Τροποποίηση της με αριθμ. 304/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκμίσθωσης Δημοτικής Αγοράς

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 471/2017

 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της με αριθμ. 304/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκμίσθωσης Δημοτικής Αγοράς»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε να προταχθεί η συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της με αριθμ. 304/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκμίσθωσης Δημοτικής Αγοράς» ως 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, επειδή παρευρίσκονται ενδιαφερόμενοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την απόφασή μας αριθμ. 304/2017 (ορθή επανάληψη) αποφασίσαμε την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8), στην Κόρινθο, με δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο.
Ο Δήμαρχος επισήμανε στο Σώμα ότι κάποιοι όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση χρειάζονται επαναδιατύπωση, για την ορθή σύνταξη των όρων δημοπράτησης της Δημοτικής Αγοράς από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης ανέφερε ότι ο διαγωνισμός δεν θα περιοριστεί στην προθεσμία των 10 ημερών τουλάχιστον, όπως προβλέπεται εκ του νόμου, αλλά θα παραταθεί πλέον του μήνα, προκειμένου να δοθεί   η ευκαιρία σε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.
 Εν συνεχεία ο Πρόεδρος παρέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο το αποφασιστικό μέρος της αριθμ. 304/2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:
 
Α) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8), στην Κόρινθο, με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο.
Β) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ» αφού συμπεριληφθούν σ΄ αυτούς και οι παρακάτω όροι:
·         Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη. 
·         Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες που θα γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με μελέτη που θα εγκριθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
·         Παρεμβάσεις επιτρέπονται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, καθώς όλος ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου θα παραμείνει αναλλοίωτος και μοναδικός, όπως ακριβώς θα έχει επισκευαστεί και διαμορφωθεί, βάση των υφισταμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.
·         Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς που χρησιμοποιείται από την Φιλαρμονική, θα επισκευαστεί εξωτερικά από τον πλειοδοτούντα επιχειρηματία, αλλά θα παραμείνει στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθεί.
·         Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
·         Ο πλειοδοτών επιχειρηματίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει συντήρηση, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.
·         Ο πλειοδότης μισθωτής, θα δικαιούται να υπομισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων). 
·         Επιτρέπεται η υπομίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο μισθωτής θα εξακολουθεί έναντι του Δήμου να ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τον υπομισθωτή, βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως μισθώσεως, β) η υπεκμίσθωση θα πρέπει να συνομολογηθεί για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την αρχική μίσθωση και γ) ο αρχικός μισθωτής θα υποβάλλει αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης στο Δήμο.
·         Η υπομίσθωση δεν θα σημαίνει μεταβίβαση της αρχικής μισθωτικής σχέσης, αλλά μεταβίβαση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή της χρήσης του μισθίου (καταστήματος) η οποία θα επέρχεται με μονομερή ενέργεια του μισθωτή δίχως όμως να προκαλεί μεταβίβαση ή διατάραξη της αρχικής μισθωτικής σχέσης.
·         η υπεκμίσθωση των καταστημάτων σε επιχειρηματίες, εμπόρους, θα γίνεται μόνο για προϊόντα γης, είδη διατροφής, εκτός από προϊόντα θαλάσσης όπως ιχθυοπωλεία, ούτε βιομηχανικά, ούτε ηλεκτρονικά και να λειτουργήσει και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαστε της άποψης να παραμείνει η αγορά στο Δήμο, να την ανακαινίσει και να προβεί στην ενοικίαση των καταστημάτων της (Δημ. Αγοράς).
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει η αγορά να παραμείνει στο Δήμο και η εκμίσθωση των καταστημάτων να γίνει από τον Δήμο. Διαφωνώ για την συνεργασία Δήμου με ιδιώτη και μάλιστα για είκοσι πέντε (25) χρόνια.
Η κα. Μαρίνα Ταουξίδη Πρόεδρος του ΟΕΒΕ Ν. Κορινθίας μεταξύ των άλλων πρότεινε στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς το 20% να διατεθεί για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος -εστίασης και το 80%   για καταστήματα τροφίμων.
Την πρόταση της κας. Ταουξίδη αποδέχθηκε ο Δήμαρχος και πρότεινε να συμπεριληφθεί στους όρους της παρούσας απόφασης .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 304/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις εισηγήσεις του Προέδρου και Δημάρχου, τις τοποθετήσεις –προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων και της κας Ταουξίδη Μαρίνας, Προέδρου του ΟΕΒΕ Ν. Κορινθίας,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.   1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 3. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 4. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 6.Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)
 
Τροποποιεί την με αριθμ. 304/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου», το αποφασιστικό της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:
 
Α) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8), στην Κόρινθο, με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο.
Β) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ» αφού συμπεριληφθούν σ΄ αυτούς και οι παρακάτω όροι:
·         Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006
·         Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες που θα γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με μελέτη που θα προσκομίσει ο ίδιος και που θα εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.  Όσον αφορά την εξωτερική όψη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς η ανακαίνιση – ανακατασκευή θα γίνει βάση του υφιστάμενου αρχιτεκτονικού σχεδίου – όψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
·         Παρεμβάσεις επιτρέπονται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, καθώς όλος ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου θα παραμείνει αναλλοίωτος, ενιαίος και μοναδικός, όπως ακριβώς θα
έχει επισκευαστεί και διαμορφωθεί, βάση των υφισταμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων – όψεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
·         Ο πρώτος όροφος του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, καθώς και τα σημερινά ισόγεια καταστήματα με αριθμούς 10, 14 και 15, που χρησιμοποιούνται από την Φιλαρμονική του Δήμου, θα επισκευαστούν εξωτερικά από τον πλειοδότη μισθωτή, αλλά θα παραμείνουν στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθούν.
·         Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
·         Ο πλειοδοτών επιχειρηματίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει συντήρηση, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.
·         Ο πλειοδότης μισθωτής, θα δικαιούται να υπομισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων). 
·         Επιτρέπεται η υπομίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο μισθωτής θα εξακολουθεί έναντι του Δήμου να ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τον υπομισθωτή, βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως μισθώσεως, β) η υπεκμίσθωση θα πρέπει να συνομολογηθεί για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την αρχική μίσθωση και γ) ο αρχικός μισθωτής θα υποβάλλει αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης στο Δήμο.
·         Η υπομίσθωση δεν θα σημαίνει μεταβίβαση της αρχικής μισθωτικής σχέσης, αλλά μεταβίβαση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή της χρήσης του μισθίου (καταστήματος) η οποία θα επέρχεται με μονομερή ενέργεια του μισθωτή δίχως όμως να προκαλεί μεταβίβαση ή διατάραξη της αρχικής μισθωτικής σχέσης.
·         Η υπεκμίσθωση των καταστημάτων σε επιχειρηματίες, εμπόρους, θα γίνεται για προϊόντα γης, είδη διατροφής, που θα αποτελούν τουλάχιστον το 80% των στεγασμένων χώρων της Δημοτικής αγοράς και το υπόλοιπο 20% θα μπορούν να αποτελούν καταστήματα εστίασης – υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός προϊόντων θαλάσσης, όπως ιχθυοπωλεία νωπών θαλασσινών, ούτε βιομηχανικά, ούτε ηλεκτρονικά είδη.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 471 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment