Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 460/2017
 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 16.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<   To έτος 2016 βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι :
1.       με αριθ. καταλόγου 1, <<Ανεξόφλητα τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ετών 2011-2013.
2.       με αριθ. καταλόγου 2 , Ανεξόφλητοι δημοτικοί φόροι (ΔΦ) ετών 2011-2012.
3.       με αριθ. καταλόγου 3, Ανεξόφλητα τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) ετών 2011-2012.
To έτος 2017 βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι :
1.     με αριθ. καταλόγου 8, <<Ανεξόφλητα τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ετών 2014.
2.     με αριθ. καταλόγου 7 , Ανεξόφλητοι δημοτικοί φόροι (ΔΦ) ετών 2013-2014.
3.     με αριθ. καταλόγου 6, Ανεξόφλητα τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) ετών 2013-2014.
Αναλυτικά παραθέτουμε αιτήσεις διαγραφής από τα ανωτέρω τέλη (με τις προσαυξήσεις) από υπόχρεους ως εξής :
 
1.        Με την αριθ. Πρωτοκ. 37651/29-8-2017 αίτηση του ο Αμπατζόγλου Θεοχάρης του Γεωργίου με κωδικό 136036 ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 175 ποσό 228,43 ευρώ – ΔΦ: αριθ. Χρέους 1025 ποσό 688,81 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 873 ποσό 3.869,84 ευρώ, διότι δεν ήταν καταναλωτής το διάστημα από 6/8/2009 έως 2/2/2012 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, το οποίο μας προσκόμισε, θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθούν οι α) ΤΑΠ η ιδιοκτήτρια εταιρία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ 081524316 και β) ΔΤ-ΔΦ ο ΛΑΓΟΥΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY KΩN/NOY με ΑΦΜ 047328696
 
2.   Με την αριθ. Πρωτοκ. 47681/18-10-2017 αίτησή του ο κος Καραγκούνης Λάμπρος του Ιωάννη με κωδικό 48743 ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 135 ποσό 81,95 ευρώ – ΔΦ: αριθ. Χρέους 452 ποσό 146,92 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 543 ποσό 825,40 ευρώ, διότι δεν ήταν καταναλωτής το διάστημα από 24/6/11 έως 1/10/13 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το ΦΕΚ το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί η εταιρία A G L ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ΑΦΜ 998234901.
 
3.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 19941/10-5-2017 αίτηση του ο κος Χονδρογιάννης Ζαχαρίας του Κων/νου με κωδικό 139886 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 548 ποσό 26,07 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 18/9/2012 έως 31/4/2014 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου BEQJA ANDREA του PERIKLΙ με ΑΦΜ: 066561278
 
4.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 41948/19-9-2017 αίτηση της η κα Γιαγκιόζη Αικατερίνη του Βασιλείου για τον θανόντα σύζυγο της Γιαγκιόζη Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό 136963 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 1670 ποσό 32,39 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 27/4/11 έως 2/5/13 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα Ε2 του ιδιοκτήτη του ακινήτου για τα έτη 2011-2012-2013 τα οποία μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με ΑΦΜ: 012168870
 
5.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 18673/4-5-2017 αίτηση του ο κος Ρούσσης Νικόλαος του Αθανασίου με κωδικό 25760 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 695 ποσό 56,90 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 24/3/11 έως 1/8/13 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: 039328360.
 
6.    Με την αριθ. Πρωτοκ. 17800/27-4-2017 αίτηση του ο κος Ράπτης Νικόλαος του Ιωάννη με κωδικό 136837 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 535 ποσό 86,20 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 14/1/2008 έως 30/7/2013 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί η ιδιοκτήτρια του ακινήτου ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΦΜ: 104179038
 
7.        Με την αριθ. Πρωτοκ. 21797/19-5-2017 αίτηση του ο κος Σεφερλής Δημήτριος του Σωτηρίου με κωδικό 1794 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 1493 ποσό 80,23 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 10/5/2012 έως 10/6/2013 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό υπεκμίσθωσης του ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί η ιδιοκτήτρια του ακινήτου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ με ΑΦΜ: 065255867
 
8.     Με την αριθ. πρωτοκ. 47836/18-10-17 αίτηση της κας Σκούρτη Ελένης με κωδικό 136596 ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 1200 ποσό 145,23 ευρώ – ΔΦ: αριθ. Χρέους 1100 ποσό 517,56 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 964 ποσό 2.907,71 ευρώ, διότι δεν ήταν καταναλωτής το διάστημα από 16/3/2010 έως 3/2/2012 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ.  Σύμφωνα με το από 07.11.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε, θα πρέπει να χρεωθεί η εταιρεία ΑΛΕΥΡΙ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ: 094394715. Το ΤΑΠ θα το χρεωθούν οι Βλαδίκοβιτς Στέλιος με ΑΦΜ 023304089 με 44,40%, ο Ανδρέας Σκούρτης με ΑΦΜ 013322339 με 33,33% & ο Σούπος Παναγιώτης με ΑΦΜ 074121556 με 22,22%.
 
9.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 23523/30-5-2017 αίτηση της η κα Γεωργίου Μαρία του Εμμανουήλ με κωδικό Λ10302 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 437 ποσό 41,65 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 18/3/10 έως 31/1/13 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με ΑΦΜ: 021425967
 
10.    Με την αριθ. Πρωτοκ. 32362/24-7-2017 αίτηση του ο κος VELAJFLORANT του BARI με κωδικό 59135 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 491 ποσό 54,83 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 29/11/2010 έως 13/5/2014 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το Ε1 το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡ με ΑΦΜ: 033058380
 
11.   Με την αριθ. Πρωτοκ. 20979/16-5-2017 αίτησή του ο κος Τζαναβάρας Φώτιος του Γεωργίου για τον ενοικιαστή του Πέτρο Συντέλη του Ιωάννη με κωδικό 79198 ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για ΔΦ: αριθ. Χρέους 1016 ποσό 96,91 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 1063 ποσό 544,48 ευρώ, διότι δεν ήταν καταναλωτής το διάστημα από 01/12/2011 έως 21/9/2012 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης του ακινήτου τα οποία μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθούν οι α)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΕΠΑ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 145732897 ΔΦ 87,22 ευρώ-ΔΤ 490,03 ευρώ και β) ΔΕΛΑΒΙΝΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΕΤΡΟΥ με ΑΦΜ 157447371 ΔΦ 9,69 ευρώ -ΔΤ 54,45 ευρώ.
 
12.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 45755/8-11-2016 αίτηση του ο κος ΧΙΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για το θανόντα πατέρα του ΧΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΖΗΚΟΥ ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί στον κωδικό 136632 για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 1260 ποσό 8,79 ευρώ, και στον κωδικό 135858 ΔΦ: αριθ. Χρέους 494 ποσό 18,26 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 368 ποσό 58,44 ευρώ, , διότι ο πατέρας του έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι έχουν κάνει αποποίηση κληρονομιάς.
 
13.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 45805/9-10-2017 αίτηση του ο κος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ με κωδικό 122016 ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για ΔΦ: αριθ. Χρέους 258 ποσό 16,06 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 539 ποσό 51,40 ευρώ,, διότι η παροχή της ΔΕΗ δεν του ανήκει και να χρεωθούν στον παππού του ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ με ΑΦΜ 071220466.      
 
14.     Να διαγραφούν ποσά ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 308 ποσό 2,58 ευρώ , ΔΦ: αριθ. Χρέους 1388 ποσό 6,96 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 1360 ποσό 22,26 ευρώ από τον κωδικό 139753 ΣΠΑΚ ΣΕΚ (ΟΣΕ), λόγω της μίσθωσης του ακινήτου από το Δήμο με την <<ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε>>
 
15.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 49788/30-10-2017 αίτηση του η κος ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΥ με κωδικό 115312 ζητά την διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 529 ποσό 38,15 ευρώ , διότι δεν ήταν ιδιοκτήτης το διάστημα από 28/3/2013 έως 10/4/2014 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΦΜ: 017061949
 
16.     Με την αριθ. Πρωτοκ. 48743/24-10-2017 αίτησή του ο κος ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με κωδικό 36549 ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για ΤΑΠ: αριθ. Χρέους 653 ποσό 14,46 ευρώ – ΔΦ: αριθ. Χρέους 542 ποσό 20,30 ευρώ και ΔΤ: αριθ. Χρέους 1225 ποσό 114,07 ευρώ, διότι δεν ήταν καταναλωτής το διάστημα από 11/5/2012 έως 21/6/13 για το οποίο χρεώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας το οποίο μας προσκόμισε θα πρέπει να γίνει διαγραφή και να χρεωθεί η ιδιοκτήτρια του ακινήτου ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με ΑΦΜ: 039835196                                                                                            
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε>>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την από 16-11-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 460/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης