Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 510/2017

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου Τοπικής Κοινότητας Κόρφου’’ και παράταση προθεσμίας περαίωσής του»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Σούκουλης Ανδρέας
      18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Κοντογιώργος Αναστάσιος
7. Πανταζής Βασίλειος
 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                          
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου Τοπικής Κοινότητας Κόρφου’’ και παράταση προθεσμίας περαίωσής του», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.       την αριθμ. 46/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου Τοπικής Κοινότητας Κόρφου» προϋπολογισμού 180.000,00 €
2.       την αριθμ. 32/403/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επανακαθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθ. 4/28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης του από 10-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.       την αριθ. 8/105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90972/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 29529/05-7-2017 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ποσού 89.299,46€ συμπ. ΦΠΑ.,
6.       την αριθμ πρωτ. 44502/2017 αίτηση της «Τ.Η.Κ. Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
7.       τον 1ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν καθώς και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
8.       την από 22-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
      << H εργοληπτική επιχείρηση «ΤΗΚ Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 29529/05-7-2017 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 46/2016 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Ο ανάδοχος, με την αριθμ. 44502/02-10-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι κατά τον χρόνο που ζητήθηκε με το αριθ. 34500/04-8-2017 έγγραφό μας η διακοπή εκτέλεσης εργασιών λόγω θερινής περιόδου.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ‘ όψιν:
α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ. 147 παρ.8α, και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι επειδή το έργο ευρίσκεται σε παραλιακή ζώνη ζητήθηκε με το αριθ. 34500/04-8-2017 έγγραφό μας, η διακοπή των εργασιών μέχρι 10-9-2017.
β) Το γεγονός ότι επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάστηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
 
Στον 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για να τιμολογηθεί μια νέα εργασία, αυτή του πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση το έργου.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 72.015,69€ εκ των οποίων 72.011,28€ για εργασίες, 4,41€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 17.283,77€ για Φ.Π.Α.
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
1ος Α.Π.Ε.
1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση
72.011,28€
2. Απρόβλεπτη δαπάνη
         4,41€
3. Αναθεώρηση
       -        €
4. Φ.Π.Α. 23%
17.283,77€
Σύνολο
 89.299,46€
 
Μετά τα παραπάνω:
Προτείνεται: 
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
1) Την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 15-01-2018 και
2) Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Τοπικής ΚοινότηταςΚόρφου»
Αναδόχου της εταιρείας “ΤΗΚ Α.Ε.” συνολικής δαπάνης 89.299,46€.
 Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Τοπικής Κοινότητας Κόρφου», εργολαβίας “ ΤΗΚ Α.Ε.” κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 15-01-2018 με αναθεώρηση τιμών.
 
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ..Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Τοπικής ΚοινότηταςΚόρφου» ποσού 89.299,46€, εργολαβίας της εταιρείας «ΤΗΚ Α.Ε» ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 46/2016 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 510 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 12 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment