Αίτημα σπουδάστριας ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/19.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 499/2017
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Αίτημα σπουδάστριας ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59002/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.        Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.        Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.        Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.        Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.        Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.        Φαρμάκης Γεώργιος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.        Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.        Σταυρέλης Νικόλαος
10.      Ζήμος Κων/νος
11.      Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.      Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,
13.      Νανόπουλος Βασίλειος
14.      Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.      Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΘΕΗΔ
16.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.      Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.      Σούκουλης Ανδρέας
20.      Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
1. Μπάκουλης Δημήτριος
2. Μελέτης Χρήστος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος,
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
6. Παππάς Αντώνιος
7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 2ου ΘΗΔ
9. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
12. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
13.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Αίτημα σπουδάστριας ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
                                               
              << Έχοντας υπόψη:
1. Τον Οδηγό σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον οποίο οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας τριών μηνών, η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου 2018.
 
2. Την υπ’ αριθ. 58956/14-12-2017 αίτηση, της Μπότση Παγώνας του Λουκά, σπουδάστριας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία μας ζητά να εγκρίνουμε της πραγματοποίηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας.
 
Εισηγούμαστε:
 
Την αποδοχή του αιτήματος της σπουδάστριας  Μπότση Παγώνας του Λουκά, του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για πραγματοποίηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο Κορινθίων από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως 30 Απριλίου 2018>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του Ν. 1351/83
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 58956/14-12-2017 αίτηση της κας Μπότση Παγώνας του Λουκά, σπουδάστριας  του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την πραγματοποίηση της τρίμηνης πρακτικής άσκησής της στο Δήμο μας, από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως 30 Απριλίου 2018. Ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει υποχρέωση οικονομικής αποζημίωσης ούτε ασφαλιστικής κάλυψης της ανωτέρω φοιτήτριας. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 499/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης