Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 305/2017
  
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το
Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της να έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη
·         Την παρ. 3 του άρθρου 195 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006 (εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των κοινοτήτων) σύμφωνα με την οποία: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου τους να εκμισθώνουν με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ετών, δημοτικές και κοινοτικές εκτάσεις που επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία και δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 1, ώστε οι εκτάσεις αυτές να αξιοποιηθούν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι της εκμίσθωσης. Η κατακύρωση γίνεται επίσης με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».
·         Το άρθρο 196 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). (μεταγραφή συμβάσεων) στο οποίο ορίζεται ότι: «Το πλήρες κείμενο των συμβάσεων, με τις οποίες γίνεται εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη, μεταγράφεται ατελώς, στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου ή της Κοινότητας».
·         Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η εκμίσθωση με δημοπρασία.
·         Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 (παρ. 8) του Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),
·         Σύμφωνα με την απόφαση δημοτικού συμβουλίου 21/351/2016 , ο Δήμος Κορινθίων έχει στην κυριότητά του τα κάτωθι αγροτικά ακίνητα:
          Στη ΔΕ Κορίνθου στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» Αρχαίας Κορίνθου, ο Δήμος έχει την πλήρη κυριότητά του αγρό εκτάσεως 10.599,86 τμ
          Στη ΔΕ Κορίνθου στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» Αρχαίας Κορίνθου, ο Δήμος έχει την πλήρη κυριότητά του αγρό εκτάσεως 2.637,02 τμ
          Στη ΔΕ Κορίνθου στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» Αρχαίας Κορίνθου, ο Δήμος έχει την πλήρη κυριότητά του αγρό εκτάσεως 20.372,57 τμ
          Στη ΔΕ Κορίνθου στην περιοχή «Σκουτέλα» Αρχαίας Κορίνθου, ο Δήμος έχει την πλήρη κυριότητά του αγρό εκτάσεως 9.049,65 τμ
          Στη ΔΕ Κορίνθου στην περιοχή «Σκουτέλα» Αρχαίας Κορίνθου, ο Δήμος έχει την πλήρη κυριότητά του αγρό εκτάσεως 8.867,10 τμ
Το άρθρο 84 περ. 1β του ν. 3852/2010 περί αξιοποίησης ακινήτων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα
Την αριθμ. 3/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου περί συναίνεσης της Δημοτικής Κοινότητας, στην εκμίσθωση της καλλιεργήσιμης γης.
Το γεγονός ότι οι εν λόγω εκτάσεις επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία και δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
 
 
Την ανάγκη για την εκμίσθωση της καλλιεργήσιμης γης της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, καθώς το όφελος από την εκμίσθωση αυτή είναι προφανές για το Δήμο μας
Εισηγείται
 
Τη βεβαίωση ότι:
ι) η Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, έχει στην κυριότητά του καλλιεργήσιμη γη αποτελούμενη από : α)στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» αγρό εκτάσεως 10.599,86 τμ., β)στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 2.637,02 τμ., γ) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 20.372,57 τμ, δ) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 9.049,65 τμ. ε) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 8.867,10 τμ.
ιι) οι παραπάνω εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται από τον Δήμο,
ιιι) οι ανωτέρω εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, σύμφωνα με την αριθμ. 3/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου,
ιν) οι εν λόγω εκτάσεις επιδέχονται καλλιέργειας και δενδροκομίας και δεν υπάγονται στη ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 
Την έγκριση της εκμίσθωσης της καλλιεργήσιμης γης του Δήμου μας των ανωτέρω ακινήτων, με δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και συγκεκριμένα με φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, για δέκα πέντε (15) χρόνια
Τον καθορισμό των όρων της αναλυτικής διακήρυξης για την εκμίσθωση των ανωτέρω εκτάσεων, ως εξής:
Ο Δήμος Κορινθίων διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της καλλιεργήσιμης γης της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, που επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία, αποτελούμενη από: α)στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» αγρό εκτάσεως 10.599,86 τμ., β)στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 2.637,02 τμ., γ) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 20.372,57 τμ, δ) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 9.049,65 τμ. ε) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 8.867,10 τμ. με τους παρακάτω όρους:
 
Άρθρο 1ο . Περιγραφή της έκτασης
Η προς εκμίσθωση έκταση βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, αποτελούμενη: α)στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» αγρό εκτάσεως 10.599,86 τμ., β)στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 2.637,02 τμ., γ) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 20.372,57 τμ, δ) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 9.049,65 τμ. ε) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 8.867,10 τμ. και επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία.
 
Άρθρο 2ο. Τρόπος Διενέργειας της δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί στην Διακήρυξη του Δημάρχου ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα. Η δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
 
Άρθρο 3ο .Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Κόρινθο, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Κορινθίων και στην Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν τα εν λόγω αγροτεμάχια και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί επίσης στην αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
 
 
Άρθρο 4ο. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία
Στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων.
Στην περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία αποβεί άκαρπη στην επαναληπτική δημοπρασία που θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων. Στις δημοπρασίες γίνονται δεκτοί μόνο όσοι δεν οφείλουν στο Δήμο Κορινθίων και θα προσκομίζουν σχετική δημοτική ενημερότητα.
Άρθρο 5ο. Χρήση της έκτασης
Η έκταση εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για καλλιέργεια και δενδροκομία.
 
Άρθρο 6ο. Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των ………..€/στρέμμακαι αφορά στις εξής εκτάσεις της Τοπικής ΚοινότηταςΑρχαίας Κορίνθου:
 α) στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» αγρό εκτάσεως 10.599,86 τμ.,
β) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές», αγρό εκτάσεως 2.637,02 τμ,
γ) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 20.372,57 τμ
δ) στην περιοχή «Σκουτέλα», αγρό εκτάσεως 9.049,65 τμ
ε) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 8.867,10 τμ
 
Άρθρο 7ο. Δικαίωμα αποζημίωσης                                                          
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή , όστις θέλει υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας , καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ’ αυτού δια την εκπλήρωσιν των όρων της σύμβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη μισθίου ή των προϊόντων του από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα, ούτε από άλλη οποιαδήποτε αιτία.
 
Άρθρο 8ο. Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας επί αποδεικτικού, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού , που για λογαριασμό του Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείτε δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, ενεχόμενων αμφότερων για την επί έλατο διαφορά του νέου μισθώματος από τους της προηγούμενης δημοπρασίας.
Από της λήξεως της παραπάνω προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης που είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
Άρθρο 9ο. Διάρκεια εκμίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για δέκα πέντε (15) ……χρκαι αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού.
Άρθρο 10ο. Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στην οικονομική υπηρεσία για το πρώτο έτος με την υπογραφή του συμφωνητικού και για τα επόμενα έτη έως την 5η ημέρα του κάθε μήνα & κάθε έτους, στο Δημοτικό Ταμείο Κορινθίων με Βεβαιωτικό Κατάλογο του αντίστοιχου μήνα.
Όλα τα τυχόν έξοδα της δημοπρασίας (κανονικής και επαναληπτικών) τέλη χαρτοσήμου, δημοσιεύσεων κ.α βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
 
Άρθρο 11ο. Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής
 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
– εγγύηση συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριμένα …………….€Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής μετά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με άλλη, καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10% του επιτευχθέντος αποτελέσματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης ή μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
                           Βεβαίωση δημοτικότητας,
                           Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
                           Δημοτική ενημερότητα,
                           Υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης
 
Άρθρο 12ο. Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 13ο. Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 
Άρθρο 14ο. Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση της έκτασης.
 
Άρθρο 15ο. Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού , ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου.
Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα των αγρών υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.
 
Άρθρο 16ο. Επανάληψη της δημοπρασίας
 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 17ο. Μεταγραφή σύμβασης
 
 
Το πλήρες κείμενο της σύμβασης (συμφωνητικού) θα μεταγράφει ατελώς, στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του Δ.Κ.Κ.
 
Άρθρο 18ο. Λοιποί όροι
Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.
 
Άρθρο 19ο. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξης της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» ερίληψή της) και θα τοιχοκολληθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κορινθίων β) στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 270/1981. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου .
Άρθρο 20ο. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από την Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα: 27413-61003, 61070 και 61068.Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να αντληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας.
 
Άρθρο 21ο. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας
Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ΔΚΚ, και στη συνέχεια με έγκριση από την αρμόδια Διοικητική αρχή.
 
Άρθρο 22ο. Εξουσιοδοτήσεις
Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα καταρτισθεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευθεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 & 4 του ΠΔ 270/81. Ο Δήμαρχος Κορινθίων εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του συμφωνητικού.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 195 και 196 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/81
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας
Αρχαίας Κορίνθου)
 
Α. Βεβαιώνει ότι η έκταση 51.571,20 τ.μ., στις περιοχές «Τεκέ» ή «Κράνειον», «Μαυροσπηλιές», και «Σκουτέλα»,  της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο, ούτε συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας, επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία και δεν υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 195 του Ν.3463/2006.
Β. Εγκρίνει την εκμίσθωση με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία της έκτασης 51.571,20 τ.μ., που επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία, στις περιοχές «Τεκέ» ή «Κράνειον», «Μαυροσπηλιές», και «Σκουτέλα»,  της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, για έξι (6) χρόνια. Η έκταση θα δημοπρατηθεί και θα εκμισθωθεί ανά τεμάχιο καλλιεργήσιμης γης.
Γ. Καθορίζει τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης για την εκμίσθωση της ανωτέρω έκτασης, ως εξής:
Ο Δήμος Κορινθίων διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση έκτασης 51.571,20 τ.μ., που επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία, στις περιοχές «Τεκέ» ή «Κράνειον», «Μαυροσπηλιές», και «Σκουτέλα»,  της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, με τους παρακάτω όρους:
 
Άρθρο 1ο Περιγραφή της έκτασης
Την εκμίσθωση έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, αποτελούμενη: α) από αγρό εκτάσεως 10.599,86 τ.μ. στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον», β) από αγρό εκτάσεως 2.637,02 τ.μ. στην περιοχή «Μαυροσπηλιές», γ) από αγρό εκτάσεως 20.372,57 τ.μ. στην περιοχή «Μαυροσπηλιές», δ) από αγρό εκτάσεως 9.049,65 τ.μ. στην περιοχή «Σκουτέλα» και ε) από αγρό εκτάσεως 8.867,10 τ.μ. στην περιοχή «Σκουτέλα» και επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία.
 
Άρθρο 2ο Τρόπος Διενέργειας της δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί κατά την ορισθείσα από την διακήρυξη ημέρα και ώρα, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.   
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα. Η δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
 
Άρθρο 3ο Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Κόρινθο, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου, και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Άρθρο 4ο Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία
Στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Στην περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία αποβεί άκαρπη στην επαναληπτική δημοπρασία που θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί στην αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου και θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων.
Στις δημοπρασίες γίνονται δεκτοί μόνο όσοι δεν οφείλουν στο Δήμο Κορινθίων και θα προσκομίζουν σχετική δημοτική ενημερότητα.
Άρθρο 5ο Χρήση της έκτασης
 Η έκταση εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για καλλιέργεια και δενδροκομία.
 
Άρθρο 6ο  Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται:
στο ποσό των 100,00€/στρέμμα/ανά έτοςκαι αφορά τις εξής εκτάσεις της Δημοτικής ΚοινότηταςΑρχαίας Κορίνθου:
α) στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» αγρό εκτάσεως 10.599,86 τ.μ. με όριο πρώτης προσφοράς 1.059,99€.
β) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές», αγρό εκτάσεως 2.637,02 τ.μ. με όριο πρώτης προσφοράς 263,70€.  
γ) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 20.372,57 τ.μ. με όριο πρώτης προσφοράς 2.037,26€.
στο ποσό των 50,00€/στρέμμα/ανά έτοςκαι αφορά τις εξής εκτάσεις της Δημοτικής ΚοινότηταςΑρχαίας Κορίνθου:
δ) στην περιοχή «Σκουτέλα», αγρό εκτάσεως 9.049,65 τ.μ. με όριο πρώτης προσφοράς 452,48€.
ε) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 8.867,10 τ.μ. με όριο πρώτης προσφοράς 443,36€.
 
Άρθρο 7ο Δικαίωμα αποζημίωσης                                                           
 
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή, όστις θέλει υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ’ αυτού δια την εκπλήρωσιν των όρων της σύμβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη μισθίου ή των προϊόντων του από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα, ούτε από άλλη οποιαδήποτε αιτία.
 
Άρθρο 8ο Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της διοικητικής αρχής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας επί αποδεικτικού, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού , που για λογαριασμό του Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείτε δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, ενεχόμενων αμφότερων για την επί έλατο διαφορά του νέου μισθώματος από τους της προηγούμενης δημοπρασίας.
Από της λήξεως της παραπάνω προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης που είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της διοικητικής αρχής, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
Άρθρο 9ο Διάρκεια εκμίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια και αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού.
 
Άρθρο 10ο Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στην οικονομική υπηρεσία για το πρώτο έτος με την υπογραφή του συμφωνητικού και για τα επόμενα έτη έως την 5η ημέρα του κάθε μήνα & κάθε έτους, στο Δημοτικό Ταμείο Κορινθίων με Βεβαιωτικό Κατάλογο του αντίστοιχου μήνα.
Όλα τα τυχόν έξοδα της δημοπρασίας (κανονικής και επαναληπτικών) τέλη χαρτοσήμου, δημοσιεύσεων κ.α βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
 
Άρθρο 11ο Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Κορινθίων και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία της έκτασης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.εγγύηση συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριμένα:
α) στην περιοχή «Τεκέ» ή «Κράνειον» αγρό εκτάσεως 10.599,86 τ.μ. εγγυητική 105,99€.
β) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές», αγρό εκτάσεως 2.637,02 τ.μ. εγγυητική 26,37€.  
γ) στην περιοχή «Μαυροσπηλιές» αγρό εκτάσεως 20.372,57 τ.μ. εγγυητική 203,73€.
δ) στην περιοχή «Σκουτέλα», αγρό εκτάσεως 9.049,65 τ.μ. εγγυητική 45,25€.
ε) στην περιοχή «Σκουτέλα» αγρό εκτάσεως 8.867,10 τ.μ. εγγυητική 44,34€.
 Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής μετά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με άλλη, καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10% του επιτευχθέντος αποτελέσματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης ή μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
β. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
γ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
ε. Φορολογική ενημερότητα.
στ. Ασφαλιστική ενημερότητα.
ζ. Βεβαίωση μη οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων του ιδίου και του εγγυητή του.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου.
 
 
 
Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 13ο Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 
Άρθρο 14ο Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση της έκτασης.
 
Άρθρο 15ο   Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου.
Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα των αγρών υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.
 
Άρθρο 16ο Επανάληψη της δημοπρασίας
 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 17ο Μεταγραφή σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της σύμβασης (συμφωνητικού) θα μεταγράφει ατελώς, στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του Δ.Κ.Κ.
 
Άρθρο 18ο Λοιποί όροι
Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.
 
Άρθρο 19ο   Δημοσίευση Διακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» και θα τοιχοκολληθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κορινθίων β) στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 270/1981.
Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
Άρθρο 20ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Υπηρεσία Δημοτικής Περιουσίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα: 27413-61076.Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να αντληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας.
 
Άρθρο 21ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας
Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 195 του ΔΚΚ, και στη συνέχεια με έγκριση από την αρμόδια Διοικητική αρχή.
 
Άρθρο 22ο Εξουσιοδοτήσεις
Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα καταρτισθεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευθεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 & 4 του ΠΔ 270/81. Ο Δήμαρχος Κορινθίων εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του συμφωνητικού.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 305 / 2017.
 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
             ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης