Εξουσιοδότηση υπευθύνου ανάληψης και μεταφοράς ποσού από λογαριασμού της πρώην ΝΕΛΕ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/19.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 485/2017

 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Εξουσιοδότηση υπευθύνου ανάληψης και μεταφοράς ποσού από λογαριασμού της πρώην ΝΕΛΕ»
                           
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59002/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Ζήμος Κων/νος
11.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΘΕΗΔ
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
1. Μπάκουλης Δημήτριος
2. Μελέτης Χρήστος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος,
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
6. Παππάς Αντώνιος
7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 2ου ΘΗΔ
9. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
12. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
13.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Εξουσιοδότηση υπευθύνου ανάληψης και μεταφοράς ποσού από λογαριασμού της πρώην ΝΕΛΕ» επειδή πρέπει μέχρι τέλος του έτους να γίνει μεταφορά του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12.12.2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163 Α/21-9-2010) : Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις…Άρθρο 23 Ρύθμιση θεμάτων λαϊκής επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. “Από 1.1.2011, η υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Δήμο που αποτελεί την πρωτεύουσα του αντίστοιχου Νομού και εντάσσεται στην υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης. Αν δεν υπάρχει μονάδα με αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης, η παραπάνω μονάδα εντάσσεται σε άλλη συναφή υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου…5. Από 1.1.2011 η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών και ακινήτων των Ν.Ε.Λ.Ε., πλην των περιουσιακών στοιχείων των Κ.Ε.Κ. της προηγούμενης παραγράφου, περιέρχονται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Ο Δήμος έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου της υπηρεσιακής μονάδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που μεταφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και της Ν.Ε.Λ.Ε….”. 
2.          Την υπ΄αριθμ. 15/255/20-07-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων.
               
Στην Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει σε εκκρεμότητα λογαριασμός (αριθμός λογαριασμού 2266/232023) με υπόλοιπο ποσού χιλίων δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.010,52 €), ο οποίος προερχόταν από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. προς τη ΝΕΛΕ Κορινθίας για την υλοποίηση των επιμορφωτικών της προγραμμάτων. Ο λογαριασμός αυτός παραμένει ανενεργός από τις 31/12/2010. Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του Γραφείου Κορίνθου της Τραπέζης της Ελλάδος με την Υπηρεσία μας, καλούμαστε να αναλάβουμε το ποσό ως καθολικός διάδοχος της ΝΕΛΕ. Το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει υπάλληλο του Δήμου προκειμένου να κάνει ανάληψη των χρημάτων από τον ανωτέρω λογαριασμό και μεταφορά τους σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων.                                             
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία προτείνει να εξουσιοδοτηθεί για τα ανωτέρω η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κα. Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄ >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εξουσιοδοτεί, την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κα. Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄ προκειμένου να κάνει ανάληψη και μεταφορά σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, των χρημάτων από τον αριθμό λογαριασμού 2266/232023, ο οποίος προερχόταν από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. προς τη ΝΕΛΕ Κορινθίας για την υλοποίηση των επιμορφωτικών της προγραμμάτων και ο οποίος παραμένει ανενεργός από τις 31/12/2010 . 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 485/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης