Απόφαση αριθμ. 6/82/2018

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6135/16-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ., 8)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5615/543 οικ./14-02-2018, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

Θέμα : “Ορισμός δικηγόρου για αγωγή κατά της μελετητικής εταιρείας Δ.Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε., σχετικά με την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ (πρώην) Δήμου Τενέας”.

 

Στις 27/12/2001 υπεγράφη σύμβαση για την ανάθεση της «Μελέτης Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Τενέας» μεταξύ του Δήμου και των συνεργαζόμενων γραφείων:

  1. ΟΜΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε

  2. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΑ

  3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονταν, εκτός από την εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ, η εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας αλλά και η εκπόνηση μελέτης πολεοδόμησης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χιλιομοδίου.


 

Οι επιμέρους φάσεις της μελέτης (Α, Β1, Β2 Φάση και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας) εστάλησαν με το υπ. αριθμ. 5198/18-8-2010 έγγραφο Δήμου Τενέας στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Στις 12/5/2014 στην Αθήνα στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την πορεία και έγκριση της παραπάνω μελέτης, μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού κ. Νικολάου Ταγαρά, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΕλ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου κ. Γεωργίου Διαδασκάλου, του Προϊσταμένου Τμήματος ΠΕΧΩ Πελ/σου κ. Στυλιανού Σπανού, εμού και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Σπύρου Περόγαμβρου. Παρών ήταν και ο εκπρόσωπος της σύμπραξης κ. Δημήτρης Μαραβέας αφού κύριος σκοπός ήταν να γνωστοποιηθούν προσωπικά σ’ αυτόν οι ελλείψεις της μελέτης.

Στη συνάντηση αυτή δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις προς τον μελετητή για τις δικές του ενέργειες συμπλήρωσης των ελλείψεων της μελέτης (συνημ. 2) από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΠΕΧΩ Πελ/σου.

Επειδή η μελέτη που παραδόθηκε από το συνεργαζόμενο γραφείο δεν διέθετε απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης – το οποίο αποτελεί αναπόσπσατο στοιχείο για την έγκριση ενός ΣΧΟΟΑΠ- συμφωνήθηκε -προς επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης και χωρίς να οφείλει- να εκπονηθεί η μελέτη Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από πλευράς του Δήμου Κορινθίων.

Η Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς διεκπεραίωση των όσων συμφωνήθηκαν στην παραπάνω συνάντηση και ανέλαβε την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Σ.Μ.Π.Ε ( Μελετητική Εταιρεία ENCODIA, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ) η οποία εστάλη άρτια και πλήρης στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στις 22/1/2016.

Ο δε μελετητής, ως προς το θέμα των ελλείψεων απέστειλε στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. το με αρ. 143/19-05-2014 έγγραφό του (συνημ.3) με το οποίο όμως, όπως φαίνεται από τις παρατηρήσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ δεν αντιμετωπίσε το σύνολο των προς διόρθωση στοιχείων που υπεδείχθη από την Εγκρίνουσα Υπηρεσία.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε την παραπάνω συνάντηση, ακολουθώντας την πάγια τακτική του να υποβάλλει ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, ο ανάδοχος υπέβαλλε στις 26-11-2014 αίτηση θεραπείας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου ισχυριζόμενος ότι η προϊσταμένη αρχή δεν αποφάνθηκε εμπρόθεσμα στην από 3-7-20147 ένστασή του. Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της απόρριψης της αίτησης θεραπείας του κ. Μαραβέα καθότι, από την προσκομισθείσα αλληλογραφία της Δ/νσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης αρχές ήταν εμφανές ότι είχε απαντηθεί ο αιτών έγκαιρα σε όλα τα θέματά του!

Στη συνέχεια, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ μας έκανε γνωστό με το υπ. αριθμ. 84008/12-4-2017 έγγραφό της (συνημ. 1), ότι η μελέτη δεν μπορεί να προωθηθεί για έγκριση λόγω ελλείψεων ως προς το περιεχόμενό της.

Επειδή:

  • οι ελλείψεις της μελέτης είναι ευθύνη του μελετητικού γραφείου που ανέλαβε την σύνταξή της

  • ο εκρόσωπος του μελετητικού γραφείου δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις μας που του έγιναν προφορικά στις 12/5/2014

  • ο εκπρόσωπος του μελετητικού γραφείου δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις που του έγιναν προφορικά και γραπτά από την εγκρίνουσα Υπηρεσία (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ)

  • η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι δυνατό να προωθηθεί για έγκριση από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ως μη άρτια

  • η έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ είναι κρίσιμη για την διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος του (πρώην) Δήμου Τενέας

  • ουδεμία παρέμβαση σε πολεοδομικό επίπεδο δεν είναι δυαντό να πραγματοποιηθεί αν δεν εγκριθεί πρωτίστως το ΣΧΟΟΑΠ

  • όλες οι καθυστερήσεις είναι αποκλειστική υπαιτότητα του μελετητή ο οποίος εδώ και 17 χρόνια αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο του

παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο ο οποίος θα επιληφθεί των ανωτέρω προς όφελος του Δήμου Κορινθίων.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, με την εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή/και ένδικες ενέργειες ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, κατά των ως άνω αναφερομένων συνεργαζόμενων μελετητικών γραφείων, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί το όποιο ασκηθέν ένδικο μέσο, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή/και ένδικες ενέργειες ενώπιον του όποιου αρμόδιου Δικαστηρίου, κατά των συνεργαζόμενων γραφείων α)ΟΜΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε., β)ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΑ και γ)ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, αναδόχων για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Τενέας», σχετικά με την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του όποιου αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί το όποιο ασκηθέν ένδικο μέσο, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/82/2018.-