Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κόρινθος, 16-04-2018

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 12799

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

    Εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική η εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου, στο Ο.Τ. 8 της πόλης της Κορίνθου, για χρήση υπεκμίσθωσης των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς σε επιχειρηματίες, εμπόρους, για προϊόντα γης, είδη διατροφής, που θα αποτελούν τουλάχιστον το 80% των στεγασμένων χώρων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς και για καταστήματα εστίασης – υγειονομικού ενδιαφέροντος, που μπορούν να αποτελούν το υπόλοιπο 20% των στεγασμένων χώρων του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, εκτός προϊόντων θαλάσσης, όπως ιχθυοπωλεία νωπών θαλασσινών, και εκτός βιομηχανικών και ηλεκτρονικών ειδών.

    Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 8η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 – 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα στην Κόρινθο, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Το δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8) στην Κόρινθο.

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=1.292,02Μ2 και περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εμβαδού Ε(ισ.) = 839,58μ2 καθώς και αντίστοιχο υπόγειο χώρο εμβαδού Ε(υπ.) = 839,58μ2, καθώς και πρώτο όροφο που χρησιμοποιείται από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων.

Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Κορινθίων χρήζει πλήρους Ανακαίνισης και Ανακατασκευής ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί μίσθωση από τον πλειοδότη μισθωτή των δέκα εννέα (19) εκ των είκοσι δύο (22) σημερινών ισόγειων καταστημάτων (με τους  αντίστοιχους  υπόγειους χώρους που υπάρχουν), καθώς εξαιρούνται από την εκμίσθωση τα σημερινά ισόγεια καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων.

Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς και τα ισόγεια σημερινά καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, που χρησιμοποιούνται από την Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων, θα επισκευαστούν εξωτερικά από τον πλειοδότη – μισθωτή, αλλά θα παραμείνουν στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθούν.

    Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

    Όσoι εvδιαφέρovται vα λάβoυv μέρoς, πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή δημοπρασίας, μεταξύ άλλων, και εγγυητική επιστoλή συμμετοχής πoσoύ τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) και vα έχoυv αξιόχρεο εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), o oπoίoς θα υπoγράφει μαζί με τov εvδιαφερόμεvo τα πρακτικά της δημoπρασίας.

   Επίσης ο πλειοδότης μισθωτής με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος, καθώς και επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες).

      Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).  

  Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ύψους 2% πλέον του Τιμαρίθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

 

   Για περισσότερες πληρoφoρίες oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv v’ απευθύvovται στα Γραφεία τoυ Δήμoυ Κορινθίων (πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία, Κoλιάτσoυ 32, 2ος όρoφoς, τηλ. 27413 61021, 61099) κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment