Απόφαση αριθμ. 10/134/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 134η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 3/13/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Κατόπιν, με την αριθμ. 5/58/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως αναθέτουσας αρχής της προμήθειας, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E..  Με την αριθμ. 7/92/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ και Ε των ειδών της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό η προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. για την Ομάδα Γ των ειδών της αρ. 58/2017 μελέτης, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη της Ομάδας Γ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για τα είδη της Ομάδας Ε της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχωράει στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.  Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του εν λόγω διαγωνισμού ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κλήθηκε με το αριθμ. 6953/26-02-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Τέλος, με την αριθμ. 10/128/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 15-03-2018, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα είδη της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76867.  Ως προς το περιεχόμενό της η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ έχει ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προϋπολο-γισμού

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη

τεμ

1

180.000,00

143.000,00

143.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

180.000,00

 

143.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

43.200,00

 

34.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

223.200,00

 

177.320,00

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα είδη της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 29-03-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τα είδη της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου με συνολικό ποσό προσφοράς τα 177.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., με αρνητική ψήφο, λόγω ύπαρξης μίας μοναδικής προσφοράς στο διαγωνισμό για τα είδη της ομάδας Ε΄)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 29-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76867, με συνολικό ποσό προσφοράς τα εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (177.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 29-03-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/134/2018.-

         

 

Επισυνάπτεται το από 29-03-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.6

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

(ΟΜΑΔΑ Ε’)

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 29-3-2018

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 29-3-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/6/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 45530 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και συγκεκριμένα για την Ομάδα Ε’.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

 

 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 29-3-2018 και ώρα 11:51 π.μ. σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου με αρ. 11217/29-3-2018 του Δήμου Κορινθίων προς το ΕΣΗΔΗΣ.

Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος : 

 

 

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Αριθμός Συστήματος

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ

76867

 

 

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης.

 

 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ έχει ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προϋπολο-γισμού

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη

τεμ

1

180.000,00

143.000,00

143.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

180.000,00

 

143.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

43.200,00

 

34.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

223.200,00

 

177.320,00

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 

(Α) Την ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» για την Ομάδα E’, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για την Ομάδα E’, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα                   Σαββανού Ελένη               Σούκουλης Αντώνιος