Συμμετοχή του Δήμου στην ‘’Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων’’

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 506/2017
 
Θέμα 2ο E.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην ‘’Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Σούκουλης Ανδρέας
      18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Κοντογιώργος Αναστάσιος
7. Πανταζής Βασίλειος
 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος: Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο Δίκτυο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 320/17-10-2017 έγγραφο του προέδρου του Δικτύου «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» κ. Ψινάκη Ηλία, με το έγγραφο παρουσίασε με συντομία το Δίκτυο και τους βασικούς σκοπούς του καθώς και την επιθυμία ανάπτυξης αμοιβαίας συνεργασίας με το Δήμο Κορινθίων. Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα.
 
Σκοπός του Δικτύου είναι :
·         Η κοινή δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.
 
Στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής δράσεις :
·         Η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού.
·         Η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
·         Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας.
·         Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αθλητισμό.
·         Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους.
 
Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται από :
·         Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,
·         Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και κληρονομιές και κληροδοσίες,
·         Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
 
·         Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρία για την επιδίωξη του σκοπού της,
·         Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόμενες σε τρίτους,
·         Συνδρομές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων της, καθώς και από άλλα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία που αποκτά η Εταιρία και από την διαχείρισή τους,
·         Άλλες μορφές χρηματοδότησης (συμμετοχική χρηματοδότηση κ.λ.π.)
 
Ο ρόλος της Αμφικτυονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων ως μέλος στο εν λόγω Δίκτυο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό Ίδρυσης και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μετά τα παραπάνω ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως μέλος στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του το αριθ. πρωτ. 320/17-10-2017 έγγραφο και τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων ως μέλος στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και
Β) Ορίζει τον Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό ως εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Ζώγκο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 506 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 01 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης