Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 479/2017

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίουτην αριθ. πρωτ. 57060/04-12-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ. Κορινθίων κ. Κων/νου Παρτσινέβελου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσέρχονται στο Δημαρχείο φιλαρμονικές και χορωδίες από συλλόγους, σωματεία, φορείς, ΚΑΠΗ, κλπ για τα καθιερωμένα κάλαντα. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δέχονται τις τοπικές Αρχές και τους πολίτες για ανταλλαγή ευχών στο Δημαρχείο, όπου προσφέρονται παραδοσιακά γλυκά, ποτά και αναψυκτικά. Επιπλέον, ο Δήμος μας πρόκειται να διοργανώσει και φέτος εκδήλωση για τον Αγιασμό των Υδάτων στo λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2017.
Για την πραγματοποίηση του εορτασμού των Χριστουγέννων, του νέου έτους και των Φώτων προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.             Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, ποσού έως 617,86€ πλέον Φ.Π.Α.
2.             Προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων, ποσού έως 609,00€ πλέον Φ.Π.Α.
3.             Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2017, ποσού έως 650,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.876,86 πλέον Φ.Π.Α.θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ανωτέρω εκδηλώσεις β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.876,86 € πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του 15/6471.0102 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, την αριθ. πρωτ. 57060/04-12-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Α) Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.876,86 πλέον Φ.Π.Α για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Αγιασμού των Υδάτων. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
·         Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, 
·         Προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων και
·         Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2017,
 
 
συνολικού ποσού έως 1.876,86 πλέον Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.876,86 € πλέον Φ.Π.Α θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».
 
Β) Ψηφίζει την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης ποσού 1.876,86 € πλέον Φ.Π.Α.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 479 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης