Απόφαση αριθμ. 6/79/2018

Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6135/16-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 471/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της με αριθμ. 304/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου, στο Ο.Τ. 8 της πόλης της Κορίνθου.  Ακολούθως, αναφέρει πως θα εξαιρεθούν από την εκμίσθωση ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς, που χρησιμοποιείται από την Φιλαρμονική του Δήμου, καθώς και τα καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, που επίσης χρησιμοποιούνται από τη Φιλαρμονική του Δήμου.  Επίσης, προτείνει να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες στην δημοπρασία πρόταση για την κατασκευή στεγάστρου για το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάποιος θα αποκλειστεί λόγω της πρότασής του.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα κατακυρωθεί στον πλειοδότη αυτής, ανεξαρτήτως της πρότασής του για την κατασκευή του στεγάστρου.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει ότι εμμένει στη θέση που είχε εκφράσει και σε προηγούμενη συζήτηση επί του θέματος, και συγκεκριμένα πως θεωρεί ότι η παραχώρηση σε ιδιώτη της Δημοτικής Αγοράς με σκοπό την υπενοικίαση, δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο, κι ως εκ τούτου την καταψηφίζουν.  Προτείνουν την ανακαίνιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς από το Δήμο Κορινθίων και την ενοικίασή του σε ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες με τίμημα ανάλογο της αγοράς σήμερα.

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως συμφωνεί για τη δημοπράτηση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου, με την προϋπόθεση ότι στη διακήρυξη της δημοπρασίας θα επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όσον αφορά τις εργασίες που θα γίνουν από τον μισθωτή.

  Ο Πρόεδρος λέει πως από τη διακήρυξη δημοπρασίας θα απαιτείται ο μισθωτής να κατασκευάσει στέγαστρο του αιθρίου, σύμφωνα με τη πρόταση που θα έχει ήδη καταθέσει με τη συμμετοχή του, να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες και επισκευές για τη συντήρηση κι ανακαίνιση όλου του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που πρέπει να γίνουν εξωτερικά των καταστημάτων που διατηρεί ο Δήμος στο ισόγειο και αυτού που διατηρεί η Φιλαρμονική στον όροφο του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς.  Ακολούθως λέει πως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, θα πρέπει vα καθoρίσει τoυς όρoυς διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τηv αvωτέρω εκμίσθωση.

           

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχovτας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 471/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, όπως ισχύει, της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ., Δημητρόπουλου Κ. με αρνητική ψήφο, διότι θεωρούν ότι η παραχώρηση σε ιδιώτη της Δημοτικής Αγοράς με σκοπό την υπενοικίαση, δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο, και προτείνουν την ανακαίνιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς από το Δήμο Κορινθίων και την ενοικίασή του σε ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες με τίμημα ανάλογο της αγοράς σήμερα,

και του κ. Σταυρέλη N., με αρνητική ψήφο, διότι ζητά να επισυναφθούν στη διακήρυξη δημοπρασίας τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν, τις οποίες να έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου)

 

  Α.-  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου, στο Ο.Τ. 8 της πόλης της Κορίνθου, ως εξής:

 

Διακηρύττει ότι

    Εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική η εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου, στο Ο.Τ. 8 της πόλης της Κορίνθου, με τους κάτωθι όρους:

 

1) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 8η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 – 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα στην Κόρινθο, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

2)Αντικείμενο της Δημοπρασίας- Περιγραφή Ακινήτου

Το δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8) στην Κόρινθο.

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=1.292,02Μ2 και περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εμβαδού Ε(ισ.) = 839,58μ2 καθώς και αντίστοιχο υπόγειο χώρο εμβαδού Ε(υπ.) = 839,58μ2, καθώς και πρώτο όροφο που χρησιμοποιείται από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων.

Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Κορινθίων χρήζει πλήρους Ανακαίνισης και Ανακατασκευής ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί μίσθωση από τον πλειοδότη μισθωτή των δέκα εννέα (19) εκ των είκοσι δύο (22) σημερινών ισόγειων καταστημάτων (με τους  αντίστοιχους  υπόγειους χώρους που υπάρχουν), καθώς εξαιρούνται από την εκμίσθωση τα σημερινά ισόγεια καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων.

Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς και τα ισόγεια σημερινά καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, που χρησιμοποιούνται από την Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων, θα επισκευαστούν εξωτερικά από τον πλειοδότη – μισθωτή, αλλά θα παραμείνουν στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθούν.

    Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

3) Διάρκεια εκμίσθωσης

    Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

    Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) για κάθε μήνα, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

5) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας- Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

            Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

            Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού.  Ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

            Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

            Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

            Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Κορινθίων και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.

β.  Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 10% του  ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, αυτού υπολογιζόμενου για ένα έτος (κατώτατο όριο προσφοράς επί 12 μήνες επί 10%) ήτοι τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600,00€). Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.

γ.  Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ε. Φορολογική ενημερότητα.

στ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

ζ. Βεβαίωση μη οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων του ιδίου και του εγγυητή του.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει, και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για υπεκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς σε επιχειρηματίες, εμπόρους, για προϊόντα γης, είδη διατροφής, που θα αποτελούν τουλάχιστον το 80% των στεγασμένων χώρων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς και για καταστήματα εστίασης – υγειονομικού ενδιαφέροντος, που μπορούν να αποτελούν το υπόλοιπο 20% των στεγασμένων χώρων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, εκτός προϊόντων θαλάσσης, όπως ιχθυοπωλεία νωπών θαλασσινών, και εκτός βιομηχανικών και ηλεκτρονικών ειδών.

θ. στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (δ), (ε), (στ) και (ζ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.

ι. φάκελο πρότασης για την κατασκευή στεγάστρου του αίθριου του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς με ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση του προτεινόμενου στεγάστρου από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό επί ποινή αποκλεισμού.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Όροι της Σύμβασης-δικαιώματα

και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1.Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες, που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με σχέδια και μελέτη, βάσει των οποίων θα εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και διασφάλιση της στατικότητας όλου του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, που θα προσκομίσει ο ίδιος και υπό τον όρο ότι θα εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων.  Όσον αφορά την εξωτερική όψη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς η ανακαίνιση – ανακατασκευή θα γίνει βάση του αρχιτεκτονικού σχεδίου – όψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη δημοπρασίας.

Ο πλειοδότης μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να ανακαινίσει – ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς με δικούς του πόρους, βάσει των σχεδίων και μελετών που θα προσκομίσει ο ίδιος προς έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία θα  υπογραφούν αρμοδίως και θα επισυναφθούν στο συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του πλειοδότη μισθωτή και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτού.   

2.Παρεμβάσεις επιτρέπονται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, καθώς όλος ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου θα παραμείνει αναλλοίωτος, ενιαίος και μοναδικός, όπως ακριβώς θα έχει επισκευαστεί και διαμορφωθεί, βάση των υφισταμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων – όψεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπό ιδίου του μισθωτή.

3.Ο πρώτος όροφος του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, καθώς και τα σημερινά ισόγεια καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, που χρησιμοποιούνται από την Φιλαρμονική του Δήμου, θα επισκευαστούν εξωτερικά από τον πλειοδότη μισθωτή, αλλά θα παραμείνουν στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθούν.

4.Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.  Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει τον Δήμο και πάντως να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών.

5.Ο πλειοδότης μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει συντήρηση, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.

6.Ο πλειοδότης μισθωτής θα δικαιούται να υπεκμισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων), στο βαθμό που κάτι τέτοιο δε θα επηρεάζει τη στατικότητα του κτιρίου.

7.Επιτρέπεται η υπεκμίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο  μισθωτής θα εξακολουθεί έναντι του Δήμου να ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τον εγγυητή του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως μισθώσεως, β)  η υπεκμίσθωση θα πρέπει να συνομολογηθεί για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την αρχική μίσθωση και γ) ο αρχικός μισθωτής θα υποβάλλει αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης στο Δήμο για ενημέρωση.

8.Η υπεκμίσθωση δεν θα σημαίνει μεταβίβαση της αρχικής μισθωτικής σχέσης, αλλά μεταβίβαση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή της χρήσης του μισθίου (καταστήματος), η οποία θα επέρχεται με μονομερή ενέργεια του μισθωτή  δίχως όμως να προκαλεί μεταβίβαση ή διατάραξη της αρχικής μισθωτικής σχέσης.

9.Η υπεκμίσθωση των καταστημάτων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς σε επιχειρηματίες, εμπόρους, θα γίνεται για προϊόντα γης, είδη διατροφής, που θα αποτελούν τουλάχιστον το 80% των στεγασμένων χώρων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς και για καταστήματα εστίασης – υγειονομικού ενδιαφέροντος, που μπορούν να αποτελούν το υπόλοιπο 20% των στεγασμένων χώρων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, εκτός προϊόντων θαλάσσης, όπως ιχθυοπωλεία νωπών θαλασσινών, και εκτός βιομηχανικών και ηλεκτρονικών ειδών.

10.Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος.  Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

11.Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε συνήθη ή και κακή χρήση του ακινήτου εκ μέρους του πλειοδότη μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν τον πλειοδότη μισθωτή.

12.Ο πλειοδότης μισθωτής επιβαρύνεται με τα τέλη καθαριότητας, φωτισμoύ, ύδρευσης-αποχέτευσης και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις επ΄ ονόματί του και για λογαριασμό του.

13.Ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αδειοδότηση χρειαστεί για την λειτουργία των καταστημάτων και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης

14.Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υπεύθυνος, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, καθώς και για την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού πυρασφάλειας, με δικά του έξοδα.

15.Ο πλειοδότης μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται.  Επίσης, είναι υποχρεωμένος να προστατεύει το κτίριο με την πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού (security), έτσι ώστε να διαφυλαχθεί από οιονδήποτε σκοπεύει να προκαλέσει φθορές.

Για τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

16.Ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Όλες δε oι επωφελείς δαπάvες και κατασκευές, στις oπoίες θα πρoβεί o μισθωτής στo μίσθιo κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δήμου, θα παραμείvoυv στo μίσθιo πρoς όφελoς τoυ εκμισθωτή και γι’ αυτές oυδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή δύvαται vα πρoβάλει o μισθωτής.  Ο μισθωτής μετά τη λύση της μίσθωσης μπορεί να πάρει μόνο τα κινητά πράγματα του μισθίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών), ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο, ακόμη δε και αθροιστικά στην καταβολή λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το ημερήσιο μίσθωμα για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η καθυστέρηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Δήμος καταγγείλει τη σύμβαση για παράβαση των όρων της από τον πλειοδότη μισθωτή.  Μεταξύ του πλειοδότη μισθωτή και του Δήμου θα συνταχθεί και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των χώρων και όλων των ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

17.Ο πλειοδότης μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

18.Απαγορεύεται η μερική ή ολική περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος του υπομισθωτή σε τρίτο.  Απαγορεύεται η σύσταση εταιρείας μεταξύ του μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων  ως προς τα πρόσωπα των συνεταίρων και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής) και θα υπογράψει ως αλληλέγγυος και εις ολόκληρο οφειλέτης.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο αρχικός πλειοδότης μισθωτής είναι εταιρεία, οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, που αφορά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς τρίτους, απαιτείται να λάβει προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαφορετικά η ως άνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης. Απαγορεύεται η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο και δεν λάβει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

19.Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

9) Υπογραφή της σύμβασης

1) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

2)  Στον πλειοδότη μισθωτή μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, την οποία υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης να αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης.

Επίσης ο πλειοδότης μισθωτής με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ως επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί δώδεκα (12) μήνες).  Οι εγγυήσεις επιστρέφονται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

3) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός. Η καταβολή θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο γραμμάτιο είσπραξης.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ύψους 2% πλέον του Τιμαρίθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού.  Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος ο μισθωτής θα εξώνεται βίαια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση πάσης ζημίας (θετικής ή αποθετικής) που υπέστη από την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

 4) Αποκλείεται στον πλειοδότη μισθωτή η μονομερής λύση της σύμβασης.

10) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη και περίληψη αυτής θα δημοσιευθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr).

11) Λοιπές διατάξεις

1) Όλοι οι όροι της σύμβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται μόνο εγγράφως.

2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

δ) τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ. 27413 61021 (κ.κ. Χουρσαλά Ειρ., Κότσαλου Βεν.).

 

  Β.-     Μετά την σύνταξη της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη δημοπρασίας του  Δημάρχου, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/79/2018.-