Συμμετοχή του Δήμου στην Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση που διοργανώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 456/2017

 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση που διοργανώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση που διοργανώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55108/27-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<<Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 54467/22.11.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του στη Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 05:00μ.μ στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».
 
Πρόκειται για το θεατρικό έργο «Ένα ξωτικό στην πόρτα μου» που θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα Κοπέρνικος η οποία έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παιδικές παραστάσεις σε σχολεία, θέατρα και χώρους πολιτισμού ανά την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, αποτελεί μια περιπέτεια με δράση, μουσική, τραγούδι αλλά και όμορφες συγκινητικές στιγμές που αποδίδει με τον πιο ευφάνταστο τρόπο το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων:την ομορφιά του να δίνεις, να μοιράζεσαι και να αγαπάς. Η εν λόγω εκδήλωση προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας, καθώς η παρακολούθηση της από μαθητές, συμβάλλει στην καλλιέργεια του πνεύματος και στην ενίσχυση της πολιτιστικής τους συνείδησης.    
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να συμμετέχει στη διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1.       Αμοιβή των μελών της θεατρικής ομάδας «Κοπέρνικος», ποσού έως 600,00€ πλέον Φ.Π.Α.
2.       Ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 200,00€ πλέον Φ.Π.Α.
3.       Προμήθεια έντυπου υλικού – αφίσες, ποσού έως 100,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 900,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α)με τη συμμετοχή του Δήμου στην Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,
β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 900,00€ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55108/27-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
·         Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στην Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».
·         Εγκρίνει το ποσό των 900,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
Ø      Αμοιβή των μελών της θεατρικής ομάδας «Κοπέρνικος», ποσού έως 600,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ø      Ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 200,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ø      Προμήθεια έντυπου υλικού – αφίσες, ποσού έως 100,00€ πλέον Φ.Π.Α.
·         Η ανωτέρω δαπάνηθα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
·         Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 900,00€ πλέον Φ.Π.Α..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 456/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης