Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 473/2017
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ταεξής:
α) τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν και η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.
β) το υπ΄ αριθμ. 42443/21-9-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τους Προέδρους των δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να προτείνουν έργα και εργασίες που αφορούν την περιοχή τους και θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018.
γ) την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του δήμου, το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
                δ) την αριθμ. 4/16-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, αντίγραφο του οποίου (σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος) σας κοινοποιήθηκε και περιλαμβάνονται έργα νέα, συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση, με ενδεικτικό ύψος δαπάνης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπο Καμπούρη ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Το προτεινόμενο προς έγκριση σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου μας, ως σημαντικό μέρος και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2018, συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:
·         Την υποχρέωση κατάρτισης ρεαλιστικών τεχνικών προγραμμάτων.
·         Την οικονομική κρίση που συνεχίζει να επικρατεί στην χώρα μας, αλλά όχι στον Δήμο μας.
·         Το γεγονός ότι τα έσοδα των Δήμων κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.
·         Την υποχρέωση του Δήμου για ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς του πολίτες και την άμεση παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων τους και
·         Τις ανάγκες της περιοχής μας για ουσιαστικά και άμεσα έργα, σε όλες τις Δημ. Ενότητες.
Το σκεπτικό που διέπει τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων και η πρόκριση συγκεκριμένων τεχνικών έργων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών.
Τα έργα τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης αντανακλά τις συνθήκες των ημερών μας, από τη μια πλευρά έχουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς που το καθιστά αξιόπιστο, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα έργα συνεχίστηκαν και συνεχίζονται με την εγγύηση του αρκετά ικανοποιητικού ταμειακού υπολοίπου του Δήμου μας.
Φυσικά, στα πλαίσια των γενικότερων διεκδικήσεων του Δήμου μας, θα υπάρξουν υπηρεσίες, μελέτες και έργα από προγράμματα, όπως το Π.Δ.Ε., το ΣΕΣ κ.ά, τα οποία μαζί με τα έργα, τις υπηρεσίες των άλλων νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και Α.Ε., όπως ΔΕΥΑΚ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΚΕΠΑΠ, Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και ΔΑΕΚ θα χαράξουν μια θετική πορεία του Δήμου μας για το 2018.
Θέλω να τονίσω για να γίνω κατανοητός και σαφής ότι έργα θα εκτελεστούν σε όλες τις Κοινότητες, ασχέτως αν στην πρόταση δεν αναγράφεται το όνομα μιας Κοινότητας, (π.χ. όταν αναφέρουμε δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου, συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις (4) Κοινότητες –Λεχαίου –Άσσου- Περιγιαλίου –Κάτω Άσσου).
Επίσης από το ποσό των εκπτώσεων στις δημοπρασίες επειδή είναι μεγάλο συνήθως, θα μας δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσουμε και άλλα έργα, όπου αυτά απαιτείται.
Θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την συνεργασία τους και τις προτάσεις τους, καθώς επίσης τον Δ/ντη και τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα την κα Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου για την συμβολή τους στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος.
Συνολικά το προτεινόμενο προς έγκριση και ψήφιση σχέδιο τεχνικού προγράμματος ανέρχεται στο ύψος των 14.844.658,97 €.
Παρακαλώ όπως αποφασίσετε να εγκρίνετε το επισυναπτόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων».
Νανόπουλος Βασίλειος: μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μετά από μελέτη του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος, διαπίστωσα ότι δεν έχει στόχους, Επίσης υπάρχει μικρός αριθμός νέων έργων και έργων υποδομής. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι η πρέπουσα. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε.
               Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης:   μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ήθελα να μάθω το ποσοστό υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2017. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος είναι συνεχιζόμενα έργα, ενώ τα νέα είναι λίγα. Σε πολλά συμφωνούμε όπως για τα έργα που αφορούν τα βιοαποδομήσιμα. Διαφωνούμε σε πολλά έργα όπως το έργο που αφορά την ανάπλαση της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη. Τα σοβαρά θέματα για εμάς είναι τα κτιριακά συγκροτήματα των σχολείων όπως το πολυδύναμο Νηπιαγωγείο, οι παιδικές χαρές ώστε τα παιδιά μας να έχουν καλλίτερες συνθήκες φοίτησης.                
Λείπουν έργα για το κοινωνικό προφίλ του Δήμου έπρεπε να είναι πιο ευαισθητοποιημένο. Δεν υπάρχει αναπτυξιακή κατεύθυνση και εικόνα για την εξέλιξη των έργων του Τεχνικού Προγράμματος. Επίσης παρατηρούμε μικρή κατανομή ποσών για τις Δημοτικές Ενότητες. Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει σημαντικά έργα τόσο στη περιφέρεια όσο και στη πόλη και είναι ισορροπημένος. Όλα τα έργα που αναγράφονται στο Πρόγραμμα είναι αυτά που είχαμε υποσχεθεί στους δημότες μας και τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα στο 2018. Προτεραιότητά μας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία αποτυπώνεται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα με την αναγραφή σχετικών έργων, η ανάπλαση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου, τον εθν. δρόμο Επιδαύρου και Άσσου Λεχαίου. Πρωτεύων έργο βέβαια είναι η άριστη κατάσταση των σχολείων και των αύλειων χώρων και οι παιδικές χαρές. Με τις εκπτώσεις που θα προκύψουν από διάφορα έργα θα έχουμε την δυνατότητα να εντάξουμε νέα έργα. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί και καλώ το Σώμα να το ψηφίσει. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Δ.Κ.Κ. του ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 3. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 4. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 6. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)
 
Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018, το οποίο έχει ως εξής:


 
 
 
                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
 
Α/Α
Κωδικός Έργου
Υπηρεσία
Κ
Τίτλος Έργου
Ποσό Ευρώ
Παρατηρήσεις
Σύνολο Υπηρεσίας
44
1066
20
7325.0005
Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου
667,29
 
2.360.667,29
45
1151
20
7336.0001
Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων
2.360.000,00
 
 
1
1061
25
7336.0002
Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
3.136,99
 
102.498,60
2
1099
25
7413.0001
Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας
29.361,61
 
 
3
1135
25
7336.0001
Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
70.000,00
 
 
1
1075
30
7322.0004
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην τ.κ Αγίου Βασιλείου
65.000,00
 
6.701.713,61
10
957
30
7322.0091
Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες
18.633,51
 
 
13
984
30
7322.0001
Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου
6.919,75
 
 
14
993
30
7322.0098
Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.0 Κορίνθου – Αργούς Τ.Κ.Χιλιομοδίου
44.167,85
 
 
15
973
30
7326.0048
Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου
14.445,13
 
 
18
621
30
7323.0102
Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων
33.962,34
 
 
19
760
30
7413.0035
Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001)
34.737,85
 
 
2
1141
30
7326.0001
Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουταλά
14.927,00
 
 
25
885
30
7322.0012
Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά.
5.799,93
 
 
26
1080
30
7323.0018
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου
8.179,57
 
 
27
1081
30
7323.0019
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
8.295,76
 
 
29
1083
30
7323.0021
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας
12.347,94
 
 
3
1030
30
7322.0101
Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου
1.959,35
 
 
33
1086
30
7326.0010
Επισκευαστικές εργασίες γηπέδων Δ.Ε Τενέας
3.991,76
 
 
34
638
30
7326.0033
Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ.Σολομού κ’Δ.Δ.Αρχ. Κορίνθου.
40.166,42
 
 
35
1043
30
7331.0003
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
6.345,39
 
 
36
1044
30
7331.0004
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
44.634,16
 
 
37
1034
30
7336.0009
Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων
14.897,65
 
 
39
1065
30
7323.0108
Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου
219.000,00
 
 
4
1028
30
7322.0100
Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου
171.000,00
 
 
40
1073
30
7324.0008
Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο
90.000,00
 
 
41
1107
30
7333.0001
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κορίνθου
70.000,00
 
 
42
1103
30
7323.0005
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας
50.000,00
 
 
43
1108
30
7333.0002
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας
50.000,00
 
 
44
1104
30
7323.0006
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας
26.000,00
 
 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
 
 
45
1109
30
7333.0003
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας
50.000,00
 
 
46
1105
30
7323.0007
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού
74.400,00
 
 
47
1110
30
7333.0004
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού
74.400,00
 
 
48
1106
30
7323.0008
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
74.292,00
 
 
49
1111
30
7333.0005
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
70.000,00
 
 
5
1023
30
7412.0009
Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός σχεδίου πόλεως
16.000,00
 
 
50
1094
30
7311.0003
Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό
206.975,96
 
 
51
1097
30
7331.0009
Συντήρηση σχολείων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)
104.232,43
 
 
52
1098
30
7331.0010
Συντήρηση σχολείων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)
97.527,24
 
 
53
1125
30
7331.0012
Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου
101.247,70
 
 
54
1085
30
7322.0016
Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμανού
12.098,26
 
 
55
1112
30
7322.0009
Ανάπλαση πλατείας Π.Τσαλδάρη
4.150.000,00
 
 
56
1128
30
7322.0021
Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Γαλατακίου
30.000,00
 
 
57
1100
30
7326.0002
Ανάπλαση αύλειων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης
54.000,00
 
 
58
1101
30
7326.0003
Ανάπλαση αύλειων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης
40.800,00
 
 
59
1119
30
7322.0014
Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου
101.250,00
 
 
6
1134
30
7322.0023
Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου
100.000,00
 
 
60
1122
30
7322.0019
Κατασκευή πεζοδρομίων Κλένιας
20.000,00
 
 
61
604
30
7322.0045
Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας Ελ. βενιζέλου (Β’ Φάση)
27.000,00
 
 
62
532
30
7324.0014
Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών
50.406,00
 
 
63
1144
30
7331.0001
Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Κορινθίων
5.542,80
 
 
64
1143
30
7322.0051
Δημιουργία πλατείας Ο.Τ 256 Π.Ε Αγίου Γεωργίου
62.000,00
 
 
65
1021
30
7311.0006
Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
12.000,00
 
 
8
996
30
7322.0002
Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου
21.185,86
 
 
9
949
30
7322.0083
Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου
90.944,00
 
 
1
1089
45
7336.0002
Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου
45.000,00
 
163.099,47
2
1090
45
7336.0004
Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Τενέας
35.000,00
 
 
3
1091
45
7336.0005
Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σολυγείας
35.000,00
 
 
4
1092
45
7336.0006
Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού
13.099,47
 
 
5
1093
45
7336.0007
Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου
35.000,00
 
 
1
1145
64
7333.0001
Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου-Πατρών,εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
1.000.000,00
 
1.000.000,00


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 14.844.658,97
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α3. ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
 
Α/Α
Κωδικός Έργου
Υπηρεσία
Κ.Α
Τίτλος Έργου
Ποσό Ευρώ
Παρατηρήσεις
Σύνολο Υπηρεσίας
24
935
30
7413.0041
Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός
12.500,00
 
31.080,00
6
1007
30
7412.0008
Βελτίωση οδού Μπαθαρίοτρας
18.580,00
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14.844.658,97
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Β1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
 
 
Α/Α
Κωδικός Έργου
Υπηρεσία
Κ.Α
Τίτλος Έργου
Ποσό Ευρώ
Παρατηρήσεις
Σύνολο Υπηρεσίας
1
1102
30
7323.0001
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου
300.000,00
 
300.000,00
1
1146
64
7333.0002
Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
350.000,00
 
700.000,00
2
1147
64
7333.0003
Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο Ισθμού-Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
350.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14.844.658,97
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
 
Α/Α
Κωδικός Έργου
Υπηρεσία
Κ.Α
Τίτλος Έργου
Ποσό Ευρώ
Παρατηρήσεις
Σύνολο Υπηρεσίας
2
1113
30
7311.0008
Κατασκευή αναψυκτηρίου στην περιοχή ΒΑΡΧΑΡΤ
50.000,00
 
579.200,00
3
1118
30
7331.0011
Διαμορφώσεις στο πολιτιστικό κέντρο Αρχαίας Κορίνθου
20.000,00
 
 
4
1126
30
7331.0014
Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος Κουταλά
15.000,00
 
 
5
1130
30
7311.0004
Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Αλμυρής
100.000,00
 
 
6
1138
30
7331.0015
Διαμόρφωση παλαιών αποθηκών σε πολιτιστικό κέντρο Άσσου
100.000,00
 
 
7
1149
30
7331.0016
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ Βάθμιας & Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
294.200,00
 
 
1
1152
64
7341.0001
Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου
1.200.000,00
 
1.200.000,00
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14.844.658,97
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙAMOPΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
A/A
Κωδικός Έργου
Υπηρεσία
Κ.Α
Τίτλος Έργου
Ποσό Ευρώ
Παρατηρήσεις
Σύνολο Υπηρεσίας
2
1095
30
7336.0001
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού
310.000,00
 
594.000,00
3
1117
30
7322.0010
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου
80.000,00
 
 
4
1121
30
7322.0018
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Μαψού
30.000,00
 
 
5
1129
30
7322.0022
Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Κατακαλίου
30.000,00
 
 
7
1137
30
7322.0025
Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος & περιβάλλοντος χώρου Άσσου
70.000,00
 
 
9
1142
30
7322.0003
Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη
74.000,00
 
 


Πλαίσιο κειμένου: ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Πλαίσιο κειμένου: 14.844.658,97

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α3. ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
31.080,00
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
1.000.000,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
1.779.200,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
594.000,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
60.000,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
1.045.900,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
6.500,00
 
 
 
 
ΟΛΟ 14.844.658,97
 
Τα ανωτέρω έργα είναι αυτοτελή, ανεξάρτητα και αυτοχρησιμοττοιούμενα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 473 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης