Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 446/2017
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
7. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
8. Κοντογιώργος Αναστάσιος
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
 1. την αριθμ. 69/2007 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού» προϋπολογισμού 223.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%,
 2. την υπ’ αριθμ. 18/237/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου,
 3. την υπ’ αριθμ. 20/283/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, που νομιμοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 13670/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στην «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
4.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 2325/30-01-2008 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 181.782,01€,
 1. την με αριθμ. πρωτ. 2157/27-01-2009 αίτηση της «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία ζητά παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου, λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της   οικοδομικής άδειας του αναψυκτηρίου.
6.       την αριθ. 115/2009 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι την 31-03-2009
 1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7030/31-03-2009 αίτηση της τεχνικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» περί νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 2. το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τον 1ο Α.Π.Ε συνολικού ποσού 181.782,01 €.
 3. την αριθ. 155/2009 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 10-06-2009και έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Α.Π.Ε του έργου
 4. τον 2ο Α.Π.Ε συνολικού ποσού 181.782,01 €.
 5. την αριθ. 352/2009 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου
 6. την αριθ. 265/2017 Α.Δ.Σ. περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου
 7. το από 09/10/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
 8. την από 06-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία συντάχθηκε από τις υπαλλήλους Νικολέττα Γκεζερλή και Ελένη Σαββανού και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Ανάδοχος «Αφοί Κουρούμαλη & ΣΙΑ ΟΕ», βάσει της υπ΄ αριθμ. 2325/30-1-2008 σύμβασης εκτέλεσε τις εργασίες του έργου Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού” για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 69/2007 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Έχοντας υπ΄ όψιν:
-τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/14,
-τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008
-το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87,
-το από 20-06-2017 πρακτικό κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για το έργο «Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού»
-τα κάτωθι στοιχεία του έργου:
Τίτλος έργου: «Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού»
Ανάδοχος:«Αφοί Κουρούμαλη & ΣΙΑ ΟΕ»
Προϋπολογισμός Μελέτης: 223.000,00 EURO 
Ύψος Δαπάνης: 148.969,44 € + Φ.Π.Α. 28.486,03 €
Βεβαίωση περαίωσης: 10-06-2009
Τελική επιμέτρηση: Αριθμ. Πρωτ. 15494/16-06-2009
Επιβλέποντες: Νικολέττα Γκεζερλή,Ελένη Σαββανού & Παν. Λίτσας
Παρακαλούμε
Για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού» από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολομού» με αριθμό μελέτης 69/2007 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 223.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου είναι καλά εκτελεσμένες.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 446 / 2017.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης