Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο ‘’Διαλογή στην πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 448/2017

 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο ‘’Διαλογή στην πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
7. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
8. Κοντογιώργος Αναστάσιος
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο ‘’Διαλογή στην πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής στοιχεία:
1. Την αριθμ. 30/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος «Διαλογή στην πηγή αστικών στερεών αποβλήτων» του Δήμου Κορινθίων»
2. Την υπ’ αριθ. 727/2014 πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων
3. Την αριθμ. 153/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης με ΚΑ 20/6117.0022 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
4. την αριθ. 30/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού 98.400,00€
5. Την αριθμ. 158/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
6. Την αριθ. 225/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Επικύρωσης του από 23.04.2014 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας «ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» στην εταιρεία με την επωνυμία «RapGroupPC – Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη» & την αριθ. 1848/49456/2014 εγκριτική της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι.
7. Την αριθ. πρωτ. 42821/08-08-2014 σύμβαση παροχής υπηρεσίας με τίτλο«ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ποσού 78.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%
8. Την από 17.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης την οποία συνέταξε ο Προϊστάμενος κ. Τσολάκης Ιωάννης και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Ο Δήμος Κορινθίων το έτος 2014 προκειμένου να υλοποιήσει την υπηρεσία με τίτλο «Διαλογή στην πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων» είχευπογράψει με την εταιρεία «RapGroupPC – Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε». την με αριθ. πρωτ. 42821/2014 σύμβαση, μετά από την υπ’ αριθ. 8/158/2014 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στην συνέχεια αφού εκτελέστηκε μικρό τμήμα των εργασιών που προέβλεπε η σύμβαση, δεν συνεχίστηκε περαιτέρω η ολοκλήρωσή της καθώς ο Δήμος Κορινθίων σταμάτησε να συλλέγει ξεχωριστά τα βιοαποδομήσιμα οργανικά απόβλητα. Έκτοτε η σύμβαση αυτή παραμένει ανενεργή και εξ’ αφορμής αυτής κάθε χρόνο δεσμεύονται χρήματα στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών, καθώς η εν λόγω σύμβαση αποτελεί συνεχιζόμενη υπηρεσία. Κατόπιν αυτών και επειδή η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο Δήμος εν γένει δεν προτίθεται να κάνει χρήση στο μέλλον της υπηρεσίας αυτής, καθώςοργανώνει και ετοιμάζει, εντός του προσεχούς διαστήματος, νέο δικό του πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «RapGroupPC – Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε» ΑΦΜ 800570975, ΔΟΥ Κορίνθου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου>> .   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την διάλυση της αριθ. πρωτ. 42821/08-08-2014 σύμβασης μεταξύ του Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων και της εταιρείας «RapGroupPC – Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε» ΑΦΜ 800570975, ΔΟΥ Κορίνθου, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, με τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ποσού 78.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 448 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης