Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικον. Επιτροπής για το γ’ τρίμηνο 2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 445/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το γ’ τρίμηνο έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το γ’ τρίμηνο έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
Την από 52846/14-11-2017 εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την υπ’ αριθμ. 31/443/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου έτους 2017. 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 31/443/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.:1.Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη), 3. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 4. Πανταζή Βασιλείου, 5. Γκουργιώτη Αλέξανδρου, 6. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 7. Σούκουλη Ανδρέα)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το τρίτο τρίμηνο του έτους 2017, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/443/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:
 


ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 30/09/2017
 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
23.473.051,70
17.650.512,23
75,19
17.411.495,64
74,18
98,65
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
328.004,86
397.820,62
121,28
335.048,99
102,15
84,22
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
289.301,96
137.675,44
47,59
137.675,44
47,59
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.756.047,95
4.037.217,43
70,14
4.037.217,43
70,14
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
991.433,87
758,012,12
76,46
745.906,78
75,24
98,40
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.438.026,17
1.154.562,24
80,29
990.422,62
68,87
85,78
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
14.458.096,53
11.126.886,67
76,96
11.126.886,67
76,96
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
212.140,36
38.337,71
18,07
38.337,71
18,07
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
8.669.407,78
1.391.312,65
16,05
1.298.169,13
14,97
93,31
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
500,00
75.901,50
15.180,30
22.302,14
4.460,43
29,38
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
2.993.509,52
442.490,79
14,78
442.490,79
14,78
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.522.621,08
401.695,98
7,27
401.695,98
7,27
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
77.512,18
382.741,32
493,78
343.197,16
442,77
89,67
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
75.265,00
88.483,06
117,56
88.483,06
117,56
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
488.786,06
1.436.472,60
293,89
306.867,36
62,78
21,36
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
458.786,06
982.873,73
214,23
275.934,34
60,14
28,07
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
30.000,00
453.598,87
1.512,00
30.933,02
103,11
6,82
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
18.834.920,52
18.753.518,78
99,57
417.972,08
2,22
2,23
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
18.834.920,52
18.753.518,78
99,57
417.972,08
2,22
2,23
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
3.770.140,18
2.388.231,00
63,35
1.807.485,97
47,94
75,68
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.605.664,62
1.771.570,46
49,13
1.760.521,16
48,83
99,38
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
164.475,56
616.660,54
374,93
46.964,81
28,55
7,62
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
18.719.168,53
18.624.169,14
99,49
18.719.168,53
100,00
100,51
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
18.719.168,53
18.624.169,14
99,49
18.719.168,53
100,00
100,51
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
73.955.474,77
60.244.216,40
          
      39.961.158,71
 
 
                                 
 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 30/09/2017
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
 %
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
Έξοδα χρήσης
32.885.460,33
29.811.842,93
90,65
15.944.892,40
48,49
15.711.819,60
14.831.858,73
45,10
93,02
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.623.499,65
7.361.697,35
96,57
4.942.064,68
64,83
4.942.064,68
4.571.447,33
59,97
92,50
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.090.773,54
812.437,71
74,48
447.133,97
40,99
446.164,84
390.132,86
35,77
87,25
62
Παροχές τρίτων
3.967.663,44
3.256.540,98
82,08
1.687.274,76
42,53
1.640.467,06
1.550.695,09
39,08
91,91
63
Φόροι – Τέλη
271.700,00
264.700,00
97,42
160.859,95
59,20
161.992,95
161.992,95
59,62
100,70
64
Λοιπά γενικά έξοδα
2.886.781,54
2.414.587,43
83,64
558.168,55
19,34
545.111,80
331.152,10
11,47
59,33
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
264.739,59
263.739,59
99,62
210.292,63
79,43
210.241,81
210.241,81
79,41
99,98
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
2.558.882,12
1.686.390,52
65,90
475.847,82
18,60
431.438,00
393.942,72
15,40
82,79
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
14.092.420,45
13.626.749,35
96,70
7.361.723,01
52,24
7.320.642,84
7.208.558,25
51,15
97,92
68
Λοιπά έξοδα
129.000,00
125.000,00
96,90
101.527,03
78,70
13.695,62
13.695,62
10,62
13,49
7
Επενδύσεις
17.064.826,16
8.415.138,77
49,31
729.707,68
4,28
727.769,56
696.780,69
4,08
95,49
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
6.109.002,58
3.648.042,73
59,72
187.878,73
3,08
185.940,61
157.762,57
2,58
83,97
73
Έργα
10.665.003,02
4.589.175,48
43,03
528.747,57
4,96
528.747,57
525.936,74
4,93
99,47
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
287.820,56
177.920,56
61,82
13.081,38
4,54
13.081,38
13.081,38
4,54
100,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
3.000,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
23.913.714,34
5.609.406,32
23,46
3.718.337,67
15,55
3.004.791.41
2.077.522,96
8,69
55,87
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.014.570,30
2.014.241,70
99,98
1.987.058,56
98,63
1.273.512,30
346.243,85
17,19
17,42
82
Λοιπές αποδόσεις
3.653.822,22
3.595.164,62
98,39
1.731.279,11
47,38
1.731.279,11
1.731.279,11
47,38
100,00
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
18.245.321,82
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
91.473,94
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
91.473,94
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
73.955.474,77
43.836.388,02
 
20.392.937,75
 
19.444.380,57
17.606.162,38
 
 


ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
 
 
Τέλος Προηγούμενου Έτους
Προηγούμενο Τρίμηνο
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1
2
3
3/2
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
19.433.310,90
19.582.502,20
20.429.623,23
1,04
1
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.
19.279.635,12
19.434.804,91
20.283.057,69
1,04
2
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
11.210,32
11.210,32
11.210,32
1,00
3
Λοιπές απαιτήσεις
142.465,46
136.486,97
135.355,22
0,99
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
18.673.705,92
20.868.931,00
22.063.530,70
1,06
1
Ταμείο
986,35
0,00
 
 
2
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
18.672.719,57
20.868.931,00
22.063.530,70
1,06
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
36.220,77
228.435,28
345.960,71
1,51
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
36.220,77
228.435,28
345.960,71
1,51
2
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
0,00
0,00
 
 
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,00
0,00
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
1
 
2
 
3
 
3/2
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.021.043,33
927.411,32
874.042,51
0,94
1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
1.021.043,33
927.411,32
874.042,51
0,94
2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
 
 
 
 
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.500.170,16
2.276.957,81
2.448.290,20
1,08
1
Προμηθευτές
1.774.333,61
2.400.984,46
2.251.716,75
0,94
3
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
-27.905,22
33.276,50
83.521,50
2,51
4
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
-246.258,23
-157.303,15
-113.051,95
-0,72
5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
-638.634,35
-464.564,54
298.693,80
-0,64
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
37.543,56
38.844,60
61.845,25
1,59
1
Έσοδα επόμενων χρήσεων
37.543,56
38.844,60
61.845,25
1,59
2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
0,00
0,00
0,00
 
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού
0,00
0,00
0,00
 
 


β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):
“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
 
Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών,   τις εισπράξεις του Δήμου που υπερκαλύπτουν τους στόχους,   κρίνουμε πως δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και   δεν   είναι   αναγκαία η   μειωτική    τροποποίηση   του προϋπολογισμού   εσόδων- εξόδων.
                                          
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 445/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment