
20
37.770,30
40.172,90
2
30
3.761,10
3.761,10
3
35
5752,50
5752,50
4
45
3.078,50
1.967,00
 
ΣΥΝΟΛΑ
50.362, 40
51.653,50
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΤΗ 2015-2016
102.015,90
Λόγω αλλαγών στη νομοθεσία και στον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών, καθυστέρησαν οι διαγωνισμοί ή κρίθηκαν άγονοι και δεν χορηγήθηκαν τα είδη για τις ανωτέρω περιόδους.
Προτείνουμε :
α ) Την έγκριση της χορήγησης του γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β)Την έγκριση της χορήγησης των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β) Την αναγνώριση της οφειλής του Δήμου προς τους προαναφερόμενους δικαιούχους του Δήμου συνολικού ύψους 269.959,62 € (ΜΑΠ και γάλα)
γ) Την καταβολή της οφειλής με δύο τρόπους:
 1.   μέσω του προγράμματος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο οποίο έχει υπαχθεί ο Δήμος με την υπ΄ αριθμ. 26059/25-8-2017απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – σε μια δόση
2. σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να καταβληθεί από πόρους του Δήμου σε δόσεις (έως 36) προκειμένου να καλύπτονται απρόσκοπτα όλες οι δαπάνες του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την αναγνώριση της οφειλής στους δικαιούχους εργαζόμενους για, το χρονικό διάστημα από16-6-2012 έως 31-12-2012, το έτος 2013, το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 29-5-2014, το χρονικό διάστημα από 29-11-2014 έως 31-12-2014, για τα έτη 2015, 2016 παροχή γάλακτος προσωπικού και για τα έτη 2015, 2016 μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού η οποία αναλύεται ως εξής:
Αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, συνολικό ποσό 167.943,72 €.
Αποτίμηση ΜΑΠ σε χρήμα για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, συνολικό ποσό 102.015,90 €.
 
Συνολική οφειλή για, το χρονικό διάστημα από16-6-2012 έως 31-12-2012, το έτος 2013, το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 29-5-2014, το χρονικό διάστημα από 29-11-2014 έως 31-12-2014, για τα έτη 2015, 2016 παροχή γάλακτος και 2015,2016 παροχή μέσων ατομικής προστασίας ποσού: 269.959,62 €
 
Β) Την χορήγηση της αξίας του γάλακτος για, το χρονικό διάστημα από16-6-2012 έως 31-12-2012, το έτος 2013, το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 29-5-2014, το χρονικό διάστημα από 29-11-2014 έως 31-12-2014, για τα έτη 2015, 2016 στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου μας αποτιμώμενο σε χρήμα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/31-07-2017, υπολογιζόμενο με την τιμή γάλακτος σύμφωνα με την 42/2012 μελέτη του Δήμου.
 
Γ) Την χορήγηση της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2015, 2016 στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου μας αποτιμώμενο σε χρήμα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/31-07-2017, υπολογιζόμενα με την τιμή των μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με την 42/2012 μελέτη του Δήμου.
 
Δ) την καταβολή της οφειλής στους εργαζομένους σε μία δόση (εφάπαξ) η οποία θα πραγματοποιηθεί το έτος 2018.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 441 / 2017.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης