Απόφαση αριθμ.8/107/2018

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-03-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8493/08-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 79.232,78», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 14/184/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-07-2017, καθώς και την αριθμ. 28/360/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 31/439/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κηρύχθηκε άγονος ο ανωτέρω ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521 για ορισμένα είδη της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€, ορίστηκε η επανάληψή του για τα είδη αυτά με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον Ν.4412/2016, με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης και ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 79.232,78€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.). Ορίστηκε δε, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 02/01/2018 και ώρα 14:00. Ο ως άνω επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 50419.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 08-01-2018, που κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, Πρακτικό Αρ.1, Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών που επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο, την καθορισμένη ημέρα και ώρα η Επιτροπή Αξιολόγησης για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα και διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές, των οικονομικών φορέων:

α) Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 84655,

β) Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 85415,

γ) Β. Καυκάς Α.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 85055 και

δ) Τσιβελέκας Α.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 85519.

Ακολούθως, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. Κατόπιν η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα, όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Τσιβελέκας Α.Ε. » κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

Για τον οικονομικό φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαπιστώθηκε ότι ο ενσφράγιστος φάκελος κατατέθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 809 την 05-01-2018, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών που ορίζει το άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης. Ως εκ τούτου η προσφορά της «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» απορρίπτεται σύμφωνα με τον παράγραφο 2.4.6 της Διακήρυξης και δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Έχοντας υπ’όψιν τα ανωτέρω η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων «Β. Καυκάς Α.Ε.», «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», και «Τσιβελέκας Α.Ε. », σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης του Δήμου : α) Όσον αφορά την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Β. Καυκάς Α.Ε.», σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Β. Καυκάς Α.Ε. είναι τα: α/α8, α/α17, α/α18, α/α19, α/α23 της μελέτης. Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της Β. Καυκάς Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης για όλα τα προσφερόμενα είδη και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. β)Όσον αφορά την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου» σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά είναι τα: α/α8, α/α11, α/α12 της μελέτης. Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης για όλα τα προσφερόμενα είδη και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. γ)Όσον αφορά την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Τσιβελέκας Α.Ε.» σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά είναι τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 4, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 της μελέτης. Διαπιστώθηκε ότι για το είδος με α/α 19 «Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,6m» της μελέτης προσφέρεται το είδος με κωδικό «34111» όπως αναφέρεται στο «Έντυπο τεχνικής προσφοράς» που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας. Ωστόσο στην τεχνική προσφορά και συγκεκριμένα στο prospectus (Έντυπο Νο.73) δεν γίνεται αναφορά στο είδος με τον κωδικό αυτό, αλλά σε διαφορετικά είδη με άλλους κωδικούς. Επομένως η τεχνική προσφορά της Τσιβελέκας Α.Ε. δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στο είδος με α/α 19 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτού για το είδος αυτό. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 4, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 η προσφορά της Τσιβελέκας Α.Ε. προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται: α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω β) την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων «Β. Καυκάς Α.Ε.», «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», και «Τσιβελέκας Α.Ε.» για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και που αναφέρονται ανωτέρω, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 08-01-2018, που κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, Πρακτικού Αρ.1, Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών, τον αποκλεισμό της προσφοράς της «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων «Β. Καυκάς Α.Ε.», «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», και «Τσιβελέκας Α.Ε.» για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και που αναφέρονται ανωτέρω, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 08-01-2018, που κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, Πρακτικό Αρ.1, Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 50419 για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 79.232,78.

Β.- Αποκλείει από τον ως άνω διαγωνισμό την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 85415, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 08-01-2018, που κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Γ.- Προωθεί τις προσφορές των οικονομικών φορέων: «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 84655, «Β. Καυκάς Α.Ε.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 85055 και «Τσιβελέκας Α.Ε.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 85519, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Δ.- Κηρύσσει άγονο τον ως άνω διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών με α/α 5, 6, 7, 9, 13 και 109 της αριθμ. 13/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε προσφορά για αυτά.

Ε.- Γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/107/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 18-04-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 08-01-2018, που ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, Πρακτικό Αρ.1, της Επιτροπής διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

(Επαναληπτικός διαγωνισμός)

 

Στην Κόρινθο, την 08-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 50419 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 56401/30-11-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 56401/30-11-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 50419. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02-01-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 08-01-2018 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 50419 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Β. Καυκάς Α.Ε.

22-12-2017 14:55:36

2

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

26-12-2017 18:24:27

3

Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

29-12-2017 12:31:47

4

Τσιβελέκας Α.Ε.

02-01-2018 10:33:23

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς συστήματος

1

Β. Καυκάς Α.Ε.

85055

2

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

84655

3

Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

85415

4

Τσιβελέκας Α.Ε.

85519

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

 1. Για την Β. Καυκάς Α.Ε.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

001. ΤΕΥΔ_Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

002. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

003. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

004. Υ/Δ ΜΕΛΕΤΗΣ

005. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

006. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

007. Υ/Δ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ Α/Α 26

008. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΜΠ

009. ΔΗΛΩΣΗ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

011. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. GRZ105558 από την ALPHA BANK σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 1564/11-01-2018 έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή με την αρ.13/05-3-2018 έγγραφο της ALPHA BANK.

 

 1. Για τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ EUROLAMP

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ VARDA-LIGHT

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ PROSPECTUS

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΕΟΑΝ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 35577009550 από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 1560/11-01-2018 έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφου του Δήμου Κορινθίων.

 

 1. Για την Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΥΔ

CE

ISO

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΣΕΔ

ΤΕΥΔ

ΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 379/7033796 από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 1563/11-01-2018 έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 100045035_18 έγγραφο Εθνικής Τράπεζας.

 

 1. Για την Τσιβελέκας Α.Ε.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ- ΦΟΡΟΛΙΓΙΚΗ -ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΤΕΥΔ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και το γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης με αρ. 123709 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης ελέγχθηκε με το αρ. 1566/11-01-2018 έγγραφο του Δήμου ως προς την εγκυρότητα του, η οποία και βεβαιώθηκε αυτή επί του γραμματίου.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Οικονομικός φορέας

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Β. Καυκάς Α.Ε.

60247/2712-2017

2

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

60719/29-12-2017

3

Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

809/05-01-2018

4

Τσιβελέκας Α.Ε.

534/04-01-2018

 

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς:

 • Β. Καυκάς Α.Ε.

 • Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

 • Τσιβελέκας Α.Ε.

κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

 

Για τον οικονομικό φορέα K. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι ο ενσφράγιστος φάκελος κατατέθηκε με το αρ. πρωτ.: 809 την 05-01-2018, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 2.4.2.5 «Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών» το οποίο αναφέρει:

[…]Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. […]

 

Η Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλε την προσφορά της στο ΕΣΗΔΗΣ στις 29-12-2017. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη της Διακήρυξης ο οικονομικός φορέας όφειλε να καταθέσει τον σφραγισμένο φάκελο έως και τις 04-01-2018, ήτοι εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής κατάθεσης της προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ως εκ τούτου η προσφορά της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. απορρίπτεται σύμφωνα με τον παράγραφο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης εφόσον:

(α) δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών)

Η προσφορά επομένως της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι:

 • Β. Καυκάς Α.Ε.

 • Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

 • Τζιβελέκας Α.Ε.

με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 13/2017 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, επισήμανε τα παρακάτω:

 

1. Προσφορά της Β. Καυκάς Α.Ε.

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Β. Καυκάς Α.Ε. είναι τα: α/α8, α/α17, α/α18, α/α19, α/α23 της μελέτης.

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της Β. Καυκάς Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης για όλα τα προσφερόμενα είδη και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

2. Προσφορά του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου.

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου είναι τα: α/α8, α/α11, α/α12 της μελέτης.

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης για όλα τα προσφερόμενα είδη και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

3. Προσφορά της Τσιβελέκας Α.Ε.

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Τσιβελέκας Α.Ε. είναι τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 4,8, 10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 της μελέτης.

 

  1. Για το είδος με α/α 19 «Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,6m» της μελέτης προσφέρεται το είδος με κωδικό «34111» όπως αναφέρεται στο «Έντυπο τεχνικής προσφοράς» που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας. Ωστόσο στην τεχνική προσφορά και συγκεκριμένα στο prospectus (Έντυπο Νο.73) δεν γίνεται αναφορά στο είδος με τον κωδικό αυτό, αλλά σε διαφορετικά είδη με άλλους κωδικούς.

 

Επομένως η τεχνική προσφορά της Τσιβελέκας Α.Ε. δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στο είδος με α/α 19 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτού για το είδος αυτό. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 4, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 η προσφορά της Τσιβελέκας Α.Ε. προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 08-01-2018 έως και την 05-3-2018, εισηγείται :

 

(Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν Πρακτικό

 

(Β) την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων:

 • Β. Καυκάς Α.Ε.

 • Ρουμελιώτης Θεόδωρου του Αθανασίου

 • Τσιβελέκας Α.Ε.

για τα είδη με το διακριτό σημάδι (Χ) όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

Πίνακας Ι

 

α/α τμήματος

α/α μελέτης

Είδος

Καυκάς Α.Ε.

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Τσιβελέκας Α.Ε.,

1

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

2

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

3

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

4

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

5

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

6

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

7

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

8

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

Χ

Χ

Χ

9

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

10

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

11

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

Δεν κατατέθηκε προσφορά

12

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

Δεν κατατέθηκε προσφορά

13

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

14

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

15

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

16

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

17

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

Χ

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

18

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

Χ

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

19

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

Χ

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Μη αποδεκτή προσφορά

20

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

21

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

22

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

23

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

Χ

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

24

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

25

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

26

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

27

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

28

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

29

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

30

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Χ

31

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

Δεν κατατέθηκε προσφορά

 

 

(Γ) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη με α/α 5, 6, 7, 9, 13 και 109

 

(Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος