Διαγραφές βεβαιωμένων δημοτικών τελών ύδρευσης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/06.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 480/2017

 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Διαγραφές βεβαιωμένων δημοτικών τελών ύδρευσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56910/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Μπάκουλης Δημήτριος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Ζήμος Κων/νος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
1. Φαρμάκης Γεώργιος,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
2. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.Παππάς Αντώνιος
6.Σταυρέλης Νικόλαος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Κορδώσης Χρήστος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Διαγραφές βεβαιωμένων δημοτικών τελών ύδρευσης»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 21.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Tα έτη 2012-2013 βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι :
1.       με αριθ. Καταλόγου 29, <<Βεβαίωση τελών ύδρευσης Α & Β τετραμήνου 2011>> το έτος 2012.
2.       με αριθ. Καταλόγου 42, <<Λογαριασμός ύδρευσης περίοδος Γ τετράμηνο 2011 για τις παροχές KRF-53,54,55,56,57 >>το έτος 2012
3.       με αριθ. Καταλόγου 9, <<Λογαριασμός ύδρευσης περίοδος Α΄ τετράμηνο 2012 για τις παροχές KRF-54,55,56,57 >>το έτος 2013
4.       με αριθ. Καταλόγου 77, <<Λογαριασμός ύδρευσης περίοδος Γ΄ τετράμηνο 2012 για τις παροχές KRF-54,55,56,57 >>το έτος 2013.
 
Αναλυτικά παραθέτουμε αίτηση διαγραφής από τα ανωτέρω τέλη (με τις προσαυξήσεις) από τον υπόχρεο ως εξής :
Με την αριθ. πρωτοκ. 53483/17-11-2017 αίτηση του ο κος Αρχοντάκης Γεώργιος του Αθανασίου με κωδικό ΣΟΛ-61198 ζητά την διαγραφή των ποσών από πάγιες χρεώσεις που έχει χρεωθεί για τέλη ύδρευσης για τις παροχές με αρ. KRF 53, 54,55, 56 & 57 διότι δεν υφίστανται, ως εξής:
 
1)από τον Χ. Κατάλογο 29 των τελών ύδρευσης Α-Β τετραμήνου του 2011 οι με   αριθμό χρέους 156 ποσό 49,20 ευρώ, 157 ποσό 49,20 ευρώ, 158 ποσό 49,20 ευρώ, 159 ποσό 49,20 ευρώ και 160 ποσό 49,20 ευρώ
 
2)από τον Χ. Κατάλογο 42 των τελών ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου του 2011 οι με αριθμό χρέους 438 ποσό 24,60 ευρώ ,448 ποσό 24,60 ευρώ, 458 ποσό 24,60 ευρώ,468 ποσό 24,60 ευρώ,479 ποσό 24,60 ευρώ.
 
3)από τον Χ. Κατάλογο 9 των τελών ύδρευσης Α΄ τετραμήνου του 2012 οι με αριθμό χρέους 454 ποσό 24,60 ευρώ,464 ποσό 24,60 ευρώ, 474 ποσό 24,60 ευρώ, 485 ποσό 24,60 ευρώ.
 
4) από τον Χ. Κατάλογο 77 των τελών ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου του 2012 οι με αριθμό χρέους 1065 ποσό 4,60 ευρώ, 1066 ποσό 20,00 ευρώ, 1089 ποσό 4,60 ευρώ,1090 ποσό 20,00 ευρώ,1112 ποσό 20,00 ευρώ,1113 ποσό 4,60 ευρώ,1132 ποσό 4,60 ευρώ,1133 ποσό 20,00 ευρώ.
 
Ο ανωτέρω είχε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με μία παροχή την αρ. KRF-58.  Δεν είχε έξι παροχές ύδρευσης στη Τ.Κ Κόρφου της Δ.Ε Σολυγείας αλλά μόνο μία παροχή (αριθμός υδρομέτρου 268883 02) που συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης την KRF-58 σύμφωνα με την βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ. Κόρφου κου Γκούμα Γεώργιου. Εκ παραδρομής χρεωνόταν για 6 παροχές τα πάγια συν την κατανάλωση. Θα πρέπει λοιπόν να διαγραφούν τα πάγια των 5 παροχών γιατί δεν υπήρχαν & να παραμείνουν τα πάγια της παροχής KRF-58 συν την κατανάλωση.
        Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε>>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την από 21.11.2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 480 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης