Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την υλοποίηση προγράμματος

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 505/2017
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών- αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πυρκαγιάς»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Σούκουλης Ανδρέας
      18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Κοντογιώργος Αναστάσιος
7. Πανταζής Βασίλειος
 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, του θέματος «Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών- αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πυρκαγιάς», επειδή τελειώνει το έτος 2017.Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 166521/28-12-2017 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία), σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου μας , σε εκτέλεση της αριθμ. 44187/17 χρηματικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών, έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε <<8.405,00 €>>, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών- αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πυρκαγιάς στις 14-05-2017.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.  166521/28-12-2017 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση,συνολικού ποσού 8.405,00 €, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών- αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πυρκαγιάςστις 14-05-2017, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 166521/28-12-2017 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία), σε εκτέλεση της αριθμ. 44187/17 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 505 / 2017.
 
Ακριβές  Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 01 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης