Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 508/2017

 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Σούκουλης Ανδρέας
      18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Κοντογιώργος Αναστάσιος
7. Πανταζής Βασίλειος
 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145), ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12. οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 2/100018/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
   Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε φορέα. Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.
Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).
 
Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28-11-2017(ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9):
Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένης υποχρέωσης δύναται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2017. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2017 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” το αργότερο έως 31.1.2018 [άρθρο 31, ν.4325/2015 (Α.47)].
 
 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αναλήψεις υποχρεώσεων έτους 2017, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, προτείνεται η ανατροπή των κάτωθι αναλήψεων υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες που δεν θα εξοφληθούν μέχρι 31/12/2017 συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση: 
 
 
Αρ. Έκθεσης
Υπηρεσία
Κ.Α.
Κωδικός Δ/νσης
Διεύθυνση
Αιτιολογία
Αναληφθέντα
Ενταλθέντα
Υπόλοιπο
274
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ “ΧΟΡΩΔΙΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ ” ΤΗΝ 11/3/2017.
1.532,00
1.531,40
0,60
276
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ Η ΜI ΜΑΡΑΘΩΝ IΟ “ΜΥΚΗΝΕΣ-ΤΕΝΕΑ” ΤΗΝ 19/3/2017.
1.481,00
1.476,40
4,60
277
15
6474.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:” ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ “ΤΗΝ 8/3/2017.
1.820,00
1.581,00
239,00
279
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017
24.798,56
23.532,78
1.265,78
587
15
6474.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΑ ΣΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ; Η ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ” ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 27/3/2017.
1.143,00
1.140,80
2,20
588
15
6474.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΝ 31/3/2017.
305,00
303,80
1,20
590
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ κ. ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΔΩΣΗ ΤΗΝ 5/4/17.
1.445,00
1.438,80
6,20
593
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 2-8/4/2017
4.755,00
4.537,91
217,09
627
15
6474.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΝ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/4/2017.
1.070,00
1.066,40
3,60
628
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΤΗΝ 21/4/2017.
2.698,00
2.693,28
4,72
631
00
6441.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΔΗΜΟΥΣΤΗΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΕΘΝΟΥΣΣΥΝΕΔΡΙΟΥΜΕΘΕΜΑ ” The Informal and the Formal In times of Crisis :” Ethnographic Insights” την 7 -9/7/2017.
500,00
499,22
0,78
647
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΝ 13/5/2017.
2.380,00
2.379,60
0,40
648
00
6443.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΤΗΝ 28/5/2017.
1.981,00
1.980,28
0,72
649
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 28/5/2017.
360,00
359,60
0,40
651
15
6473.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 20ης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 19/6/2017.
405,00
342,98
62,02
653
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 19ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ “ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ” ΤΗΝ 25/6/2017.
4.421,00
4.418,63
2,37
733
15
6474.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
1.360,00
1.357,96
2,04
734
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
1.565,00
1.562,40
2,60
735
15
6473.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
375,00
372,00
3,00
748
00
6433.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
8.164,00
7.923,68
240,32
749
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
7.803,00
7.800,80
2,20
766
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
6.354,23
6.354,16
0,07
804
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΟΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
22.837,16
18.176,26
4.660,90
868
00
6736.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΗΤΟΥ ΠΑΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
1.000,00
0,00
1.000,00
882
00
6443.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 6/9/2017.
3.708,75
3.704,00
4,75
883
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 34ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΟΡΦΟΥ 2017 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΡΦΟΥ 9 & 10/9/2017.
2.699,52
2.699,51
0,01
905
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ ” Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΝ 16/9/2017.
372,00
0,00
372,00
942
15
6474.0001
1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(1834-2014)”.
2.067,00
1.494,60
572,40
945
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 34ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ 7/10/2017.
1.000,00
996,96
3,04
946
00
6433.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΟΑΚ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2017.ΤΗΝ 9/10/2017.
1.116,00
1.003,00
113,00
994
15
6473.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 8ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 5/11/2017.
150,00
148,80
1,20
995
00
6739.0024
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων αττο κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017)
24.500,00
17.500,00
7.000,00
996
15
6472.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ” MLO Strongman Champions League”.THN 11/11/2017.
4.873,20
0,00
4.873,20
1016
00
6739.0004
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” ΠΑΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
3.000,00
0,00
3.000,00
1045
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 15/12/2017.
620,00
0,00
620,00
1046
15
6473.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διοργάνωση την 21ης εθελοντικής αιμοδοσίας της τράπεζας αίματος του Δήμου Κορινθίων την 20/12/2017.
1.484,16
0,00
1.484,16
1047
15
6471.0001
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου την 27/12/2017.
1.116,00
0,00
1.116,00
1083
15
6471.0102
Α15
ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΟΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟ ΥΔΑΤΩΝ.
2.327,31
0,00
2.327,31
1115
10
6021.0001
Α10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
 
11.000,00
7.171,42
3.828,58
1116
30
6021.0001
Α30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
 
1.000,00
50,00
950,00
1117
40
6021.0001
Α40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας
 
2.000,00
600,00
1.400,00
1128
00
6431.0006
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα Τουρισμού, Μάρκετινγκ
15.000,00
0,00
15.000,00
1130
35
6041.0003
Α35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Πρασίνου
5.230,00
0,00
5.230,00
1131
35
6054.0007
Α35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Πρασίνου
2.500,00
0,00
2.500,00
1132
00
 
8221.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
58.335,14
58.312,66
22,48
1133
00
 
8211.0002
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπέρ Δημοσιου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)
130,00
0,00
130,00
1134
00
 
8231.0010
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μ.Τ.Π.Υ
1.075,45
1.073,71
1,74
1135
00
 
8231.0015
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.
1.565,86
1.565,70
0,16
1136
00
 
8211.0001
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπέρ Δημοσιου 6,67%
26.282,86
24.485,17
1.797,69
1137
00
 
8223.0009
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φόρος τόκων 15%
9.657,34
0,00
9.657,34
1138
00
 
8224.0002
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)
7.137,85
0,00
7.137,85
1139
00
 
8224.0003
Α00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων
1.377,64
0,00
1.377,64
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα αριθμ. 2/100018/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) και 2/86708/0026/28-11-2017(ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 508 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές  Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 01 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης