Απόφαση αριθμ. 10/127/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού Αρ.2 για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€ » εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς τα ανωτέρω υλικά είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 127η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού Αρ.2 για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 31/440/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 78/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 13/12/2017.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ.3/16/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 13-12-2017 πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ έναντι του ποσού των 49.967,23 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και ως προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το Άρθρο 3.2 της υπ’ αριθμ. 55608/28-11-2017 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης, κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ορίστηκε να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 28-02-2018.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 28-02-2018 Πρακτικό Αρ.2 Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή την ορισμένη ημέρα και ώρα παρέλαβε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 55608/2017 διακήρυξη και προχώρησε στην αποσφράγιση αυτού. Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο προσωρινός αναδόχος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ δεν κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η υπ’αριθμ. 55608/28-11-2017 αναλυτική διακήρυξη.

Στην συνέχεια η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 2, με σχετικό έγγραφό της την 23 Μαρτίου 2018 ζήτησε την προσκόμιση των Ποινικών Μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, εκδόσεως έως και ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους. Τα σχετικά δικαιολογητικά, προσκομίσθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Λαρσινός Α.Ε. την 30η Μαρτίου, έγιναν στο σύνολό τους δεκτά από την Επιτροπή και αυτή εισηγείται την κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως κάτωθι πίνακας:

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

1

ton

89

5,35

476,15

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

30

6,00

180,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

ton

30

6,00

180,00

4

ΣΚΥΡΟ

ton

30

6,00

180,00

5

ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ton

60

6,00

360,00

6

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

m3

610

62,00

37.820,00

7

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΦΟΡΑ

10

110

1.100,00

ΦΠΑ 24%

40.296,15

ΣΥΝΟΛΟ 2

9.671,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

49.967,23

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού Αρ.2 Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ με συνολική τιμή προσφοράς 49.967,23 € (συμπ/μένου Φ.Π.Α. ).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 28-02-2018 Πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€ (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€ (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Δαμασκηνού 35, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, Α.Φ.Μ.094084288, Δ.Ο.Υ.Κορίνθου ), με συνολικό ποσό προσφοράς 49.967,23€ ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

1

ton

89

5,35

476,15

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

30

6,00

180,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

ton

30

6,00

180,00

4

ΣΚΥΡΟ

ton

30

6,00

180,00

5

ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ton

60

6,00

360,00

6

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

m3

610

62,00

37.820,00

7

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΦΟΡΑ

10

110

1.100,00

ΦΠΑ 24%

40.296,15

ΣΥΝΟΛΟ 2

9.671,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

49.967,23

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 30/6662.0023 και τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων» ποσού 49.967,23€ Συνεχιζόμενο, Α.Μ.78/2017, (Α.Ο.Ε. 3/18/2018, Α.Α.Υ. 423/2018 ).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/127/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 18-04-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 28-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 28η -02 -2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 55608/2017 και την με αρ. 78/2017 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.967,23.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 6691/22-2-2018, και παραδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής, κατά την ώρα που ορίζεται στο υπ’ αριθμ. 5380/12-2-2018 έγγραφο πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή στις 11:00 π.μ., διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 55608/2017 διακήρυξη και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

 

Φάκελος δικαιολογητικών αρ.πρωτ.6691/22-2-2018

 • ΑΑΔΕ αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 64426041/06-02-2018)

 • ΑΑΔΕ αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 6410112/24-11-2017)

 • IKA βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (αρ. πρωτ.: 274029/26-06-2017 ισχύος έως 25/12/2017)

 • ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (αρ. πρωτ.: 602413/27-12-2017 ισχύος έως 26-6-2018).

 • Ανακοίνωση αρ.πρωτ.823027/16-06-2017 καταχώρηση ΓΕΜΗ και εκπροσώπηση.

 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κορίνθου (αρ.409/2018) περί μη έκδοσης απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ.408/2018 περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και αναγκαστικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ.410/2018 περί μη έκδοσης απόφασης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης σύμφωνα με το αρθρ.99 του Πτωχευτικού κώδικα, καθώς και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ.411/2018 περί μη έκδοσης απόφασης θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 341996/30-10-2017 για Γενική χρήση Μαρία Μπέκου

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 15231/27-10-2017 για Γενική χρήση Σταμάτιος Σαζακλής

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 340960/30-10-2017 για Γενική χρήση Ηλίας Λαρσινός

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 340960/30-10-2017 για Γενική χρήση Ιωάννης Ανδρέου

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 260398/29-08-2017 για Γενική χρήση Ιωάννης Λαρσινός

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 11290/24-08-2017 για Γενική χρήση Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

 • Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας “Λαρσινός Ανώνυμη Εταιρεία”

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ιωάννη Λαρσινού για την υποχρέωση της εταιρείας Λαρσινός ΑΕ καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ.

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινού αναδόχου Λαρσινός ΑΕ, και διαπίστωσε ότι δεν κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η διακήρυξη με αρ. 55608/2017.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή λαμβάνοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 2 με σχετικό έγγραφό της την 23 Μαρτίου 2018 ζήτησε την προσκόμιση των Ποινικών Μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας εκδόσεως έως και ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου προσκομίσθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Λαρσινός Α.Ε. την 30η Μαρτίου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 1190/09-03-2018 για Γενική χρήση Μαρία Μπέκου

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 3749/09-03-2018 για Γενική χρήση Σταμάτιος Σαζακλής

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 93950/09-03-2018 για Γενική χρήση Ηλίας Λαρσινός

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 116533/23-03-2018 για Γενική χρήση Ιωάννης Ανδρέου

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 122995/28-03-2018 για Γενική χρήση Ιωάννης Λαρσινός

 • Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 3687/08-03-2018 για Γενική χρήση Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

 

Τα ανωτέρω υποβληθέντα δικαιολογητικά στο σύνολό τους γίνονται δεκτά από την Επιτροπή και ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε:

Την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στην ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως κάτωθι πίνακας:

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

1

ton

89

5,35

476,15

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

30

6,00

180,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

ton

30

6,00

180,00

4

ΣΚΥΡΟ

ton

30

6,00

180,00

5

ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ton

60

6,00

360,00

6

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

m3

610

62,00

37.820,00

7

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΦΟΡΑ

10

110

1.100,00

ΦΠΑ 24%

40.296,15

ΣΥΝΟΛΟ 2

9.671,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

49.967,23

 

Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος