Απόφαση αριθμ. 10/133/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 133η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 28/365/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 67/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την  23-11-2017.  Ακολούθως, με την αριθμ. 8/108/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 23-11-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-02-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ  ΑΒΕΕ,  ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ και  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ, οι οποίες ορίστηκε πως προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.  Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10050/21-03-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 26-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ  ΑΒΕΕ,  ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ και  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ , οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού.  Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών ανά οικονομικό φορέα και είδος, ο οποίος έχει ως εξής:

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μελέτης (€)

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ  ΑΒΕΕ

Μερική Δαπάνη

ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ

Μερική Δαπάνη

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ

Μερική Δαπάνη

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ANTIGRAFFITI

250

100,00

98,00

24.500,00

94,50

23.625,00

92,90

23.225,00

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 3,30m

150

26,00

25,48

3.822,00

25,50

3.825,00

24,00

3.600,00

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 4,00m

150

32,00

31,36

4.704,00

30,50

4.575,00

29,00

4.350,00

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 5,00m

150

40,00

39,20

5.880,00

37,50

5.625,00

37,00

5.550,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.906,00

 

37.650,00

 

36.725,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

9.337,44

 

9.036,00

 

8.814,00

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

48.243,44

 

46.686,00

 

45.539,00

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου της ως άνω προμήθειας, διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και η οικονομική προσφορά του είναι η χαμηλότερη.     

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 26-03-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού με συνολικό ποσό προσφοράς τα 45.539,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 26-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ με συνολικό ποσό προσφοράς τα σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ (45.539,00€), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/133/2018.-