Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη λογιστική τακτοποίη

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 511/2017

 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη λογιστική τακτοποίησή του»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Σούκουλης Ανδρέας
      18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Κοντογιώργος Αναστάσιος
7. Πανταζής Βασίλειος
 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη λογιστική τακτοποίησή του» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 523/28-12-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, καθώς και την από 22-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 523/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη λογιστική τακτοποίησή του, όπως αναφέρεται στην με αριθ. 523/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Τροποποιεί  το Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
α)Μεταφέρει από το αποθεματικό ποσό 57,90€ και ενισχύει τον Κ.Α 15/6236.0002 με τίτλο: ”Μισθώματα σχολικών κτιρίων” προϋπολογισμού 164.172,12€ με το ποσό των 57,90€ και διαμορφώνεται το τελικό ποσό 164.230,02€
β) Μειώνει :
1.       την πίστωση 10/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 5.230,00€ κατά 5.230,00€
2.       την πίστωση 10/6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 2.500,00€ κατά 2.500,00€.
 
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 7.730,00 και από εκεί μεταφέρει στους κατωτέρω κωδικούς :
Δημιουργεί :
1.         τον Κ.Α: 35/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού 5.230,00€
2.       τον Κ.Α: 35/6054.0007 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού 2.500,00€
Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων.
 
γ)   Αυξάνει:
·         τον Κ.Α. 4111.0001 με τίτλο «υπέρ δημοσίου 6.67%» προϋπολογισμού 390.000,00 € κατά το ποσό των 26.282,86 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 416.282,86 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4111.0002 με τίτλο «υπέρ δημοσίου 10%» προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 130,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 5.130,00 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4121.0001 με τίτλο «φόρος Μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού 280.000,00 € κατά το ποσό των 58.335,14 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 338.335,14 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4123.0009 με τίτλο «φόρος τόκων 15%» προϋπολογισμού 7.000,00 € κατά το ποσό των 9.657,34 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 16.657,34 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4124.0002 με τίτλο «χαρτόσημο 3% ενοικίων» προϋπολογισμού 16.211,55 € κατά το ποσό των 7.137,85 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 23.349,40 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4124.0003 με τίτλο «ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ενοικίων» προϋπολογισμού 3.242,28 € κατά το ποσό των 1.377,64 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 4.619,92 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4131.0010 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 20.000,00 € κατά το ποσό των 1.075,45 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 21.075,45 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4131.0015 με τίτλο «ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ.Υ» προϋπολογισμού 110.000,00 € κατά το ποσό των 1.565,86 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 111.565,86 ευρώ
 
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 105.562,14€ και από εκεί μεταφέρει στους κατωτέρω κωδικούς :
 
·    στον Κ. Α 00/8211.0001 με τίτλο: ‘’Υπέρ Δημοσίου 6,67%” προϋπολογισμού 390.000,00€ κατά το ποσό των 26.282,86 € και διαμορφώνεται τελικό ποσό 416.282,86€
·    στον Κ. Α 00/8211.0002 με τίτλο: ‘’Υπέρ Δημοσίου 10%” προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 130,00 € και διαμορφώνεται τελικό ποσό 5.130,00€
·    στον Κ. Α 00/8221.0001 με τίτλο: ‘’Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών” προϋπολογισμού 280.000,00€ κατά το ποσό των 58.335,14 € και διαμορφώνεται τελικό ποσό 338.335,14€
·    στον Κ. Α 00/8223.0009 με τίτλο :’’φόρος τόκων 15%” προϋπολογισμού 7.000,00€ κατά το ποσό των 9.657,34 € και διαμορφώνεται τελικό ποσό 16.657,34€
·    στον Κ. Α 00/8224.0002 με τίτλο: ‘’Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)” προϋπολογισμού 16.211,55€ κατά το ποσό των 7.137,85€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 23.349,40€
·    στον Κ. Α 00/8224.0003 με τίτλο: ‘’ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων” προϋπολογισμού 3.242,28€ κατά το ποσό των 1.377,64€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 4.619,92€
·    στον Κ. Α 00/8231.0010 με τίτλο: ‘’Μ.Τ.Π.Υ.” προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 1.075,45€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 21.075,45€
·    στον Κ. Α 00/8231.0015 με τίτλο: ‘’Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.” προϋπολογισμού 110.000,00€ κατά το ποσό των 1.565,86€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 111.565,86€
Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων για την άμεση απόδοση των κρατήσεων
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων τα ποσά όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Κ.Υ.Α., με αποτέλεσμα οι υποχρεωτικές εγγραφές στην ομάδα εσόδων 1 να υπολείπονται των πραγματικών μεγεθών που τελικά βεβαιώνονται.
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 προκειμένου να τακτοποιηθούν λογιστικά οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων καθώς και οποιαδήποτε υπέρβαση έχει προκληθεί στο σκέλος των εσόδων και να γίνουν όλες οι λογιστικές εγγραφές στον προϋπολογισμό ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
 
Ενισχύει:
1.   τον Κ.Α. 0111.0001 με τίτλο «μισθώματα από αστικά ακίνητα» προϋπολογισμού 78.054,16€ με το ποσό των 60.308,39 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 138.362,55 ευρώ
2.       τον Κ.Α. 0116.0001 με τίτλο «μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων» προϋπολογισμού 8.143,00€ με το ποσό των 277.222,42ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 285.365,42ευρώ
3.       τον Κ.Α. 0129.0001 με τίτλο «διεκδικούμενες αποζημιώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 8.320,00€ με το ποσό των 1.828,78 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 10.148,78 ευρώ
4.       τον Κ.Α. 0417.0001 με τίτλο «Ετήσιο τέλος ενταφιασμού-διατήρησης» προϋπολογισμού 252.116,00€ με το ποσό των 70.167,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 322.283,00ευρώ
5.       τον Κ.Α. 0417.0002 με τίτλο «δικαίωμα ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 400,00€ με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 2.400,00ευρώ
6.       τον Κ.Α. 0417.0003 με τίτλο «δικαίωμα διάθεσης τάφων τετραετούς χρήσης» προϋπολογισμού 28.470,00€ με το ποσό των 6.500,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 34.970,00 ευρώ
7.       τον κ.α 0441.0001 με τίτλο: «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» προϋπολογισμού 439.762,62€ με το ποσό των 133.048,58€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 572.811,20€
8.       τον Κ.Α. 0451.0001 με τίτλο «τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 2.986,39€ κατά το ποσό των 311,88 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 3.298,27 ευρώ
9.       τον Κ.Α. 0452.0001 με τίτλο «τέλος επί των ακαθαρίστων εισόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων» προϋπολογισμού 32.000,00€ κατά το ποσό των 6.914,17 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 38.914,17ευρώ
10.    τον Κ.Α. 0461.0001 με τίτλο «τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 80.000,00€ κατά το ποσό των 26.749,92 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 106.749,92ευρώ
11.    τον Κ.Α. 0465 με τίτλο «Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων» προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 211.684,39 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 211.684,39ευρώ
12.    τον Κ.Α. 0469.0001 με τίτλο « Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προϋπολογισμού 62.493,47 € κατά το ποσό των 26.045,51ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 88.538,98 ευρώ
13.    τον Κ.Α. 0521.0001 με τίτλο «εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών στοιχείων» προϋπολογισμού 150.000,00€ κατά το ποσό των 102.005,40 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 252.005,40 ευρώ
14.    τον Κ.Α. 0522.0001 με τίτλο «μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη» προϋπολογισμού 2.409,75€ κατά το ποσό των 4.272,25 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 6.682,00 ευρώ
15.    τον Κ.Α. 0718.0001 με τίτλο «τέλος διέλευσης τομείς οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών» προϋπολογισμού 2.821,71€ κατά το ποσό των 18.003,51 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 20.825,22 ευρώ
16.     τον κ.α 1115.0001 με τίτλο: «προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων προϋπολογισμού 500,00€ κατά το ποσό των 75.964,30€ και διαμορφώνεται τελικό προϋπολογισμό 76.464,30€
17.    τον Κ.Α. 1511.0001 με τίτλο «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 97.871,89 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 107.871,89 ευρώ
18.    τον Κ.Α. 1512.0001 με τίτλο «πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 246.327,75 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 296.327,75 ευρώ
19.    τον Κ.Α. 1519.0001 με τίτλο «λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» προϋπολογισμού 8.962,18€ κατά το ποσό των 107.465,72 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 116.427,90 ευρώ
20.    τον Κ.Α. 1624.0001 με τίτλο «έσοδα από ποινικά» προϋπολογισμού 45.015,00€ κατά το ποσό των 36.873,43 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 81.888,43 ευρώ
21.    τον Κ.Α 2111.0001 με τίτλο «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά το ποσό των 254.564,86 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 504.564,86 ευρώ
22.    τον Κ.Α. 2111.0002 με τίτλο «τέλη δημοτικού φόρου» προϋπολογισμού 55.000,00€ κατά το ποσό των 61.156,20ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 116.156,20 ευρώ
23.    τον Κ.Α. 2112.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 831,85 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 831,85 ευρώ
24.    τον Κ.Α. 2115.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» προϋπολογισμού 20.000,00 € κατά το ποσό των 260.067,92ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 280.067,92 ευρώ
25.    τον Κ.Α. 2117.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών » προϋπολογισμού 2.000,00 € κατά το ποσό των 2.995,58 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 4.995,58 ευρώ
26.    τον Κ.Α. 2118.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών » προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 85.432,97 ευρώ και διαμορφώνεται  τελική πίστωση 90.432,97 ευρώ
27.    τον Κ.Α. 2118.0002 με τίτλο «τακτικά έσοδα 2% διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 850,00 € κατά το ποσό των 2.486,75 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 3.336,75 ευρώ
28.    τον Κ.Α. 2119.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 32.323,15 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 37.323,15 ευρώ
29.    τον Κ.Α. 2119.0003 με τίτλο «τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων» προϋπολογισμού 3.082,50 € κατά το ποσό των 78.614,42 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 81.696,92 ευρώ
30.    τον Κ.Α. 2119.0004 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης αιγιαλού» προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 1.612,30 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 6.612,30 ευρώ
31.    τον Κ.Α. 2119.0008 με τίτλο «τακτικά έσοδα από ιχθυοτροφεία» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 7.289,12 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 7.289,12 ευρώ
32.    τον Κ.Α. 2119.0010 με τίτλο «Μισθώματα από προηγούμενα έτη» προϋπολογισμού 3.953,56 € κατά το ποσό των 13.981,29 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 17.934,85 ευρώ
33.    τον Κ.Α. 2119.0011 με τίτλο «μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 20.000,00 € κατά το ποσό των 2.200,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 22.200,00 ευρώ
34.    τον Κ.Α. 2211.0001 με τίτλο «έκτακτα έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ» προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 420.022,37 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 450.022,37 ευρώ
35.    τον Κ.Α. 2211.0003 με τίτλο «έκτακτα γενικά έσοδα ανειδίκευτα» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 346,50 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 346,50 ευρώ
36.    τον Κ.Α. 4213.0001 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 337.470,34 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 337.470,34 ευρώ
37.     τον Κ.Α.4213.0002 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ΤΠΔ ΔΑΝΕΙΑ ΔΕΥΑ Δ7» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 3.850,02 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 3.850,02 ευρώ
38.    τον Κ.Α. 4213.0003 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69 Αποφ. Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) από βεβαιωτικό κατάλογο για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 108.406,64 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 108.406,64 ευρώ
39.    τον Κ.Α. 4219.0001 με τίτλο «επιστροφές χρημάτων» προϋπολογισμού 123.475,56 € κατά το ποσό των 130.837,59 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 254.313,15 ευρώ
 
Λαμβάνει το ποσό των 3.316.055,16€ από τις ανωτέρω ενισχύσεις, το μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των 2.636.771,66€. Το ποσό που παραμένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού,  μεταφέρει – δημιουργεί για τη λογιστική τακτοποίηση ως κατωτέρω :
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΟΔΑ
Ενισχύει
τον Κ.Α. 45/6261.0001 με τίτλο: ‘’Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου” προϋπολογισμού 10.250,33€ κατά το ποσό των 80.867,00€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 91.117,33€
τον Κ. Α. 20/6262.0002 με τίτλο: ‘’Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές” προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 254.564,86€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 254.564,86€
Δημιουργεί και ενισχύει τον Κ.Α. 30/7323.0004 με τίτλο: ‘’Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου”, με το ποσό των 480.000,00€ και τελικό ποσό 480.000,00€
Δημιουργεί και ενισχύει τον Κ.Α 30/6262.0013 με τίτλο: ‘’Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ. Δήμου Κορινθίων”, με το ποσό των 350.000,00€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 350.000,00€
τον Κ.Α 00/6492.0001 με τίτλο: ’’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προϋπολογισμού 436.111,13 κατά το ποσό των 559.000,00 και διαμορφώνεται τελικό ποσό 995.111,13€
τον Κ.Α 35/6273.0001 με τίτλο: ”Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 180.000,00 και διαμορφώνεται τελικό ποσό 190.000,00€
τον Κ.Α 10/6273.0001 με τίτλο: ”Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 237.000,00€ κατά το ποσό των 320.000,00 και διαμορφώνεται τελικό ποσό 557.000,00€
τον Κ.Α 30/7111.0003 με τίτλο:”Απαλλοτριώσεις ακινήτων” προϋπολογισμού 1.533.431,99€ κατά το ποσό των 412.339,80€ και διαμορφώνεται τελικό ποσό 1.945.771,79€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 511 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 01 – 2018
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment