Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/19.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 498/2017
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59002/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Ζήμος Κων/νος
11.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΘΕΗΔ
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
1. Μπάκουλης Δημήτριος
2. Μελέτης Χρήστος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος,
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
6. Παππάς Αντώνιος
7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 2ου ΘΗΔ
9. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
12. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
13.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58490/12-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<< Το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 54464/22.11.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00π.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».
Η εκδήλωση διοργανώνεταιμε αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από το θάνατο του Μεγάλου Έλληνα Στοχαστή, Νίκου Καζαντζάκη και 30 χρόνων από την Ίδρυση της «Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη» στην Γενεύη της Ελβετίας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία του Προέδρου της Εταιρείας, κου Γεωργίου Σινατσάκη με θέμα: « Έργο & Σκέψη στον Καζαντζάκη» και του μέλους της Εταιρείας κου Ρόσμι Τζάνου με θέμα: «Καζαντζάκης & Νέοι». Οι εν λόγω ομιλητές θα παρευρίσκονται στην Κόρινθο, ερχόμενοι από την Ελβετία, προκειμένου να απευθυνθούν στους μαθητές, αλλά και στο ευρύτερο κοινό της πόλης μας, στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολεία ανοικτά στην κοινωνία».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου και η οποία προάγει τη γνώση και τον πολιτισμό. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.        Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 προσκλήσεις και 30 αφίσες, ποσού έως 223,20€ με Φ.Π.Α.
 
2.        Παράθεση γεύματος για είκοσι άτομα (20) άτομα, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.
 
3.        Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 967,20€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους2018 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση >>.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58490/12-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρου)
 
·         Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».
·         Εγκρίνει το ποσό των 967,20€ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
·          
1.    Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 προσκλήσεις και 30 αφίσες, ποσού έως 223,20€ με Φ.Π.Α.
2.    Παράθεση γεύματος για είκοσι άτομα (20) άτομα, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.
3.     Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.
 
·     Η ανωτέρω δαπάνηθα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».
·         Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση θα ψηφίσει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 967,20€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 498/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης