Λύση σύμβασης και επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Τ.Κ. Κάτω Άσσου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 462/2017
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Λύση σύμβασης και επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Τ.Κ. Κάτω Άσσου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λύση σύμβασης και επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Τ.Κ. Κάτω Άσσου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 01-11-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
 
<< Α) Την 14η Νοεμβρίου 2013 μετά από δημοπρασία συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κορινθίων και την κα Δουδούμη Παρασκευή τ. Κων/νου για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 9 έτη από 14/11/2013 και λήγουσα την 13/11/2022.              Στις 30.10.2017 κατατέθηκε στο Δήμο Κορινθίων η αρ. πρωτ. 49665 αίτηση της κας Δουδούμη Παρασκευής με την οποία ζητά την λύση της ανωτέρω συμβάσεως. Επίσης συντάχθηκε πρακτικό παραλαβής των κλειδιών του ακινήτου, το οποίο σας επισυνάπτουμε.
Αν αποδεχθείτε την λύση της συμβάσεως θα πρέπει να διαγραφούν τα μισθώματα των μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2017 τα οποία είναι βεβαιωμένα ως εξής:
·         Αρ. χρέους 466 μίσθωμα 11ου 2017 ποσού 1.212,92€
·         Αρ. χρέους 467 χαρτόσημο 11ου 2017 ποσού 18,19€
·         Αρ. χρέους 468 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 11ου 2017 ποσού 3,64€
·         Αρ. χρέους 471 μίσθωμα 12ου 2017 ποσού 1.212,94€
·         Αρ. χρέους 469 χαρτόσημο 12ου 2017 ποσού 18,24€
·         Αρ. χρέους 470 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 12ου 2017 ποσού 3,56€
 
Β) Θα πρέπει να αποφασίσετε την επανεκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. Η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται πάντα με δημοπρασία (άρθρο 192 παρ. 1 Ν. 3463/2006), ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Παρακαλείστε όπως λάβετε τη σχετική απόφαση>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την λύση του από 14-11-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού, που είχε συνάψει η κα ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κων/νου με τον Δήμο Κορινθίων για το Δημοτικό Αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου.
 
Β) Την διαγραφή των μισθωμάτων Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2017 τα οποία είναι βεβαιωμένα ως εξής:
· Αρ. χρέους 466 μίσθωμα 11ος 2017 ποσού 1.212,92€
· Αρ. χρέους 467 χαρτόσημο 11ος 2017 ποσού 18,19€
· Αρ. χρέους 468 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 11ος 2017 ποσού 3,64€
· Αρ. χρέους 471 μίσθωμα 12ος 2017 ποσού 1.212,94€
· Αρ. χρέους 469 χαρτόσημο 12ος 2017 ποσού 18,24€
· Αρ. χρέους 470 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 12ος 2017 ποσού 3,56€
 
Γ) Την εκμίσθωση ακινήτουέκτασης 4.665,23τ.μ. που βρίσκεται σε συνολική δημοτική έκταση 12.402,20τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini-soker, Γήπεδα τένις, αποδυτήρια και αναψυκτήριο. Το τμήμα ακινήτου προς εκμίσθωση αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με στοιχεία (α-Β-β-γ-δ-ε-ζ-Ξ-Ν-Μ-Λ1-Λ-η-θ-ι-κ-λ-μ-α). Το δημοτικό ακίνητο βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου, της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, Δήμου Κορινθίων.
Η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα αποφασισθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας», αφού συμπεριληφθούν σ΄ αυτούς και οι παρακάτω όροι:
.
·         Ο εκμισθωτής θα αναλάβει να διαμορφώσει το ήδη υπάρχον minisoker σε γήπεδο τένις, καθώς επίσης θα διαμορφώσει σε γήπεδο τένις και το χώρο ανατολικά των δύο ήδη υπαρχόντων γηπέδων τένις με την υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
·         Ο εκμισθωτής θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει το γήπεδο Μπάσκετ και Βόλεϋ που υπάρχει νότια του πάρκου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. Τους χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης.
·         Ο εκμισθωτής θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει και να συντηρεί τα δημοτικά W.C. που βρίσκονται εντός του πάρκου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές και Υγειονομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. Τους χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης.
·         Τα δύο εκ των τεσσάρων γηπέδων τένις θα χρησιμοποιούνται από τους πολίτες σε καθημερινή βάση για δύο (2) ώρες, μετά από συνεννόηση του δήμου με τον εκμισθωτή και την έκδοση σχετικού προγράμματος.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 462/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης