Αίτημα σπουδάστριας ΙEK για πρακτική άσκηση στο Δήμο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/19.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 500/2017
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Αίτημα σπουδάστριας ΙEK για πρακτική άσκηση στο Δήμο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59002/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Ζήμος Κων/νος
11.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΘΕΗΔ
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
19.    Σούκουλης Ανδρέας
20.    Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
1. Μπάκουλης Δημήτριος
2. Μελέτης Χρήστος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος,
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
6. Παππάς Αντώνιος
7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στην αρχή του 2ου ΘΗΔ
9. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
12. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο   
         τέλος του 2ου ΘΕΗΔ
13.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Αίτημα σπουδάστριας IEK για πρακτική άσκηση στο Δήμο», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 15/12/2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<<Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23§ 5 του ν. 4186/13 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 42 § 2 του 4386/16 καθώς και την αριθμ. Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες. Η πρακτική άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.
Ο κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η πρακτική Άσκηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Τα Ι.Ε.Κ, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας και για όσο διάστημα πραγματοποιούν την πρακτικής τους.
Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο της απασχόλησηςτου καταρτιζομένου καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.
2. Την αριθμ. 58906/14.12.2017 αίτηση της Σκορδά Κωνσταντίνας του Ηλία, σπουδάστρια του ΙΕ.Κ. Γαλατσίου ειδικότητας Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing) με την οποία μας ζητά να εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών καθώς έχει πραγματοποιήσει ημερομίσθια στην ειδικότητά της, τα οποία προσμετρώνται στο χρόνο της πρακτικής της άσκησης.
 
Εισηγούμαστε:
 
Την αποδοχή του αιτήματος της Σκορδά Κωνσταντίνας του Ηλία, σπουδάστριας του ΙΕΚ Γαλατσίου ειδικότητας Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing) με αριθμό μητρώου καταρτιζόμενου 003484, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ήτοι εξακοσίων σαράντα (640) ωρών, στο Δήμο Κορινθίων>>.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 23§ 5 του ν. 4186/13 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 42 § 2 του 4386/16, την αριθμ. Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 58906/14.12.2017 αίτηση της Σκορδά Κωνσταντίνας του Ηλία, σπουδάστριας του ΙΕΚ Γαλατσίου ειδικότητας Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing) με αριθμό μητρώου καταρτιζόμενου 003484, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ήτοι εξακοσίων σαράντα (640) ωρών, στο Δήμο Κορινθίων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 500/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης