Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/19.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 504/2017
 
Θέμα μοναδικό: «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59003/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
10.    Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον τηςσυζήτησης
11.    Μελέτης Χρήστος
12.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,αποχώρησε στο μέσον τηςσυζήτησης
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον τηςσυζήτησης
17.    Κεφάλας Σταύρος
18.    Μπάκουλης Δημήτριος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον τηςσυζήτησης
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κοντογιώργος Αναστάσιος,
3. Πανταζής Βασίλειος
4. Σούκουλης Ανδρέας
5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού».
2.        Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων».
3. Την ΚΥΑ οικ. 25595/26.7.2017 (ΦΕΚ 2658 Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018»
4.   Την αριθμ. 1869/12-12-2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.
5.   Τις με αριθμ. 34/495/2017 και 35/503/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με τις οποίες συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2018 με αναλυτική αιτιολογική έκθεση (άρθρο 72 § 1 περιπτ. α΄).
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
 
Πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Χατζή, ο οποίος είπε ότι για μια ακόμη χρονιά καλούμαστε να ψηφίσουμε αφού προηγούμενα συζητήσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων της επόμενης χρονιάς, τον προϋπολογισμό του έτους 2018.
Όλοι απορούν πως είναι δυνατόν η Ελληνική Κοινωνία να υποφέρει και να μαστίζεται απ’ την Οικονομική κυρίως Κρίση και απ’ την άλλη πλευρά ο Δήμος Κορινθίων να βελτιώνεται σε όλους τους τομείς, να βελτιώνει τα Οικονομικά του, την ποιότητα ζωής των δημοτών του, το Κοινωνικό του Πρόσωπο,    τις δομές του στην εκπαίδευση. στον Αθλητισμό, στον Πολιτισμό, να προγραμματίζει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα εκατομμυρίων ευρώ και μέσω των πόρων του και μέσω των Οργάνων του και μέσω των Νομικών του Προσώπων.
Φυσικά τίποτα δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο ή τυχαία, παρά με ΑΠΟΛΥΤΗ μεθοδικότητα, ΑΠΟΛΥΤΗ προσήλωση, ΑΠΟΛΥΤΟ προγραμματισμό, διάθεση, μεράκι και ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ έμπνευση.
Πετύχαμε και πετυχαίνουμε τους σκοπούς μας υλοποιώντας στο ακέραιο το πρόγραμμα μας και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε νέα πρόκληση ή πρόσκληση, όταν οι άλλοι ούτε καν μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Είμαστε μπροστά απ’ τις εξελίξεις και τα γεγονότα έχοντες και την πολιτική ΒΟΥΛΗΣΗ και την πολιτική διαίσθηση να υλοποιούμε και να πραγματοποιούμε κάθε τι εφικτό που θα προσδίδει αξία στις επιθυμίες των Δημοτών.
Έχουμε δώσει αξία και κυρίως σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Δημότη, με δεδομένο ότι το αξιοποιούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε τίποτα να μην χάνεται . . . . . . . και δεν χάνεται ! ! ! ! ! ! ! !    
    
Μέσα από σκληρή δουλειά, εξειδικευμένη προετοιμασία, διεκδίκηση και εξασφάλιση πόρων ο Καλλικρατικός Δήμος Κορινθίων βρίσκεται σε δυνατή οικονομική θέση παρά την οικονομική κρίση.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τις βαρύτατες επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία μας και ότι επικεντρωνόμαστε στην ευημερία των αριθμών ξεχνώντας τον άνθρωπο.
Με αίσθημα ευθύνης εμβαθύνουμε και διευρύνουμε το κοινωνικό δίκτυο προστασίας μέσα από κοινωνικές υπηρεσίες όπως (υλοποίηση προγράμματος ΤΕΒΑ και παροχή προμηθειών- τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής- ένα πρόγραμμα που εξυπηρετεί 6.000 ωφελούμενους στο Νομό Κορινθίας, κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, χορήγηση Προνοιακών Επιδομάτων, δαπάνες σίτισης μουσικού γυμνασίου, παράλληλες δράσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής – Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κοινωνικά φροντιστήρια, Βοήθεια στο σπίτι, κοινωφελής εργασία σε 125 μακροχρόνια άνεργους). Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τις ανωτέρω δράσεις ξεπερνούν τα 10.000.000,00 €, σε ποσοστό 13% επί του συνόλου του προϋπολογισμού, τη στιγμή που τα έξοδα χρήσης του Δήμου ανέρχονται σε 32.000.000,00€.
Το κοινωνικό έργο του Δήμου Κορινθίων επεκτείνεται και αγκαλιάζεται ενεργά από τους συμπολίτες μας που έχουν τη διάθεση και το χρόνο να προσφέρουν.
Από την πρώτη στιγμή στραφήκαμε στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στους κοινόχρηστους χώρους, στα σχολεία, στις ανάγκες της πρώτης και της τρίτης ηλικίας, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό αλλά και στην εξυπηρέτηση του πολίτη με διαφάνεια, αμεσότητα και κανόνες.
Αξιοποιώντας τα θετικά πλεονάσματα των οικονομικών χρήσεων σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις, τόσο ευρωπαϊκές όσο και εθνικές προχωράμε με ένα αναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα συνολικού ποσού 15.000.000,00€ περίπου. (ενδεικτικά αναφέρουμε συντηρήσεις σχολείων, κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου Κορίνθου, ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού στο Σοφικό, οδοποιίες, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, Μονάδα επεξεργασίας Οργανικών στερεών αποβλήτων, αναπλάσεις πλατειών, δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικός φωτισμός, διαμορφώσεις κοιμητηρίων κ.α).
Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΣΑΤΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΠΑ) ανέρχονται σε 7.028.689,92 και αποτελούν το 47% του συνόλου του Τεχνικού προγράμματος. Αντίστοιχα οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ανέρχονται σε 1.637.153,35€
Για τη σύνταξη του Π/Υ ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και συγκεκριμένα:
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με την υπ’ αριθμ. 2/2/2017 απόφασή της εξέφρασε και διατύπωσε τις απόψεις της για το Τεχνικό Πρόγραμμα και με την υπ’ αριθμ. 2/3/2017 για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 4/4/2017 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος και με την 5/5/2017 το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.
Το δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 473/2017 απόφαση ψήφισε το Τεχνικό Πρόγραμμα.
 Η οικονομική Επιτροπή συνέταξε το σχέδιο με την 34/495/2017 απόφασή της και το υπέβαλλε στο παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.
Το παρατηρητήριο διατύπωσε τη γνώμη του με το υπ’ αριθμ. 1869/12-12-2017 έγγραφό του.
Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 503/2017 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το διαμορφωμένο σχέδιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 77 του ν. 4172/2013.
Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 25595/26-7-2017 περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, υποβάλλουμε προς ψήφιση τον Π/Υ οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ανέρχεται σε 77.720.153,69€.
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά: 23.352.273,32
Έκτακτα: 8.838.076,40
Έσοδα ΠΟΕ: 482.482,50
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ: 19.555.981,65
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων: 3.480.372,59
Χρηματικό υπόλοιπο: 22.010.967,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:   77.720.153,69€
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα χρήσης: 31.846.005,04
Επενδύσεις: 20.930.521,26
Πληρωμές ΠΟΕ και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις: 24.841.225,75
Αποθεματικό: 102.401,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 77.720.153,69 €
 Ο προϋπολογισμός είναι λειτουργικός, ρεαλιστικός, υλοποιήσιμος και σύμφωνος ως προς τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Η ρεαλιστικότατα κρίνεται και από τους στόχους που θέτουμε στην ετήσια στοχοθεσία που τους προσεγγίζουμε αλλά κυρίως και τους ξεπερνάμε.
Αξίζει να αναφέρουμε πως από τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017, κατά τις τριμηνιαίες εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι εισπράξεις του Δήμου υπερκαλύπτουν τους στόχους .
Αναφορικά με την κατηγορία εσόδων που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, κατά την 31/7/2017, του μήνα αναφοράς κατάρτισης Π/Υ, είχαν εισπραχθεί 269.144,80€. Μέχρι και σήμερα οι εισπράξεις ανέρχονται σε 800.000,00€ περίπου. Αν υπολογίσουμε και τιςρυθμίσεις σε δόσεις, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4483/2017, οι προβλέψεις για επισφάλεια που έχουν προβλεφθεί στον Π/Υ θα μειωθούν περισσότερο.
Οι περισσότερες εισηγήσεις προϋπολογισμών στους Δήμους της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, ξεκινούν με μια εις βάθος ανασκόπηση της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στα οικονομικά των ΟΤΑ.
Δεν υπάρχει λόγος να αναλωθούμε σε τέτοιες συζητήσεις.
Οι δεσμευτικές οδηγίες των ΚΥΑ αναφέρουν ρητά τα ανώτερα όρια εσόδων και δαπανών εντός των οποίων θα πρέπει να κυμαίνεται κάθε ομάδα του προϋπολογισμού αντίστοιχα. Ουσιαστικά έχει επιβληθεί ένα περιοριστικό πλαίσιο εις βάρος των Δήμων και της αυτονομίας τους.
Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε υγιείς Δήμους όπως είμαστε εμείς και σε υπερχρεωμένους.
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε συστηματικά το πρόγραμμα που μας διασφαλίζει οικονομική ανάπτυξη.
Αντιμετωπίσαμε τη μείωση των πόρων από την κεντρική εξουσία.
Πώς έγινε αυτό;
 ➢ με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και της σπατάλης,
➢     με την αυξανόμενη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
➢     με την αύξηση της εισπραξιμότητας στα ΠΟΕ και στα έσοδα του Δήμου,
➢     με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πηγών,
➢   με τη χρήση ανοικτών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα που είναι συμβατές με τα διεθνή πρότυπα και την διαφάνεια.
Πολλοί μπορεί να διαφωνούν και να κάνουν επίδειξη εμπάθειας στη Δημοτική Αρχή.
Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχει μία Δημοτική Αρχή που κοπιάζει μανιωδώς ώστε ο Δήμος Κορινθίων να διαθέτει δημοσιοοικονομική ισορροπία.
Σε αυτόν τον Δήμο δεν κάνουμε απλή διαχείριση.
Λειτουργούμε ορθολογικά, με σχέδιο που αποδίδει.
Αποτελούμε υπόδειγμα της συνετούς και σωστής οικονομικής διαχείρισης όλων των άλλων Δήμων της χώρας, την ίδια ώρα που άλλοι Δήμοι προσπαθούν να βρουν τα βήματα τους.
Είμαστε σε θέση να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε έργα εκατομμυρίων ευρώ κι αυτό χάρη στην μεθοδικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις.
Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε πρόσκληση κάθε Αρμόδιου και εμπλεκόμενου φορέα για την εφαρμογή νέων προτάσεων, νέων δομών και νέων στοχεύσεων.
Είμαστε έτοιμοι σε εφαρμογή του Οικονομικού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου κι αυτό χάρη στην οικονομική μας ευμάρεια να δημοπρατήσουμε και να εντάξουμε νέα έργα που θα δώσουν νέα ώθηση και νέα δυναμική στον Δήμο.
Η πρόοδος και η ανάπτυξη του δήμου διέρχεται απ’ την Οικονομική του Πολιτική την οποία με μεγάλη φειδώ, με μεγάλη προσοχή, με απόλυτη προσήλωση και κυρίως με μεγάλη ακρίβεια εφαρμόζουμε.     
Ευχαριστώ την Δ/ντρια, τους προϊστάμενους των τμημάτων και τους υπαλλήλους των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου τόσο για την συνεργασία μου μαζί τους καθ όλο το οικονομικό έτος αλλά και για την συνεργασία μας για την κατάρτιση του παρόντος Π/Υ.
Τα ψυχρά νούμερα του προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε ένα πλέγμα λειτουργιών και δράσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του δημότη και τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του Δήμου. Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων, είπε ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τα στοιχεία που περιγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού και τη διατύπωση των στόχων για το επόμενο έτος. Οι κάτοικοι θέλουν να γνωρίζουν για την επίλυση των προβλημάτων τους , όπως το νερό, η καθαριότητα, η οδοποιία κ.λ.π. Για εμάς ως άξονας, προτεραιοτήτων είναι η Ύδρευση, Αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων (συμπεριλαμβάνεται η επισκευή κάδων ή αντικατάστασή τους), η συντήρηση απορριμματοφόρων και εν γένει οχημάτων. Η επέκταση του σχεδίου πόλης στις περιοχές Μπαθαρίστρα, Αγ. Άννα κ.λ.π. Επίσης δεν προβλέπεται δαπάνη για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων. Δεν προβλέπονται έργα από επιδοτούμενα προγράμματα όπως, για ανακαίνιση δημοτικών ακινήτων, βελτίωση στις παραλίες. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν έχει σταθερή βάση, γιατί δεν έχουμε τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, ώστε να γνωρίζουμε την όλη πορεία του. Οι ανείσπρακτες οφειλές είναι υψηλές. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν προβλέπεται κανένα κονδύλι ή ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο. Τα εγγεγραμμένα κονδύλια για επιμόρφωση των εργαζομένων και συντήρηση των σχολείων είναι χαμηλά.
Υπάρχει καθυστέρηση για την άρδευση από το Βιολογικό Καθαρισμό. Είναι υψηλό το κόστος (έξοδα) εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Οι επιχορηγήσεις σε συλλόγους, σωματεία πρέπει να γίνονται με κριτήρια τις δραστηριότητές τους. Η κατανομή χρημάτων για χωροταξικά έργα στις τοπικές κοινότητες να είναι καλλίτερη. Υπάρχει παύση εργασιών στην ανάπλαση του χώρου γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο. Υπάρχει πρόβλημα χώρου στα Νεκροταφεία. Το κονδύλι της πάγιας προκαταβολής για τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, είναι χαμηλό.
Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος, μεταξύ άλλων, είπε ότι καλούμαστε μέσα από περικοπές που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να υλοποιήσουμε έργα. Παρόλα αυτά διαβάζοντας το έντυπο του προϋπολογισμού διαπίστωσα ότι υπάρχει πλεονάζον ποσό , το οποίο πρέπει να επιστραφεί στους πολίτες μέσα από προγράμματα. Επίσης, να υλοποιήσει –ολοκληρώσει κάποια έργα και όχι να επανέρχονται   κάθε χρόνο ως συνεχιζόμενα. Να φροντίσουμε να λύσουμε τις πραγματικές ανάγκες των Τοπικών –Δημοτικών Κοινοτήτων, το θέμα του νερού από τη Στυμφαλία, το αποχετευτικό δίκτυο και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο Κορίνθου –Βόχας, την διασύνδεση αστικής συγκοινωνίας με το προαστιακό. Την ομαλή λειτουργία της αγοράς στη πόλη, την διεύρυνση και υλοποίηση έργων μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι σημαντικό, όπως και τα κτιριακά σχέδια κυρίως για τα σχολεία. Γενικά είμαστε άλλης φιλοσοφίας για τη λειτουργία του Δήμου και τον καταμερισμό των κονδυλίων στο προϋπολογισμό. Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018.
Τέλος, ο κ. Δήμαρχος, αφού συμφώνησε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κου Μιχαήλ Χατζή, πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την άριστη διαχείριση στο Δήμο Κορινθίων. Έχει στοιχεία αναπτυξιακά , παρόλο τις κρατικές περικοπές (ΣΑΤΑ, ΚΑΠ κ.λ.π.) αλλά και διάφορες επιβολές νέων τελών και αύξηση υπαρχουσών, όπως οι εισφορές των υπαλλήλων, ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος κ.α.. Όλα αυτά επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα δύο (2) τελευταία. Συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, μέσω των έργων που εκτελούνται, γιατί δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχουν αυξήσεις τελών, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν και μειώσεις αυτών. Είναι ισοσκελισμένος, μπορεί να ικανοποιήσει μικρά και μεγάλα προβλήματα αλλά και έργα που θα χρειαστούν στη πορεία, τόσο στη πόλη της Κορίνθου, όσο και στις Κοινότητες. Αυτά θα εκτελεστούν μέσα από τις εκπτώσεις που θα προκύψουν από τις δημοπρασίες των έργων. Αναδεικνύεται η ικανότητα της Δημοτικής Αρχής εξεύρεσης πόρων είτε από Ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από κεντρικούς πόρους.   Έχει χαρακτήρα κοινωνικό με δυνατότητα επέκτασης του. Είναι πραγματικός, νοικοκυρεμένος και υλοποιήσιμος, γιατί αυτά που περιγράφονται είναι θέματα της καθημερινότητας που αγγίζουν τους πολίτες. Ακόμη, να τονίσω ότι ο Δήμος κάνει προσπάθειες για να εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων, μέσω της υπαγωγής των στη ρύθμιση του άρθρου 97 του ν. 4483/2017. Υπάρχει μείωση του λειτουργικού κόστους, στα αναλώσιμα, γραφική ύλη, προμήθεια καυσίμων κ.λ.π. Μέσα στο 2018 θα προβούμε στη αξιολόγηση προσφορών για την πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (περιβολάκια). Άλλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής για το 2018 είναι η διαχείριση των απορριμμάτων.
Πιστεύω ότι είναι ένας αναπτυξιακός, ισοσκελισμένος, λειτουργικός και υλοποιήσιμος προϋπολογισμός που έχει συνταχθεί υπό αυτές τις συνθήκες που βιώνει η Χώρα μας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και του Δημάρχου, τις υπ΄ αριθμ. 495/2017 & 503/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και την ΚΥΑ οικ. 25595/2017 (ΦΕΚ 2658 Β΄)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με την θετική ψήφο (16) συμβούλων
(μειοψηφούντων των: 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 3.Σπύρου Ζαχαριά,
 4. Μαρίας Δημητριάδη και 5. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)  
 
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2018, όπως συντάχθηκε με τις αριθμ. 495/2017 και 503/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα, ως εξής:
 
ΕΣΟΔΑ
0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
334.199,04
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
297.945,99
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.783.889,96
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.086.817,01
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.506.268,83
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
14.250.895,77
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
92.256,72
                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0:                        23.352.273,32
1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
20.000,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.637.153,35
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
7.028.689,92
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
86.500,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
65.733,13
                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:                        8.838.076,40
2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
           ΦΟΡΑ
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
472.482,50
22
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ
10.000,00
                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2:                         482.482,50
3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
19.555.981,65
                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3:                         19.555.981,65
4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.145.088,42
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
335.284,17
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4:                         3.480.372,59
5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
22.010.967,23
                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5:                      22.010.967,23
                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:            77.720.153,69€
 
ΕΞΟΔΑ
6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7.457.195,39
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
1.098.294,21
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3.559.566,19
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
275.500,00
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
2.819.650,61
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
255.625,37
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.755.969,24
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
13.470.204,03
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
154.000,00
                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        31.846.005,04
7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
6.079.862,29
73
ΕΡΓΑ
14.638.579,51
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
206.079,46
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
6.000,00
                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        20.930.521,26
8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.537.227,53
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
3.176.088,42
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
19.127.909,80
                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                      24.841.225,75
9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
102.401,64
                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         102.401,64
                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:               77.720.153,69
Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης έτους 2018 των νομικών του προσώπων: α) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αρ. αποφάσεων 117/2017 και 126/2017 ορθή επανάληψη), β) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αριθ. απόφασης 124/2017,) και γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αριθ. απόφασης 121/2017, ορθή επανάληψη). 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 504 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης