Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 458/2017

 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
6. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
7. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
8. Κοντογιώργος Αναστάσιος
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 52386/09.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
Έπειτα από αιτήσεις δημοτών, εισηγούμαστε τις παρακάτω διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης:
Στον οφειλέτη Δαμουλή Θεοφάνη του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ1624), έπειτα από την αρ. 38773/04-09-17 αίτηση του, διαγραφή ποσού 462,10 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Λεχαίου για τις περιόδους Α΄ εξαμήνου 2011 έως και Μάιο – Ιούνιο 2013 (διαγραφή όλου του ποσού ανά περίοδο), με κωδικό παροχής 3-1927, διότι το ακίνητο ανήκει στον Καζάκη Βασίλειο του Εμμανουήλ (κωδ. οφ. 51085) σύμφωνα με το αρ. 4776/09-12-2010 συμβόλαιο, στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
Στον οφειλέτη Αυχούδια Δημήτριο του Παναγιώτη (κωδ. οφ. Λ2852), έπειτα από την αρ. 38779/04-09-17 αίτηση του, διαγραφή ποσού 49,50 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου για τις περιόδους Β΄ & Γ΄ τετραμήνου 2012 (διαγραφή του ποσού 33,90 € & 15,60 € ανά περίοδο), με κωδικό παροχής 2-0060, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε λόγω εσφαλμένων καταμετρήσεων, σύμφωνα και με την από 08-09-2017 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου – καταμετρητή των ανωτέρω περιόδων.
Στον οφειλέτη Μουστάκα Νικόλαο του Εμμανουήλ (κωδ. οφ. 24021), έπειτα από την αρ. 45041/04-10-17 αίτηση του, διαγραφή ποσού 282,47 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε την 24/02/2000 στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Εξαμιλίων ως Π.Ο.Ε. ύδρευσης Εξαμιλίων, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε, σύμφωνα και με τα γραμμάτια είσπραξης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που προσκόμισε.
 
Έπειτα από αίτηση δημότη, εισηγούμαστε την απόρριψη:
1)            της με αρ. πρωτ. 46289/10-10-2017 αίτησης του Κουιμελή Γεώργιου του Ιωάννη, σύμφωνα με την 26/10/2017 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου, διότι οι καταμετρήσεις των ενδείξεων του υδρομετρητή του είναι σωστές >>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 52386/09.11.2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 458/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης