Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 476/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου’’»έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1. την αριθ. 80/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 53.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.       την αριθ. 22/312/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων για τη δημοπρασία του εν λόγω έργου.
3.     την αριθ. 1/3/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί επικύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας και ανακήρυξης μειοδότριας της «Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Κατασκευαστικής Εταιρείας Κορίνθου», που νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 372/18-03-2011 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας.
4.       Την αριθ. πρωτ. 7216/2011 σύμβαση εκτέλεσης του έργου από την ανωτέρω ανάδοχη εταιρεία, ποσού 49.289,99 € με το ΦΠΑ.
5.       την αριθ. 515/2011 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
6.       το αριθ. πρωτ. 7884/05-03-2012 έγγραφο της ΤΥ του Δήμου περί διακοπής των εργασιών
7.       το αριθ. πρωτ. 18649/10-03-2014 έγγραφο της ΤΥ του Δήμου περί έναρξης των εργασιών
8.       τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
9.   την αριθ. πρωτ. 12868/2014 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
10.    την αριθ. 118/2014 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
11.    την αριθ. 36/2017 Α.Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
12.    το από 18/05/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
13.    την από 10/10/2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει συνταχθεί από τους κ.κ. Καραϊσκο Ιωάννη Πολιτικό μηχανικό της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Τσολάκη Ιωάννη Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
     <<Η Εργοληπτική Επιχείρηση “Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου”, δυνάμει της αριθ. πρωτ. 7216/2011 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 80/2010 της Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων.
Με την 36/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 18/5/2017 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των Νόμων 1418/1984, 3669/2008 και 4412/2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου» με αριθμό μελέτης 80/2010 τηςΤεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 53.000,00 € συμπ. του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 476 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης