Συνδρομές σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 461/2017
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Συνδρομές σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 16.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<H συνδρομή σε εφημερίδες- περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή ως συνδρομητή στην εφημερίδα ή στο περιοδικό, σύμφωνα με την (Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86), εφόσον η συνδρομή προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί τους σκοπούς ή τις λειτουργικές δραστηριότητες του δήμου ή της Κοινότητας και δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με μορφή συνδρομής- δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα, σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών (στην ουσία υπηρεσιών μέσω διαδικτύου), ακριβώς επειδή πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, μπορεί η ανάθεση να γίνει ως υπηρεσία π.χ. με απόφαση Δημάρχου με βάση την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με τις υπ΄ αριθ. 7/54/2004, 12/238/2004, 9/144/2005, 11/218/2011, 11/219/2011, 4/62/2014, αποφάσεις του έχει εγκρίνει τη συμμετοχή για ετήσιες συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
Προκειμένου να επικαιροποιήσουμε, σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες που απαιτούνται, τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων για συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα παρακαλούμε όπως εσείς αποφασίσετε για την εγγραφή του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ως συνδρομητή στα κάτωθι:
Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΙΝΤΕΡΝΕΤ
  1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τράπεζα Πληροφοριών Τ.Ε.Ε.
  2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.- ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
3.       ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ
4.       ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.- Τράπεζα Πληροφοριών των Μηχανικών
5.       NRTK Unlimited SmartNet Greece Metrica A.E.
Β.ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
1.       Σήμερα
2.       Ημερησία Κορίνθου
3.       ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
4.       Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
5.       ΒΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Οι ανωτέρω συνδρομές θα βαρύνουν τις πιστώσεις με ΚΑΕ 00/6451.0001, 00/6452.0001, 00/6453.0001 αντίστοιχα >>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Οι ανωτέρω συνδρομές θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 00/6451.0001, 00/6452.0001 και 00/6453.0001.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 461/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης