Υποβολή πρότασης στο μέτρο 2 (αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού) στον άξονα «Αστική Αναζωογόνηση 2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 472/2017
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης στο μέτρο 2 (αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού) στον άξονα «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΄΄Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου΄΄ του Πράσινου Ταμείου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή πρότασης στο μέτρο 2 (αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού) στον άξονα «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΄΄Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου΄΄ του Πράσινου Ταμείου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 1-12-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Δικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» είναι οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χώρας που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων,
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι διετής: 2017 – 2018. Για την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος θα εκδοθούν από το Πράσινο Ταμείο δύο (2) συνολικά προσκλήσεις. Η πρώτη εντός του 2017(η ανωτέρω σχετική που συνοδεύει και την παρούσα εισήγηση) και η δεύτερη εντός του πρώτου τετραμήνου του 2018, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προϋπολογισμών του Πράσινου Ταμείου του κάθε έτους. Οι δικαιούχοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο προσκλήσεις θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των αντίστοιχων μελετών. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος δήμος θα μπορεί να υποβάλλει σε μόνο μία εκ των δύο προσκλήσεων.
Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα σε αντιστοιχία με τις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων ως εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού
                             Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης μία και μόνη φορά κατά τη διάρκεια του προγράμματος 2017-18, σε μία εκ των δύο προσκλήσεων.
                             Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος.
Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο.
Το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου» -δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο- δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.
Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει:
                    το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 1
                    το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2.
 
Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως ακολούθως:
i.           Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χι= (200.000+Π*3)*σΑΠ
ii.          Για το Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2= (200.000+Π)*0,8
Όπου:
Π = ο Μόνιμος Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, http://www.statistics.gr/el/2011-census- pop-hous).
σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε 1,0 για το σύνολο των Δήμων και σε 1,1 (προσαύξηση κατά 10%) για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί).
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Ύψος Χρηματοδότησης για το Δήμο Κορινθίων, υπολογίζεται σε:

374.576,00 ευρώ για το Μέτρο 1 ή
206.553,60 ευρώ για το Μέτρο 2
 
                      Στην περίπτωση υποβολής δύο προτάσεων από τον ίδιο Δήμο (πάντα για το ίδιο Μέτρο στο οποίο έχει επιλέξει να υποβάλει προτάσεις ο Δήμος), ως «ποσό ένταξης του Δήμου» νοείται το άθροισμα των δύο επιμέρους χρηματοδοτήσεων και δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με το μέτρο ένταξης.
                      Μετά τη συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων), η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για κάθε έργο παραμένει αυτή η οποία έχει προκύψει ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού, έως το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. Είναι δε δυνατόν να καλύπτει έως το ποσό της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό ένταξης του Δήμου.
                      Η πρόταση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με απόφαση του Δ.Σ. του δήμου για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους.
Προϋποθέσεις για την προένταξη των έργων – Κριτήρια «αποκλεισμού»
Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε προένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:
                                         Επιλεξιμότητα
                                         Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς
                                         Ωριμότητα
 
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αριθμ. 5182/9-10-2017 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, όσο και τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος , προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, η λήψη απόφασης, προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να υποβάλει πρόταση και να διεκδικήσει χρηματοδότηση στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.
Ειδικότερα προτείνεται η υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής», προϋπολογισμού 206.000,00 ευρώ 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 5182/9-10-2017 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού», της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» προϋπολογισμού 206.533,00 €.
2.       Εγκρίνει την αριθμ. 81/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» και προϋπολογισμό 206.533,00 €
3.       Δεσμεύεται, σε περίπτωση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου, να εγγράψει στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 ποσό 41.306,60 € (ποσοστό 20% του προϋπολογισμού της ανωτέρω πρότασης) με χρηματοδότηση  από ιδίους πόρους του Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 472 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment