Αίτημα για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 52 Ν.4483/2017)

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/19.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 496/2017

 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Αίτημα για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 52 Ν.4483/2017)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59002/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Ζήμος Κων/νος
11.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΘΕΗΔ
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
1. Μπάκουλης Δημήτριος
2. Μελέτης Χρήστος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος,
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
6. Παππάς Αντώνιος
7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 2ου ΘΗΔ
9. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
12. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
13.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 52 Ν.4483/2017»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 11.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.2 του άρθρου 170 του Ν.3463/2006.
2. Το άρθρο 52 Ν. 4483/2017(Φ.Ε.Κ. 107Α΄31-7-2017).Ρυθμίσεις οφειλών πρός Ο.Τ.Α α΄βαθμού.
3.Την υπ αριθμό 56683/30/11/2017 αίτηση της εταιρίας KORINTHIAN PALACE AE οφειλέτη του Δήμου Κορινθίων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του.
4.Την υπ αριθμό 45936/09/10/2017 αίτηση της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ AE οφειλέτη του Δήμου Κορινθίων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του.
5.Την υπ αριθμό 44197/29/09/2017 αίτηση της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΠΑΤΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ οφειλέτη του Δήμου Κορινθίων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Ως ειναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 4483/2017 είναι δυνατό οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής , καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
(α)αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
(ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),
Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφ’ όσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.
 
Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (Ν. 3463/2006 –ΦΕΚ 114 Α΄), που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4257/2017 (ΦΕΚ 93 Α΄) ως εξής:
«2. Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου.
 
Ενόψει των πιο πάνω, σας διαβιβάζουμε και εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για έγκριση των παρακάτω αιτήσεων:
 
Την με αρ. Πρωτ. 56683/30/11/2017 αίτηση της εταιρίας KORINTHIAN PALACE AE για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του σε 100 δόσεις και συγκεκριμένα για οφειλές τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ποσού “128.908,00”με προσαυξήσεις “119.220,70” και πρόστιμο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ποσού “55.752,57” με προσαυξήσεις “51.988,02 για τα έτη 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, ευρώ καθώς και οφειλές από παραβάσεις Κ.Ο.Κ ποσού 1380,00 με προσαυξήσεις 19,64 με συνολικό ποσό οφειλής 357.268,93.
Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 100 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 50% και διαμορφώνεται ως εξής: Ποσό οφειλής 158.164,27 με προσαυξήσεις 85.614,24 και σύνολο ρύθμισης 243.778,51 ευρώ.
Επισυνάπτονται αντίγραφο καρτέλας οφειλέτη καθώς και αντίγραφο διακανονισμού δόσεων.
 
Την με αρ. Πρωτ 45936/09-10-2017 αίτηση της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του σε 48 δόσεις και συγκεκριμένα για οφειλές αναλογικού μισθώματος 5% επί των πωλήσεων λατομικών προϊόντων ποσού “437.352,20”με προσαυξήσεις “100.352,22” και για τα έτη, 2013, 2014, 2015 καθώς και οφειλές από παραβάσεις Κ.Ο.Κ ποσού “240,00” με προσαυξήσεις 2,55 με συνολικό ποσό οφειλής “537.946,77”ευρώ .
Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 48 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 70% και διαμορφώνεται ως εξής: Ποσό οφειλής”437.592,00” με προσαυξήσεις “30.106,45” και σύνολο ρύθμισης “467.698,45” ευρώ.
Επισυνάπτονται αντίγραφο καρτέλας οφειλέτη καθώς και αντίγραφο διακανονισμού δόσεων.
 
Την με αρ. Πρωτ 44197/29-9-2017 αίτηση της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΠΑΤΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του σε 72 δόσεις και συγκεκριμένα για οφειλές τέλους λατομικών προϊόντων 5% επί των πωλήσεων αδρανών ποσού “173.800,28”με προσαυξήσεις “68.929,73” και πρόστιμο 50% επί εκπροθέσμου υποβολής ποσού “25.041,80” με προσαυξήσεις “8.764,63’’ για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 ευρώ και με συνολικό ποσό οφειλής “276.536,44” .
Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 72 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 60% και διαμορφώνεται ως εξής: Ποσό οφειλής”183.817,00” με προσαυξήσεις “31.077,75” και σύνολο ρύθμισης “214.894,75” ευρώ.
Επισυνάπτονται αντίγραφο καρτέλας οφειλέτη καθώς και αντίγραφο διακανονισμού δόσεων >>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την υπαγωγή στη ρύθμιση σε 100 δόσεις της εταιρίας KORINTHIANPALACEA.E. βάσει του άρθρου 52 Ν.4483/2017, για οφειλές τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ποσού 128.908,00€με προσαυξήσεις 119.220,70€ και πρόστιμο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ποσού 55.752,57€ με προσαυξήσεις 51.988,02€ για τα έτη 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, ευρώ καθώς και οφειλές από παραβάσεις Κ.Ο.Κ ποσού 1.380,00€ με προσαυξήσεις 19,64€ με συνολικό ποσό οφειλής 357.268,93€.
Με την υπαγωγή της ανωτέρω οφειλής στην ρύθμιση των 100 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 50% και έτσι διαμορφώνεται ως εξής: ποσό οφειλής 158.164,27€ με προσαυξήσεις 85.614,24€ και σύνολο ρύθμισης 243.778,51 ευρώ.
 
Β) Την υπαγωγή στη ρύθμιση σε 48 δόσεις της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. βάσει του άρθρου 52 Ν.4483/2017 για οφειλές αναλογικού μισθώματος 5% επί των πωλήσεων λατομικών προϊόντων ποσού 437.352,20€ με προσαυξήσεις 100.352,22€ για τα έτη, 2013, 2014, 2015 καθώς και οφειλές από παραβάσεις Κ.Ο.Κ ποσού 240,00€ με προσαυξήσεις 2,55€ με συνολικό ποσό οφειλής 537.946,77ευρώ .
Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 48 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 70% και έτσι διαμορφώνεται ως εξής: ποσό οφειλής 437.592,00€ με προσαυξήσεις 30.106,45€ και σύνολο ρύθμισης 467.698,45 ευρώ.
 
Γ) Την υπαγωγή στη ρύθμιση σε 72
δόσεις της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΠΑΤΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. βάσει του άρθρου 52 Ν.4483/2017 για οφειλές τέλους λατομικών προϊόντων 5% επί των πωλήσεων αδρανών ποσού 173.800,28€ με προσαυξήσεις 68.929,73€ και πρόστιμο 50% επί εκπροθέσμου υποβολής ποσού 25.041,80€ με προσαυξήσεις 8.764,63€’ για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 ευρώ και με συνολικό ποσό οφειλής 276.536,44€ .
Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 72 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 60% και έτσι διαμορφώνεται ως εξής: ποσό οφειλής 183.817,00€ με προσαυξήσεις 31.077,75€ και σύνολο ρύθμισης 214.894,75 ευρώ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 496 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης