Διατύπωση απόψεων επί της από 22/11/2017 αίτησης θεραπείας του «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 507/2017
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Διατύπωση απόψεων επί της από 22/11/2017 αίτησης θεραπείας του  «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» αναδόχου της μελέτης ΄΄Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σαρωνικού΄΄ κατά της υπ. αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Σούκουλης Ανδρέας
      18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Κοντογιώργος Αναστάσιος
7. Πανταζής Βασίλειος
 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διατύπωση απόψεων επί της από 22/11/2017 αίτησης θεραπείας του «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» αναδόχου της μελέτης ΄΄Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σαρωνικού΄΄ κατά της υπ. αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
Α) την με αριθμ. 17/334/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , περί απόρριψης στο σύνολό της την με αριθμ. πρωτ. 32930/26-7-2017 ένσταση της μελετητικής εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», ανάδοχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού»
Β) την με αριθμ. πρωτ. 53539/20-11-2017 αίτηση θεραπείας της ανωτέρω μελετητικής εταιρείας, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία μεταξύ των άλλων ζητά: 1. ν΄ ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 17/334/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 2.να αναγνωριστεί ότι, λόγω της αμετάκλητης διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου της μελέτης , δικαιούται αποζημίωση, και 3. να υποχρεωθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και σχετικό Σ.Π. για τον καθορισμό της αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 161.673,51 € , άλλως  και τούτο επικουρικώς στο ποσό των 129.737,07 €.  
Γ) το με αριθμ. πρωτ. 638/23-11-2017 (αρ. πρωτ. Δήμου 56641/30-11-2017) έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ‘Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, για αποστολή στοιχείων και απόψεων για την συζήτηση του εν λόγω θέματος.
Δ) την με αριθμ. πρωτ.59764/20-12-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου Κορίνθου κας Κων/νας Αργυρού, η οποία παρατίθεται κατωτέρω (ολόκληρο το κείμενο) ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της από 13/11/2017 αίτηση θεραπείας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μετσόβου αριθμ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», που απευθύνεται προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 53539/20-11-2017.
……………………………
Με την με αριθμό πρωτ. 58561/12-12-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού ορίσθηκα πληρεξούσια δικηγόρος σας για να γνωμοδοτήσω επί της από 13/11/2017 αίτησης θεραπείας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μετσόβου αριθμ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», που απευθύνεται προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο σας 53539/20-11-2017.
Η γνωμοδότηση αυτή ζητήθηκε από το Δήμο σας, λόγω του με αριθμ. πρωτ. 638/23-11-2017 εγγράφου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο σας 56641/30-11-2017, με το οποίο σας ζητά, εξαιτίας της από 13/11/2017 αίτησης θεραπείας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» να του αποστείλετε, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου αυτού, τα φύλλα στοιχείων και απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, καθώς και την εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, προκειμένου το θέμα αυτό να εισαχθεί στο συμβούλιο για συζήτηση. Μάλιστα λόγω της προθεσμίας αυτής, ορίσθηκα πληρεξούσια δικηγόρος σας με απόφαση του Δημάρχου σας, καθόσον ηΟικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια να συνεδριάσει για να με ορίσει.
Η παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρεία με την από 13/11/2017 αίτηση θεραπείας της στρέφεται κατά των εξής: 1) Της υπ΄αριθμ. 17/334/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σας, που απέρριψε ρητά την με αριθμ. πρωτ. 32930/ 26-07-2017 ένστασή της και που της κοινοποιήθηκε, όπως ισχυρίζεται, εκπρόθεσμα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 44750/3-10-2017 έγγραφο του Δήμου σας. 2) Της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής να αποφανθεί εμπροθέσμως, άλλως να της κοινοποιήσει εμπροθέσμως απόφαση επί της με αριθμ. πρωτ. 32930/ 26-07-2017 ένστασής της.
3) Της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) για τον καθορισμό της αποζημίωσής της λόγω λύσεως της μεταξύ σας σύμβασης και 4) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.
Μάλιστα με την παραπάνω αίτηση θεραπείας της ζητά τα εξής: α) Να γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας της. β) Να ακυρωθεί η παράλειψη της Προϊσταμένης Αρχής να αποφανθεί εμπροθέσμως επί της από 26/07/2017 ένστασής της, άλλως να ακυρωθεί η σιωπηρώς τεκμαιρόμενη απόρριψη αυτής. γ) Να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. 17/334/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, που απέρριψε ρητά την από 26/07/2017 ένστασή της. δ) Να αναγνωρισθεί ότι λόγω της αμετάκλητης διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου της μελέτης η εταιρεία της δικαιούται αποζημίωση. ε) Να ακυρωθεί η παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) για τον καθορισμό της αποζημίωσής της λόγω διάλυσης της μεταξύ σας σύμβασης. στ) Να υποχρεωθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και σχετικό Σ.Π. για τον καθορισμό της αποζημίωσής της λόγω διάλυσης της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των 161.673,51 Ευρώ, άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 Ευρώ και ζ) Να κληθεί να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής ενώπιον του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ στο Δήμο σας ότι η από 13/11/2017 αίτηση θεραπείας της παραπάνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία«Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους:
1.- Η παραπάνω Ετερόρρυθμη Εταιρεία ισχυρίζεται αρχικά ότι παραλείψατε να αποφανθείτε εμπροθέσμως επί της με αριθμ. πρωτ. 32930/ 26-07-2017 ένστασής της, άλλως να της κοινοποιήσετε εμπροθέσμως την απόφασή σας επί της ένστασής της αυτής.
Ο Δήμος σας όμως έχει αποφανθεί εμπροθέσμως επί της με αριθμ. πρωτ. 32930/26-07-2017 ένστασης της παραπάνω εταιρείας και η υπ΄αριθμ. 17/334/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας είναι καθ΄όλα νόμιμη και ισχυρή, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια ΄Εργα».   
Ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζονται επί λέξει τα εξής: «2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της ένστασης.».
 Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζονται επί λέξει τα εξής:
 «3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου».
Από την διατύπωση του άρθρου αυτού δεν καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Δήμος σας ήταν υποχρεωμένος να εκδώσει την απόφασή του επί της ενστάσεως της παραπάνω εταιρείας μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της ένστασης και όχι να κοινοποιήσει την απόφασή του αυτή εντός της δίμηνης προθεσμίας.  Ο νόμος είναι φανερό ότι απαιτεί έκδοση της απόφασής σας και μόνον εντός της δίμηνης προθεσμίας και όχι και αντίστοιχη κοινοποίηση της απόφασής σας εντός του διμήνου αυτού.
Αν ο νόμος απαιτούσε εκτός από την έκδοση της απόφασης εντός της δίμηνης προθεσμίας και την κοινοποίησή της, θα το όριζε ρητά, όπως το ορίζει στην παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου, που αναφέρεται στην επίδοση και κοινοποίηση της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης θεραπείας.
Εφόσον ο νόμος στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια ΄Εργα» ορίζει ότι η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της ένστασης, το Δημοτικό σας Συμβούλιο ήταν υποχρεωμένο να εκδώσει την απόφασή του εντός της δίμηνης προθεσμίας και μόνον και όχι εντός αυτής της δίμηνης προθεσμίας να προβεί και στην κοινοποίηση της απόφασής του.
   
Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις επιταγές του παραπάνω άρθρου, ο Δήμος σας εξέδωσε την με αριθμό 17/334/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του την 25/09/2017, δηλαδή εντός της δίμηνης προθεσμίας, που απαιτεί ο νόμος για την έκδοση της απόφασης από την κατάθεση της ένστασης, η οποία κατάθεση έγινε την 26/07/2017. Μάλιστα την απόφαση αυτή το Δημοτικό σας Συμβούλιο την ανήρτησε και στον ιστότοπο «Διαύγεια» με τα στοιχεία «ΑΔΑ : Ψ0ΒΙΩΛ7-ΛΙ3» και συνεπώς απέκτησε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει. 
Εξάλλου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια ΄Εργα», δεν καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία αφενός ότι η κοινοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σας δεν απαιτείται να γίνει εντός της παραπάνω δίμηνης προθεσμίας, αφετέρου ότι δεν τάσσεται προθεσμία για την κοινοποίησή της. Ο νόμος στην παράγραφο αυτή τάσσει προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας, που είναι τρεις μήνες και ορίζει μάλιστα ότι η έναρξη της προθεσμίας αυτής δεν μετατίθεται από την έκδοση ή την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου.  
                Συνεπώς το Δημοτικό σας Συμβούλιο ορθά και εμπρόθεσμα εξέδωσε την με αριθμό 17/334/2017 απόφασή του την 25/09/2017 και για το λόγο αυτό όσα αντίθετα αναφέρει η παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρεία για την δήθεν παράλειψη της Προϊσταμένης Αρχής του έργου να αποφανθεί εμπροθέσμως, αλλά και για την δήθεν εκπρόθεσμη κοινοποίηση της απόφασής της, πρέπει να απορριφθούν ως νόμω αβάσιμα.
2.- Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αξιώσεις της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρείας απορρέουν στο σύνολό τους από την υποτιθέμενη λύση της σύμβασης ανάθεσης, που είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 2429/28-04-2005 και αφορούσε τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού».
Ειδικότερα στην υπό κρίση αίτηση θεραπείας και στη δεύτερη και τρίτη (2η και 3η) σελίδα αυτής αναφέρει τα εξής: Με την από 13/10/2015 και με αριθμ. πρωτ. 48783/14-10-2015 αίτησή της ζήτησε τη διάλυση της συμβάσεως λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας με αποκλειστική υπαιτιότητα του εργοδότη. Επί της αιτήσεώς της δεν εκδόθηκε απόφαση του εργοδότη εντός της τασσόμενης από το άρθρο 16 παρ. 4 του Π.Δ. 196/1979 τρίμηνης προθεσμίας, δηλαδή έως την 15/01/2016. Στη συνέχεια για να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη διάλυση της συμβάσεως άσκησε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας της, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας και αναγνώρισε ότι η σύμβαση της επίμαχης μελέτης έχει διαλυθεί με υπαιτιότητα του κυρίου αυτής.
Η λύση όμως της παραπάνω σύμβασης δεν έγινε νόμιμα και κατά συνέπεια δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα. Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 716/1977 «Μητρώο μελετητών – Ανάθεση- Εκπόνηση Μελετών», το οποίο έχει τίτλο «Υπερημερίαι και υποχρεώσεις εργοδότου. Λύσις συμβάσεως» ορίζεται ότι:
«1. Εις περιπτώσεις υπερημερίας του εργοδότου περί την εκπλήρωσιν των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων αυτού, γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημιώσεως μόνον δια τας θετικάς ζημίας αυτού και δια τον χρόνον από της εγγράφου περί τούτου οχλήσεως του εργοδότου υπό του αναδόχου. 2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήση την λύσιν της συμβάσεως, εάν η άνευ υπαιτιότητος αυτού καθυστέρησις περί την εκπόνησιν της μελέτης υπερβή το κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 20 χρονικόν όριον.».
Περαιτέρω στο άρθρο 16 του Π.Δ. 194/1979 «Αξιολόγηση – Ενστάσεις- Συμβάσεις κ.λ.π. Μελετών», το οποίο έχει τίτλο «Λύσις της συμβάσεως τη αιτήσει του αναδόχου δι΄υπερημερίαν του εργοδότου- αποζημίωσις του αναδόχου» ορίζεται ότι: «1.Δια να συντελεσθή η λύσις της συμβάσεως δια τινά των λόγων των αναφερομένων εις τας παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 21 του Ν. 716/1977, ο ανάδοχος καταθέτει εις την Διευθύνουσαν Υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν. 2. Η αίτησις πρέπει να περιλαμβάνη: α) μνείαν των λόγων επί των οποίων στηρίζει ο ανάδοχος το δικαίωμά του να λύση την σύμβασιν, β)στοιχεία περί των περαιωθεισών εργασιών τμημάτων της μελέτης και της εκτιμωμένης αξίας αυτών, γ)περιγραφήν των υπολειπομένων προς εκτέλεσιν τμημάτων της μελέτης, δ) ρητόν αίτημα αυτού περί της λύσεως της συμβάσεως, και ε) δήλωσίν του περί του ότι ζητεί σχετικήν αποζημίωσιν μετ΄ενδείξεως του ποσού ταύτης και της αναλύσεως αυτού, εάν προβλέπηται υπό των κειμένων διατάξεων τοιαύτη αποζημίωσις. 3. Η αίτησις περί λύσεως της συμβάσεως πρέπει να είναι καθαρά άνευ αιρέσεων ή όρων ή προϋποθέσεων…4. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται ο εργοδότης εντός προθεσμίας τριών μηνών από της υποβολής της.Η λύσις της συμβάσεως επέρχεται από της εκδόσεως της αποφάσεως του εργοδότου, δι ΄ης αποδέχεται την λύσιν ή από της παρελεύσεως απράκτου της ως άνω προθεσμίας».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρεία στην από 13/10/2015 αίτησή της, που έλαβε αριθμ. πρωτ. 48783/14-10-2015 και με την οποία ζητούσε τη διάλυση της συμβάσεως δεν ανέφερε, όπως ο νόμος ορίζει, στοιχεία για τις εργασίες τμημάτων της μελέτης που περαίωσε και της εκτιμώμενης αξίας αυτών, καθώς και δεν περιέγραψε τα υπολειπόμενα προς εκτέλεση τμήματα της μελέτης, ώστε αυτή να είναι σαφής και ορισμένη, αλλά και να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για την πληρότητά της.
Εφόσον η αίτηση για τη λύση της σύμβασης δεν ήταν νόμιμη εκ μέρους της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρείας, αφού δεν περιείχε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, λογίζεται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε και κατά συνέπεια ο Δήμος σας, ως εργοδότης του έργου, δεν ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από την υποβολή της, όπως ορίζει το άρθρο άρθρο 16 του Π.Δ. 194/1979.   
Κατά συνέπεια για το λόγο αυτό και η από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας, που υπέβαλε η παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρεία προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο σας 47131/16-11-2016 με σκοπό να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη διάλυση της συμβάσεως είναι άκυρη.
3.- Η αίτηση όμως αυτή θεραπείας είναι επίσης άκυρη αφού στρέφεται κατά της με αριθμό 16/196/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την παραπάνω ετερόρρυθμη- μελετητική εταιρεία και με την με αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβαση ανάθεσης, που αφορά την μελέτη με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού».
Η παραπάνω με αριθμό 16/196/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει θέμα «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χείμαρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» και έχει νόμιμα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο Διαύγεια με τα στοιχεία ΑΔΑ: 68ΕΝΩΛ7-1ΤΙ. Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω η ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία άσκησε αίτηση θεραπείας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και προσέβαλε απόφαση που δεν σχετίζεται με την ίδια.
Κατά συνέπεια και για το λόγο αυτό η υπ΄αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε επί της από 11/11/2016 αίτησης θεραπείας της ετερόρρυθμης μελετητικής εταιρείας, δεν παράγει έννομες συνέπειες σε βάρος σας, αφού προσβλήθηκε απόφαση που δεν είχε σχέση με την παραπάνω μελετητική εταιρεία. Δηλαδή η ως άνω από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας της μελετητικής εταιρείας θα έπρεπε να απορριφθεί, αφού αυτή δεν έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή της.
Ακριβώς για όσα λεπτομερώς ανέφερα παραπάνω, ο ισχυρισμός της ετερόρρυθμης μελετητικής εταιρείας, που εμπεριέχεται στην έβδομη (7η) σελίδα της αίτησης θεραπείας της, ότι δηλαδή η υπ΄αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου είναι ισχυρή και παράγει έννομες συνέπειες, καθόσον δεν προσβλήθηκε από το Δήμο σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν ακυρώθηκε από δικαστική αρχή ή δεν ανακλήθηκε από το εκδόν αυτή όργανο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.  
Από τα παραπάνω δεν καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία ότι η ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία προσέβαλε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την με αριθμό 16/196/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας, που δεν σχετίζεται με αυτήν και συνεπώς η απόφαση του ως άνω Γενικού Γραμματέα είναι αυτοδίκαια άκυρη και δεν παράγει έννομες συνέπειες για αυτήν. Μάλιστα για το λόγο αυτό η από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας της παραπάνω εταιρείας έπρεπε να απορριφθεί από τον Γενικό Γραμματέα, πρωτίστως ως απαράδεκτη, αφού έλειπε το έννομο συμφέρον της εταιρείας αυτής για την άσκησή της.
Συνεπώς όσα αντίθετα αναφέρει η ως άνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία στην υπό κρίση αίτηση θεραπείας της πρέπει να απορριφθούν. 
4.- Εξάλλου, για την παραπάνω μελετητική εταιρεία έχετε εκδώσει την με αριθμό 16/196/2016 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου σας, με την οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου σας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Σαρωνικού» μεταξύ των μελετητικών γραφείων «Δ.Μαραβέας και Συνεργάτες» και Αθανασίου Λιόση με τον πρώην Δήμο Σαρωνικού και συγκεκριμένα για τη σύνταξη της Β2 Φάσης της μελέτης.  
Κατά της απόφασης όμως αυτής της Οικονομικής Επιτροπής σας, δεν προβλέπεται από το νόμο η άσκηση αίτησης θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αφού, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια ΄Εργα» η αίτηση θεραπείας ασκείται και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου. Σε καμία όμως περίπτωση, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, δεν ασκείται αίτηση θεραπείας κατά αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αφού η οικονομική επιτροπή δεν είναι η προϊσταμένη αρχή του έργου. Προϊσταμένη αρχή του έργου είναι μόνον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας. Δηλαδή ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι η παραπάνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία προσέβαλε την με αριθμό 16/196/2016 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου σας, επ΄αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αφού δεν προβλέπεται από τον νόμο.
Συνεπώς η με αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έκανε δεκτή την από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας της μελετητικής εταιρείας δεν παράγει έννομες συνέπειες σε βάρος σας, αφού δεν μπορεί να αποφασίσει για απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας.
Κατά συνέπεια σε καμία απολύτως περίπτωση με την αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δεν έχει αναγνωρισθεί η λύση της μεταξύ σας σύμβασης και δη αμετάκλητα, όπως αναληθώς ισχυρίζεται η παραπάνω μελετητική εταιρεία στην από 26/07/2017 ένστασή της. 
5.- Λόγω όλων των παραπάνω λόγων η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν ήταν υποχρεωμένη να συντάξει πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών, αλλά ούτε και 2ο Συγκριτικό πίνακα για τις αξιώσεις αποζημίωσης της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, που η τελευταία τις προσδιορίζει στο ποσό των 161.673,51 Ευρώ και άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 Ευρώ,   όπου και τελικά δεν τα συνέταξε. 
6.- Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σας επισημάνω ότι οι αξιώσεις αποζημίωσης της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας πρέπει να απορριφθούν και για τους εξής λόγους:
Το άρθρο 16 του Π.Δ. 194/1979 «Αξιολόγηση – Ενστάσεις – Συμβάσεις – κ.λ.π. Μελετών» με τον τίτλο «Λύσις της συμβάσεως τη αιτήσει του αναδόχου δι΄υπερημερίαν του εργοδότου – αποζημίωσις του αναδόχου» ορίζει στην παράγραφο 5 αυτού ότι στις περιπτώσεις που η λύση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 του Ν. 716/1977, η προβλεπόμενη αποζημίωση κανονίζεται με πρωτόκολλο νέας τιμής, επί του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 του αυτού προεδρικού διατάγματος.
Το άρθρο 10 αυτού του προεδρικού διατάγματος, που τιτλοφορείται «Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών» ορίζει ότι οι νέες τιμές πρέπει να κανονιστούν με πρωτόκολλο, που συντάσσεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μαζί με το πρωτόκολλο συντάσσεται πάντοτε και σχετικός συγκριτικός πίνακας. Δηλαδή εάν τυχόν η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία δικαιούται αποζημίωση αυτή θα κανονιστεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 του Π.Δ. 194/1979 και μόνον και με κανέναν άλλον τρόπο υπολογισμού. (ΣτΕ 2196/2009 Δημοσίευση Νομοτέλεια).
Κατά αυτόν τον τρόπο ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης, κύριας και επικουρικής, που ζητά η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία είναι νομικά εσφαλμένος και συνεπώς οι αξιώσεις της ως μη έχουσες νόμιμο έρεισμα, πρέπει να απορριφθούν.
7.- Ακόμη άλλως και όλως επικουρικά ως προς τις αξιώσεις της θα πρέπει να προσθέσω και τα εξής:
Στο άρθρο 21 του Ν. 716/1977 «Μητρώο μελετητών- Ανάθεση- Εκπόνηση μελετών», το οποίο έχει τίτλο «Υπερημερίαι και υποχρεώσεις εργοδότου. Λύσις συμβάσεως», ορίζεται ότι σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότου στην εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων αυτού, γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημίωσης μόνον για τις θετικές ζημίες αυτού για τον χρόνο από την έγγραφη περί αυτού όχληση του εργοδότη από τον ανάδοχο.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο Δήμος σας είναι υπερήμερος στην εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών του, η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης μόνον για τις θετικές της ζημίες, δηλαδή σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δικαιούται αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από τη διάλυση της σύμβασης, που την προσδιορίζει στο με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της, που εμπεριέχεται στην τέταρτη (4η) και πέμπτη (5η) σελίδα της κρινομένης αίτησης θεραπείας, στο συνολικό ποσό των 37.200 Ευρώ, αφού αυτή δεν είναι θετική ζημία.
Μάλιστα η ως άνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία στο με αριθ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της, προσδιορίζει την αποζημίωση αυτή στο ποσό των 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και συνολικά στο ποσό των 37.200 Ευρώ, χωρίς να αναφέρει τον γενεσιουργό λόγο της αποζημίωσης αυτής, σε τι ακριβώς αυτή συνίσταται, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού που ακολούθησε, ώστε να καταλήξει στο ποσό αυτό. Απλώς αρκείται σε μία αόριστη, γενικόλογη και παντελώς αυθαίρετη αναφορά του ποσού, που σας ζητά να της αποζημιώσετε λόγω ηθικής βλάβης.
Σε κάθε όμως περίπτωση το ύψος της ηθικής βλάβης εκτιμάται ανάλογα με την επελθούσα ζημία, το βαθμό του πταίσματος, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των μερών και προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Δικαστή που θα επιληφθεί την επίδικη διαφορά.
Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι η παραπάνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία δικαιούται αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, που σε καμία απολύτως περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο, δεν δικαιούται, το Δημοτικό σας Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να προσδιορίσει το ύψος της ηθικής αυτής βλάβης, όπως δεν είναι αρμόδιο να το προσδιορίσει και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων ΄Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα επιληφθεί την αίτηση αυτή θεραπείας.
Ο προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης είναι νομικό θέμα ουσίας, επί του οποίου αποφασίζει αποκλειστικά και μόνον το αρμόδιο Δικαστήριο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το ποσό των 37.200 Ευρώ που ζητά η παραπάνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία ως αποζημίωση λόγω της ηθικής βλάβης, που δήθεν υπέστη, πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο.    
8.- Επίσης η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία καμία απολύτως αμοιβή αλλά και αποζημίωση δεν δικαιούται για τα μη εκτελεσθέντα τμήματα της μελέτης κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 194/1979. (ΣτΕ 2196/2009 Δημοσίευση Νομοτέλεια).
Συνεπώς, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της, που όπως σας ανέφερα εμπεριέχεται στην τέταρτη (4η) και πέμπτη (5η) σελίδα της κρινομένης αίτησης θεραπείας της, δεν δικαιούται το συνολικό ποσό των 45.556,90 Ευρώ για το υπόλοιπο Β2 υποστάδιο της μελέτης, αφού ουδέποτε εκτέλεσε το υποστάδιο αυτό.
Για τον ίδιο λόγο δεν δικαιούται και το συνολικό ποσό των 17.300 Ευρώ, που στο ίδιο ως άνω έγγραφό της ισχυρίζεται ότι αποτελεί την αμοιβή για την απασχόληση προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από 03/05/2011 έως 11/07/2012.
Μάλιστα το αίτημά της αυτό για την αμοιβή του προσωπικού είναι αναληθές και ως τέτοιο πρέπει να απορριφθεί, καθόσον στο παραπάνω με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της προσδιορίζει την απασχόληση του προσωπικού με 1.000,00 Ευρώ ανά μήνα, ενώ στο με ημερομηνία σύνταξης 16/01/2016 έγγραφό της, που έλαβε αριθμ. πρωτ. 2196/20-01-2016 και στο οποίο προσδιορίζει τις εναντίον σας αξιώσεις της, προσδιορίζει την απασχόληση του προσωπικού με 500,00 Ευρώ ανά μήνα. Η απασχόληση όμως του προσωπικού ανάγεται σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 03/05/2011 έως 11/07/2012 και η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία με απόλυτη βεβαιότητα γνωρίζει τη μηνιαία δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε κατά το παρελθόν για τη δαπάνη του προσωπικού, που δήθεν απασχολούσε. Η δαπάνη αυτή είναι αδύνατον σε έγγραφο της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας το έτος 2016 να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 Ευρώ ανά μήνα και σε έγγραφό της το έτος 2017 να ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ ανά μήνα. 
Συνεπώς η αξίωσή της αυτή πρέπει να απορριφθεί ως αναπόδεικτη και στην ουσία της ως αβάσιμη.        
Συμπερασματικά και οι δύο αυτές αξιώσεις της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας θα πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμες.
9.- Επιπρόσθετα η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει το συνολικό ποσό των 60.995,01 Ευρώ, που ισχυρίζεται ότι είναι τα ποσά του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, αφού για τη μη νομότυπη σύνταξη, αλλά και έγκρισή του έχει ήδη αποφανθεί αμετάκλητα το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης (Β΄ Τμήμα) με την με αριθμό 670/2014 απόφασή του.
Ειδικότερα ο 2ος  Συγκριτικός Πίνακας που υποβλήθηκε από την μελετητική εταιρεία δεν εγκρίθηκε, σύμφωνα με την από 07/06/2010 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας, της Διεύθυνσης Δημοσίων ΄Εργων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 Στη συνέχεια με την με αριθμ. πρωτ. 23482/11367/15-07-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου απορρίφθηκε η με ημερομηνία σύνταξης 15/03/2010 αίτηση θεραπείας της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, που είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 9535/4859/23-03-2010 και που αφορούσε την έγκριση του πίνακα αυτού.
Κατά της απόφασης αυτής η ανάδοχος άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης την με ημερομηνία κατάθεσης 14/09/2010 προσφυγή- αγωγή της, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 670/2014 αμετάκλητη απόφασή του, που απέρριψε την ένδικη προσφυγή – αγωγή της αναδόχου εταιρείας και έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση αυτοδίκαιης έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ανάδοχο- μελετητική εταιρεία και όχι από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως ο νόμος ορίζει, κρίνοντας ταυτοχρόνως και την με αριθμό 23482/11367/15-07-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ορθή.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, κανένα απολύτως ποσό δεν δικαιούται η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία για τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα και το αίτημά της να της καταβάλετε το συνολικό ποσό των 60.995,01 Ευρώ για αυτόν θα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο.
10.- Επιπρόσθετα επειδή το έργο δεν έχει περαιωθεί η ανάδοχος δεν δικαιούται και έξοδα εγγυητικής καλής εκτέλεσης για τα χρονικά διαστήματα από 03/05/2011 ως 11/02/2015 και από 12/12/2015 ως 15/01/2016. Για το λόγο αυτό η σχετική αξίωσή της συνολικού ποσού 621,60 Ευρώ, όπως την περιγράφει στο με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη. 
11.- Επίσης η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία στο με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της ζητά επικουρική αποζημίωση συνολικού ποσού 129.737,07 Ευρώ, που ακριβώς για τους ίδιους ως άνω αναφερόμενους λόγους θα πρέπει να απορριφθεί.
Μάλιστα για την επικουρική αυτή αποζημίωσή της δεν αναφέρει κανέναν απολύτως γενεσιουργό λόγο, αλλά ούτε και τον τρόπο υπολογισμού της και αρκείται σε μία αόριστη και γενικόλογη αναφορά του αιτουμένου ποσού.
Για το λόγο αυτό και το αίτημά της για καταβολή επικουρικής αποζημίωσης πρέπει να απορριφθεί.
12.- Επίσης καμία απολύτως αποζημίωση, κύρια ή επικουρική δεν δικαιούται η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία, αφού επί συμβάσεων υπηρεσιών, συναφθεισών μετά την ισχύ της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών , η αμοιβή του μελετητού δεν δύναται να αναπροσαρμόζεται απεριορίστως, αλλά υπόκειται πάντοτε εις το υπό του άρθρου 11 παρ. 3 της οδηγίας αυτής προβλεπόμενο όριο, δηλαδή στο 50% της αξίας της κύριας συμβάσεως και αυτό είναι ελεγκτό όχι μόνον κατά το στάδιο του ελέγχου της νομιμότητας της συνάψεως της συμβάσεως, αλλά και κατά το στάδιο της εκτελέσεως της συμβάσεως και του προσδιορισμού της τελικής αμοιβής του μελετητού.
Συνεπώς, σε περίπτωση παραβάσεως της σχετικής απαγόρευσης, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της επελεύσεως των αποτελεσμάτων της συμβάσεως αυτής, μεταξύ των οποίων και η εκπλήρωση της αντιπαροχής, προεχόντως για τον λόγο ότι η συνέχιση αυτή θα παραβίαζε τους εν λόγω ορισμούς των κανόνων δικαίου της Ε.Ε. (ΣτΕ 2552/2014 Δημοσίευση Νομοτέλεια, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Δελτίο Νομολογίας ΣτΕ έτος 2014 ,σελ. 1264).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αξιώσεις της αναδόχου έχουν ήδη υπερβεί το προβλεπόμενο όριο της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αυτής, που ισούται με το 50% της αξίας της κύριας συμβάσεως, αφού η με αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβαση ανάθεσης ήταν ποσού 80.806,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 18%, εκ των οποίων το ποσό των 69.068,00 Ευρώ αντιστοιχούσε στην ανάδοχο – μελετητική εταιρεία και το ποσό των 11.738,00 Ευρώ, αντιστοιχούσε στο γεωλόγο Αθανάσιο Λιόση. Δηλαδή ο προϋπολογισμός της μελέτης δημοπράτησης ανερχόταν στο ποσό των (80.806,00 Ευρώ Χ 18% =) 95.351,08 Ευρώ και ο 1ος Σ.Π. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σαρωνικού ανερχόταν στο ποσό των 198.736,35 Ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%.
Συνεπώς και γι΄ αυτό το λόγο οι αξιώσεις της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμες.
13.- Επιπροσθέτως η παραπάνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία ζητά με την κρινομένη αίτηση θεραπείας της να της αναγνωρίσει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς τον οποίο απευθύνει την αίτησή της αυτή και κατά συνέπεια και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων ΄Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα επιληφθεί επ΄αυτής, ότι λόγω της αμετάκλητης διάλυσης της σύμβασης, με υπαιτιότητα του κυρίου της μελέτης, η εταιρεία αυτή δικαιούται αποζημίωση.
Τα ζητήματα της δήθεν αμετάκλητης διάλυσης της σύμβασης, καθώς και της δήθεν υπαιτιότητάς σας για τη διάλυση αυτή σας τα έχω λεπτομερώς εκθέσει παραπάνω. Σε κάθε όμως περίπτωση ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων ΄Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αναρμόδια όργανα να αναγνωρίσουν στην ως άνω ετερόρρυθμη μελετητική εταιρεία ότι αυτή δικαιούται αποζημίωση. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνει μόνον από τα αρμόδια Δικαστήρια.
Συνεπώς και το αίτημα αυτό της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να απορριφθεί ως νόμο αβάσιμο.  
 Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι αξιώσεις της ετερόρρυθμης μελετητικής εταιρείας, κύριες και επικουρικές, πρέπει να απορριφθούν ως αντίθετες στον νόμο.
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΛΟΓΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ στο Δήμο σας να απορριφθεί στο σύνολό της η από 13/11/2017 αίτηση θεραπείας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», που απευθύνεται προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο σας 53539/20-11-2017.
 
Ε) την από 20-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η αποστολή εισήγησης της προϊσταμένης αρχής του έργου «Μελέτη Γ.Π.Σ. και Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Σαρωνικού»» σχετικά με την από 13-11-2017 αίτηση θεραπείας του«Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε».
 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, αφού συμπλήρωσε το φύλλο και απόψεων το οποίο θα αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απορρίπτει κάθε αίτημα του αναδόχου που αναφέρεται στην αίτηση θεραπείας για τους παρακάτω λόγους:
Να ακυρωθεί η παράλειψη της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων) να αποφανθεί εμπροθέσμως επί της από 26-7-2017 ένστασης του αναδόχου
Ο ανάδοχος υπέβαλλε την ένστασή του προς την Προϊσταμένη αρχή της μελέτης η οποία καταχωρήθηκε στο πρωτόκολλό της στις 26-7-2017 και έλαβε τον αριθμό 32930.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, η προϊσταμένη αρχή, οφείλει ν’ αποφασίσει σχετικά μέσα σε προθεσμία δυο (2) μηνών από την υποβολή της ένστασης,
Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης), συνήλθε στις 25-09-2017 και αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της εν λόγω ένστασης.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η Προϊσταμένη Αρχή αποφάνθηκε εμπρόθεσμα επί της από 26-7-2017 ένστασης του αναδόχου .
 Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
Η με αρ. 17/334/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απορρίπτει τα αιτήματα του αναδόχου στο σύνολό τους για όλους τους νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους που αναφέρονται στην από 11-9-2017 γνωμοδότηση πληρεξούσιας δικηγόρου κας Κων/νας Αργυρού.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ορθά απορρίφθηκε η από 26-7-2017 ένσταση του αναδόχου με την υπ’ αριθμ. 17/334/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων.
Να αναγνωριστεί δικαίωμα αποζημίωσης προς τον ανάδοχο λόγω διάλυσης σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου της μελέτης
Με την από 13/10/2015 και με αριθμ. πρωτ. 48783/14-10-2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη διάλυση της συμβάσεως λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας με αποκλειστική υπαιτιότητα του εργοδότη.
Πλην όμως, στην αίτησή του, δεν ανέφερε, όπως ο νόμος ορίζει, στοιχεία για τις εργασίες τμημάτων της μελέτης που περαίωσε και της εκτιμώμενης αξίας αυτών, καθώς και δεν περιέγραψε τα υπολειπόμενα προς εκτέλεση τμήματα της μελέτης, ώστε αυτή να είναι σαφής και ορισμένη, αλλά και να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για την πληρότητά της (αρθ.16 του Π.Δ. 194/1979 «Αξιολόγηση – Ενστάσεις- Συμβάσεις κ.λ.π. Μελετών»: 2. Η αίτησις πρέπει να περιλαμβάνει: α) ………, β) στοιχεία περί των περαιωθεισών εργασιών τμημάτων της μελέτης και της εκτιμωμένης αξίας αυτών, γ) περιγραφήν των υπολειπομένων προς εκτέλεσιν τμημάτων της μελέτης,
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι η αίτηση για τη λύση της σύμβασης δεν ήταν νόμιμη εκ μέρους του αναδόχου, αφού δεν περιείχε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότιδεν έχει επέλθει λύση σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου της μελέτης και κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση.
Ακύρωση παράλειψης Δ/σας Υπηρεσίας να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και σχετικό Σ.Π. για τον καθορισμό αποζημίωσης λόγω διάλυσης συμβάσεως η οποία προσδιορίζεται στο ποσό των 161.673,51ευρώ και άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 ευρώ
Το άρθρο 10 του Π.Δ. 194/1979 «Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών» ορίζει ότι οι νέες τιμές πρέπει να κανονιστούν με πρωτόκολλο, που συντάσσεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μαζί με το πρωτόκολλο συντάσσεται πάντοτε και σχετικός συγκριτικός πίνακας.
Όμως, 2ος  Συγκριτικός Πίνακας που υποβλήθηκε από την μελετητική εταιρεία δεν εγκρίθηκε, σύμφωνα με την από 07/06/2010 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας, της Διεύθυνσης Δημοσίων ΄Εργων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στη συνέχεια με την με αριθμ. πρωτ. 23482/11367/15-07-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου απορρίφθηκε η με ημερομηνία σύνταξης 15/03/2010 αίτηση θεραπείας της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, που είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 9535/4859/23-03-2010 και που αφορούσε την έγκριση του πίνακα αυτού.
Κατά της απόφασης αυτής η ανάδοχος άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης την με ημερομηνία κατάθεσης 14/09/2010 προσφυγή- αγωγή της, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 670/2014 αμετάκλητη απόφασή του, που απέρριψε την ένδικη προσφυγή – αγωγή της αναδόχου εταιρείας και έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση αυτοδίκαιης έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ανάδοχο- μελετητική εταιρεία και όχι από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως ο νόμος ορίζει, κρίνοντας ταυτοχρόνως και την με αριθμό 23482/11367/15-07-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ορθή.
Επίσης η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία καμία απολύτως αμοιβή αλλά και αποζημίωση δεν δικαιούται για τα μη εκτελεσθέντα τμήματα της μελέτης κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 194/1979 (ΣτΕ 2196/2009 Δημοσίευση Νομοτέλεια). Συνεπώς, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της, δεν δικαιούται το συνολικό ποσό των 45.556,90 Ευρώ για το υπόλοιπο Β2 υποστάδιο της μελέτης, αφού ουδέποτε εκτέλεσε το υποστάδιο αυτό.
 Τέλος, καμία απολύτως αποζημίωση, κύρια ή επικουρική δεν δικαιούται η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία, αφού επί συμβάσεων υπηρεσιών, συναφθεισών μετά την ισχύ της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, η αμοιβή του μελετητού δεν δύναται να αναπροσαρμόζεται απεριορίστως, αλλά υπόκειται πάντοτε εις το υπό του άρθρου 11 παρ. 3 της οδηγίας αυτής προβλεπόμενο όριο, δηλαδή στο 50 % της αξίας της κύριας συμβάσεωςκαι αυτό είναι ελεγκτό όχι μόνον κατά το στάδιο του ελέγχου της νομιμότητας της συνάψεως της συμβάσεως, αλλά και κατά το στάδιο της εκτελέσεως της συμβάσεως και του προσδιορισμού της τελικής αμοιβής του μελετητού.
Συνεπώς, σε περίπτωση παραβάσεως της σχετικής απαγόρευσης, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της επελεύσεως των αποτελεσμάτων της συμβάσεως αυτής, μεταξύ των οποίων και η εκπλήρωση της αντιπαροχής, προεχόντως για τον λόγο ότι η συνέχιση αυτή θα παραβίαζε τους εν λόγω ορισμούς των κανόνων δικαίου της Ε.Ε. (ΣτΕ 2552/2014 Δημοσίευση Νομοτέλεια, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Δελτίο Νομολογίας ΣτΕ έτος 2014, σελ. 1264).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αξιώσεις της αναδόχου έχουν ήδη υπερβεί το προβλεπόμενο όριο της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αυτής, που ισούται με το 50% της αξίας της κύριας συμβάσεως, αφού η με αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβαση ανάθεσης ήταν ποσού 80.806,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 18%, εκ των οποίων το ποσό των 69.068,00 Ευρώ αντιστοιχούσε στην ανάδοχο – μελετητική εταιρεία και το ποσό των 11.738,00 Ευρώ, αντιστοιχούσε στο γεωλόγο Αθανάσιο Λιόση. Δηλαδή ο προϋπολογισμός της μελέτης δημοπράτησης ανερχόταν στο ποσό των (80.806,00 Ευρώ Χ 18% =) 95.351,08 Ευρώ και ο 1ος Σ.Π. που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σαρωνικού ανερχόταν στο ποσό των 198.736,35 Ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορθά δεν έχει συντάξει πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών, αλλά ούτε και 2ο Συγκριτικό πίνακα για τις αξιώσεις αποζημίωσης της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, που η τελευταία τις προσδιορίζει στο ποσό των 161.673,51 Ευρώ και άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 Ευρώ.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε άμεσα για το εν λόγω θέμα προκειμένου για την αποστολή της απόφασης Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο) που συνοδεύει το Φύλλο Στοιχείων και Απόψεων της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ανωτέρω είναι η 30η /12/2017. >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 53539/2017 αίτηση θεραπείας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», το με αρ.  την γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Κων/νας Αργυρού και την από 20-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει στο σύνολό της την με αριθμ. πρωτ. 53539/20-11-2017 αίτηση θεραπείας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», ανάδοχος για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 507 / 2017.
 
 
Ακριβές  Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment