Έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 474/2017
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄Επισκευή  Τσιμενταυλάκων Άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου΄΄»έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.       την αριθ. 42/2015 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «’Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», προϋπολογισμού 51.660,00 €
2.       την υπ’ αριθ. 27/341/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
3.       το από 29-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
4.       την υπ’ αριθ. 3/20/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση εκτέλεσης του εν θέματι έργου που νομιμοποιήθηκεμε το αρ. πρωτ. 411/10845/26-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Κορινθίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της σχετικής δημοπρασίας κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 22950/08-06-2016 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 24.777,66 € πλέον ΦΠΑ μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και της ανάδοχης εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.».
6.       την υπ΄ αριθμ. 23/416/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι08-12-2016 με αναθεώρηση τιμών.
7.       την υπ΄ αριθμ. 24/454/2016απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου ποσού 30.724,30 €
8.       τον 2ο ΑΠΕ του έργου με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ποσού 30.208,40 € με το ΦΠΑ
9.       την από 14-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:   
<<Η Φωτεινή Α. Καραπαναγιώτη Ε.Δ.Ε., δυνάμει  της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 22950/2016 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄αριθμ. 42/2015 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών του προαναφερόμενου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και παρουσιάζει μείωση της δαπάνης της κύριας σύμβασης κατά 515,90 € ή ποσοστό 1,68%.  
Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου  (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τον 2ο ΑΠΕ του έργου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των Νόμων 1418/1984, 3669/2008 και 4412/2016,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 2ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή Τσιμενταυλάκων Άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου» ποσού 30.208,40 € με το ΦΠΑ, εργολαβίας της «Φωτεινή Α. Καραπαναγιώτη Ε.Δ.Ε», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 42/2015 μελέτη και θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, επίσης.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 474 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης