Απόφαση αριθμ. 10/139/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου στην πλατεία Αντιδημάρχου Ι. Ανδρέου» υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 6/78/2018 απόφασή της σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 28-03-2018.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 28-03-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ.Καρακάσης Αλέξανδρος του Σταύρου, ο οποίος πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα διακοσίων πέντε ευρώ (205,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-03-2018 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας και την κατακύρωση της δημοπρασίας εκμίσθωσης του εν θέματι δημοτικού ακινήτου, στον πλειοδότη κ.Καρακάση Αλέξανδρο του Σταύρου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το από 28-03-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 28-03-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός της Πλατείας Αντιδημάρχου Ιωάννη Ανδρέου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, εμβαδού 116,76 τ.μ.. Το εν λόγω ακίνητο έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ο Δήμος Κορινθίων και είναι ισόγειο κτίσμα, έχει συνολικό εμβαδόν 116,76 τ.μ. βάσει της αριθμ. 225/2012 οικοδομικής άδειας, η οποία είναι αναθεώρηση της αριθμ. 302/2011 αρχικής οικοδομικής άδειας και περιλαμβάνει την αίθουσα του καταστήματος και τους βοηθητικούς χώρους του καταστήματος (παρασκευαστήριο – κουζίνα, 2 wc με προθάλαμο, αποθήκη με προθάλαμο). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, σε επιφάνεια καθοριζόμενη και οριοθετημένη περιμετρικά α)27τ.μ. και β)70τ.μ. (ξύλινο κατάστρωμα).

Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας τον κ.Καρακάση Αλέξανδρο του Σταύρου για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου για χρονικό διάστημα πέντε ετών (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μηνιαίο μίσθωμα διακοσίων πέντε ευρώ (205,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο θα καταβάλλεται από τον μισθωτή το πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα και σύμφωνα με όλους τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 9170/14-03-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων για την εν λόγω δημοπρασία.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται. Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/139/2018.-

 

 

Leave a Comment