Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/28.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 465/2017

 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54915/24-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος,
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.     Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
23.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
    ΘΕΗΔ
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ
3.Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5 Σταυρέλης Νικόλαος
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμ. 442/21-11-2017 και 479/28-11-2017 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, καθώς και τις από 23-9-2017 και 27.11.2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ. 442/2017 και 479/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρονται στις με αριθμ. 442/2017 και 479/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α΄
 
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017, ως εξής:
 
Εντάσσει το νέο έργο με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με (πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και κωδικό εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ 2017ΕΠ02610016)
 
Αποδέχεται τους όρους , τη χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις δικαιούχου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ. 2781/3-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΛ87Λ1-41Τ) απόφαση, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ένταξης της πράξης «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Κωδικό ΟΠΣ 5007958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμού έτους 2017, ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
 
 
 
Δημιουργεί τον ΚΑ 1321.0001 με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» με το ποσό των 1.200.000,00 €
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 
Μεταφέρει το ποσό των 1.200.000,00 € στο Αποθεματικό και μέσω αυτού ισόποσα δημιουργεί τον ΚΑ 64/7341.0001 με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» ποσού 1.200.000,00 € (πηγή χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ και κωδικός εγγραφής έργου στο ΠΔΕ: 2017ΕΠ02610016)
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μειώνειτον K.A. 60/6474.0002 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 13.378,45€ κατά το ποσό των 400,00€ και τελική πίστωση 12.978,45€
 
Μεταφέρει το ποσό των 400,00€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει 4.000,00 προκειμένου να ενισχύσει-δημιουργήσει τις κάτωθι πιστώσεις:
Ενισχύει:
·         τον K.A. 60/6222.0002 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 400,00€ και τελική πίστωση 1.400,00€
·          τον Κ.Α 00/6073.0001 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 1500,00€ και τελική πίστωση 2.500,00€
 
Δημιουργεί  τον K.A. 70/6231.0002 με τίτλο «Αντάλλαγμα για την άδεια τοποθέτησης πλωτών εξεδρών», σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 3122.02-01/04/15/18-8-2015 απόφασης του Γ.Γ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με πίστωση 2.100,00€.
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄
 
Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 223262/17-10-2017 εγγράφου της Απ/νης Δ/σης και προκειμένου να ισοσκελιστεί η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας 20 για τον έλεγχο της υπ΄ αριθμ. 316/2017 απόφασης του ΔΣ, τροποποιεί τον προϋπολογισμό ως εξής:
 
Ως προς τα έξοδα:
Μειώνειτον K.A. 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 1.896.548,08€ κατά το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 1.895.548,08€
Μεταφέρει το ποσό των 1.000,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει ισόποσα και ενισχύει την πίστωση με  K.A. 20/7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 142.855,76€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 143.855,76€
 
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Με την υπ΄ αριθμ. 316/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβήκαμε σε αποδοχή ποσού γιαεπιχορήγησηγια τηνεξόφλησηληξιπρόθεσµων υποχρεώσεωνπροςτρίτους και αναµόρφωσηπροϋπολογισµού οικ.έτους2017. Σύμφωνα με την νέα κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών που προέκυψαν, τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των ώριμων δαπανών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής και δεδομένου ότι διαπιστώνονται προβλήματα νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που προηγούνται χρονικά, αναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως εξής:
 
 
 
Ως προς τα έξοδα:
Μειώνει τον K.A. 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 1.895.548,08€-τακτικά κατά το ποσό των 367.889,29€ (τα οποία είχαμε μεταφέρει αρχικά δεδομένης της ενίσχυσης των αντίστοιχων κωδικών με την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) και τελική πίστωση 1.527.658,79€.
Μεταφέρει στο αποθεματικό στον Κ.Α. 911, συνολικό ποσό: 367.889,27€(ΤΑΚΤΙΚΑ) και από εκεί ισόποσα: 
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α 00/8111.0001 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010», προϋπολογισμού 115.200,00 € (επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων) κατά το ποσό των 115.200€-τακτικά και τελική πίστωση 230.400,00 €. 
·         τον Κ.Α 30/8112.0006 με τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού 6.000,00 € (επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων) κατά το ποσό των 6.000,00 € -τακτικά και τελική πίστωση 12.000,00 €.
·         τον Κ.Α 30/8122.0004 με τίτλο:«Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )», προϋπολογισμού 200.710,38 € (επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων) κατά το ποσό των 200.710,38 € -τακτικά και τελική πίστωση 401.420,76 €
·         τον Κ.Α 30/8123.0001 με τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων   ( ΚΑ 8123 )», προϋπολογισμού 45.978,91 € (επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων) με το ποσό των 45.978,91€ -τακτικά και τελική πίστωση 91.957,82 €
 
Τις ανωτέρω πιστώσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν με συνολικό ποσό: 367.889,29 € (ΤΑΚΤΙΚΑ) τις αποδεσμεύουμε, ως προς το ποσό : 367.889,29 €(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ) οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες και ψηφισμένες στον προϋπολογισμό έτους 2017, ως κάτωθι:
Μειώνει:
 Τον Κ.Α. 00/8111.0001 κατά το ποσό:115.200,00 €
 Τον Κ.Α 30/8112.0006 κατά το ποσό: 6.000,00 €
 Τον Κ.Α 30/8122.0004 κατά το ποσό: 200.710,38 €
 Τον Κ.Α   30/8123.0001 κατά το ποσό: 45.978,91€
Μεταφέρει το ποσό των 367.889,29€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει συνολικά 404.621,72€ (367.889,29€ -παρούσα αναμόρφωση- και 36.732,43€ από το αδιάθετο ποσό επιχορήγησης που υπάρχει στο αποθεματικό -66.517,01€- με την υπ΄ αριθμ. 316/2017 απόφαση ΔΣ. Το ποσό που απομένει στο αποθεματικό:29.784,58€), προκειμένου να ενισχύσει τις κάτωθι πιστώσεις:
·         τον Κ.Α 00/6823.0001 με τίτλο:«Τόκοι υπερημερίας χρήσης», προϋπολογισμού 125.000,00 € με το ποσό των 87.831,41€-(επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 212.831,41€.
·         τον Κ.Α 20/6721.0001 με τίτλο:«Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του ν.3852/2010», προϋπολογισμού 29.056,42 € με το ποσό των 29.056,42€ και τελική πίστωση 58.112,84€.
·         τον Κ.Α 00/6111.0001 με τίτλο:«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού 150.000,00€ με το ποσό των 208,32€ και τελική πίστωση   150.208,32€.
·         τον Κ.Α 30/6662.0007 με τίτλο:«Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σολυγείας», προϋπολογισμού 10.572,24€ με το ποσό των 1704,93€ και τελική πίστωση 12.277,17€.
·         τον Κ.Α 30/7111.0008 με τίτλο:«Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως», προϋπολογισμού 150.000,00 € με το ποσό των 3620,50€ και τελική πίστωση 153.620,50€.
·         τον Κ.Α 30/7111.0003 με τίτλο:«Απαλλοτριώσεις ακινήτων», προϋπολογισμού 1.527.658,79€ με το ποσό των 5.773,20€ και τελική πίστωση 1.533.431,99€.
·         τον Κ.Α 30/6662.0023 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 74.000,00€ με το ποσό των 6.172,72€ και τελική πίστωση 80.172,72€.
·         τον Κ.Α 00/6492.0001 με τίτλο:«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προϋπολογισμού 435.921,13€ με το ποσό των 190,00€ και τελική πίστωση 436.111,13€.
·         τον Κ.Α 10/8111.0002   με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 723,03 € με το ποσό των 1930,79€ και τελική πίστωση 2.653,82€.»
·         τον Κ.Α 20/8111.0002   με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 27.619,26€ με το ποσό των 175.749,06 € και τελική πίστωση 203.368,32€.»
·         τον Κ.Α 30/8111.0002   με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 3.574,84€ με το ποσό των 21.104,78€ και τελική πίστωση 24.679,62€.»
·         τον Κ.Α 35/8111.0002   με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 2.263,20€ με το ποσό των 22.394,32€ και τελική πίστωση 24.657,52€.»
 
·         τον Κ.Α 45/8111.0002   με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 879,91€ με το ποσό των 9.791,41€ και τελική πίστωση 10.671,32€.»
δημιουργούμε:
·         τον Κ.Α 15/8111.0002   με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 39.084,16 €
 
Β΄
 
ΜΕΡΟΣ Α΄
Αποδέχεται ποσό 10.592,00 € για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:
Στον κ.α 0614.0001 με τίτλο: ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) έχει εγγραφεί πίστωση 488.000,00€.Μέχρι την Γ’ κατανομή έχουμε εισπράξει ποσό 372.632,00€.Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 38479/17 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμεται η Δ’ κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ποσού 129.480,00€ εκ των οποίων ποσό 125.960,00€(κ.α εσόδων: 0614.0001) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων και ποσό 3.520,00 (κ.α εσόδων 0615.0001) για σχολικούς τροχονόμους. Απαιτείται ενίσχυση του προϋπολογισμού ως εξής: 
Ενισχύει   τον κ.α 0614.0001 με τίτλο: “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” προϋπολογισμού 488.000,00€ με το ποσό των 10.592,00€ και τελική πίστωση 498.592,00€.
        
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
Μεταφέρει το ποσό των 10.592,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει ισόποσα και ενισχύει την εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 00/6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» προϋπολογισμού 488.000,00€ με το ποσό των 10.592,00€ και τελική πίστωση 498.592,00€.
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
ΜΕΡΟΣ Β΄
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ως εξής:
 
Ως προς τα έξοδα:
Μειώνει :
·         τον κ.α 35/6051.0004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού 25.462,72€ κατά το ποσό των 12.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 13.462,72€
·         τον κ.α 30/6051.0007 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 38.568,60€ κατά το ποσό των 4.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 34.568,60€
·         τον κ.α 15/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 38.495,96€ κατά το ποσό των 7.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 31.495,96€
Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 23.000,00€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί ισόποσα ενισχύει τους κάτωθι κ.α:
Ενισχύει:
·         τον κ.α. 35/6011.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 215.534,16€ με 12.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 227.534,16€
·         τον κ.α 40/6051.0003 με τίτλο«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας»
 
ποσού 1.511,73€ με 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.511,73€
·         τον κ.α 15/6011.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 490.422,84€ με 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 500.422,84€
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017 για να ενισχυθούν -δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ως εξής:
 
Ως προς τα έξοδα:
Μειώνει :
τον κ.α 00/6731.0002 με τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας» προϋπολογισμού 3.500,00€ κατά το ποσό των 3.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 0,00 €»
Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 3.500,00€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί μεταφέρει πίστωση 4.700,00€ συνολικά και ενισχύει τον κ.α 00/6735.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 4.700,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 34.700,00 €
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 465 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης