Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 470/2017

 
Θέμα 5ο Ε.Η.Δ.: <<Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ΄΄Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σαρωνικού΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ΄΄Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σαρωνικού΄΄» επειδή τελειώνει ο χρόνος και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.     την αριθμ. 50/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την εκτέλεση του έργου «διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 35.000,00 €.
2.    την με αριθμ. 33/414/2016απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού του παραπάνω έργου
3.  την με αριθμ. 10/150/3-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω έργου και κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
4.  τις διατάξεις των άρθρων 105 και 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016 περί αναστολής σύναψης συμβάσεων.
5.       το με αριθ. 35910/16-8-2017 συμφωνητικό της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με το Δήμο για την εκτέλεση του έργου, ποσού 14.959,68 € χωρίς Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσής του 16-12-2017.
6.      την με αριθ. 35/6-12-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για έγκριση του συζητούμενου ΑΠΕ.
7.   τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν θέματι έργου, με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο οποίος έχει συνταχθεί από τον κ. Νικόλαο Κουϊνη ,Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Κορινθίων και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωάννη Καραϊσκο.
8.  την από 6-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:   
 
<<Η εταιρεία Πιστεύος Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 35910/2017 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄αριθμ. 50/2016 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων και τις νέες εργασίες με διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων στο εν εξελίξει , σύμφωνα με το άρθρο 8 πρ. 1,2, του Ν. 1418/84 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων που κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις
 
αυξήσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
Επίσης δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη. Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση για την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. 
Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1Ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ. 35/6-12-2017 έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των Νόμων 1418/1984 και 4412/2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 18.550,00 € με το ΦΠΑ, εργολαβίας της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 50/2016 μελέτη και θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, επίσης. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 470 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης