Απόφαση αριθμ. 8/110/2018

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-03-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη

            Επειδή ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8493/08-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 462/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί λύσης σύμβασης και επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου, που βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων.  Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα εκμισθωθεί δημοτικό ακίνητο έκτασης 4.665,23τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini soccer, γήπεδα τένις, αποδυτήρια και αναψυκτήριο και στους όρους διακήρυξης που θα καθοριστούν με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εξής: – Ο εκμισθωτής θα αναλάβει να διαμορφώσει το ήδη υπάρχον mini soccer σε γήπεδο τένις, καθώς επίσης θα διαμορφώσει σε γήπεδο τένις και το χώρο ανατολικά των δύο ήδη υπαρχόντων γηπέδων τένις με την υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  – Ο εκμισθωτής θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει το γήπεδο μπάσκετ και βόλεϋ, που υπάρχει νότια του πάρκου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.  Τους χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης.  – Ο εκμισθωτής θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει και να συντηρεί τα δημοτικά wc, που βρίσκονται εντός του πάρκου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές και Υγειονομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποελεοδομίας του Δήμου.  Τους χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης.  – Τα δύο εκ των τεσσάρων γηπέδων τένις θα χρησιμοποιούνται από τους πολίτες σε καθημερινή βάση για δύο (2) ώρες, μετά από συνεννόηση του Δήμου με τον εκμισθωτή και την έκδοση σχετικού προγράμματος.

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει πως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, θα πρέπει vα καθoρίσει τoυς όρoυς διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τηv αvωτέρω εκμίσθωση.

           

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχovτας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 462/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, όπως ισχύει, της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 4.665,23τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini soccer, γήπεδα τένις, αποδυτήρια και αναψυκτήριο, και το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:

 

Διακηρύττει ότι

    Εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 4.665,23τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini soccer, γήπεδα τένις (2), αποδυτήρια και αναψυκτήριο, και το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, με τους κάτωθι όρους:

 

1) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 8η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 10:30 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα στην Κόρινθο, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

2)Αντικείμενο της Δημοπρασίας- Περιγραφή Ακινήτου

Το δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ. Κάτω Άσσου του Δήμου Κορινθίων.

Το εν λόγω ακίνητο, που βρίσκεται εντός συνολικής δημοτικής έκτασης 12.402,20τ.μ., έχει έκταση 4.665,23τ.μ. και εντός αυτού υπάρχει γήπεδο mini soccer, γήπεδα τένις (2), αποδυτήρια και αναψυκτήριο.  Το προς εκμίσθωση τμήμα ακινήτου αποτυπώνεται στο από 21-11-2017 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων με στοιχεία (α-Β-β-γ-δ-ε-ζ-Ξ-Ν-Μ-Λ1-Λ-η-θ-ι-κ-λ-μ-α).

    Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

3) Διάρκεια εκμίσθωσης

    Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

    Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων ευρώ (300,00€) για κάθε μήνα, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

5) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας- Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

            Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

            Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού.  Ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

            Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

            Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

            Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Κορινθίων και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.

β.  Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 10% του  ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, αυτού υπολογιζόμενου για ένα έτος (κατώτατο όριο προσφοράς επί 12 μήνες επί 10%) ήτοι τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00€). Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.

γ.  Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ε. Φορολογική ενημερότητα.

στ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

ζ. Βεβαίωση μη οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων του ιδίου και του εγγυητή του.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει, και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για διαμόρφωση και λειτουργία γηπέδων τένις και λειτουργίας αναψυκτηρίου.

θ. στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (δ), (ε), (στ) και (ζ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Όροι της Σύμβασης-δικαιώματα

και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1.Ο πλειοδότης μισθωτής θα επισκευάσει το δάπεδο (τερέν) των δύο ήδη υπαρχόντων γηπέδων τένις, θα διαμορφώσει το ήδη υπάρχον γήπεδο mini soccer σε γήπεδο τένις, καθώς επίσης θα διαμορφώσει σε γήπεδο τένις και τον χώρο ανατολικά των δύο ήδη υπαρχόντων γηπέδων τένις, με εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  

Επίσης, θα κατασκευάσει βόθρο για την εξυπηρέτηση της αποχέτευσης των ήδη υπαρχόντων δημοτικών wc και του αναψυκτηρίου, με εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και σύμφωνα με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο πλειοδότης μισθωτής θα επισκευάσει τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϋ, που υπάρχουν νότια του πάρκου και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκμίσθωσης, με εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και σύμφωνα με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  Τους εν λόγω χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε πολίτης.

Ο πλειοδότης μισθωτής θα επισκευάσει και θα συντηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης τα δημοτικά wc, που βρίσκονται εντός του πάρκου, με εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές και Υγειονομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και σύμφωνα με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  Τους εν λόγω χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε πολίτης.

Ο πλειοδότης μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαιτούμενες για τα ως άνω εργασίες με δικούς του πόρους, βάσει των σχεδίων και μελετών που θα προσκομίσει ο ίδιος προς έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία θα  υπογραφούν αρμοδίως και θα επισυναφθούν στο συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του πλειοδότη μισθωτή και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτού.   

2.Τα δύο (2) εκ των τεσσάρων γηπέδων τένις, που τελικά θα διαμορφωθούν, θα χρησιμοποιούνται από τους πολίτες ελεύθερα σε καθημερινή βάση για δύο (2) ώρες ημερησίως, κατόπιν συνεννόησης του Δήμου Κορινθίων με τον πλειοδότη μισθωτή και την έκδοση σχετικού προγράμματος.

3.Ο Δήμος Κορινθίων ή/και οι Τοπικοί Σύλλογοι, κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες του Δήμου, θα έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στο  χώρο του πάρκου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.  Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τις εκδηλώσεις αυτές και να μη δημιουργείται κανενός είδους κώλυμα από αυτόν, να διευκολύνει τον Δήμο και πάντως να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών.

4.Ο πλειοδότης μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει συντήρηση, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του εκμισθωμένου δημοτικού ακινήτου.

5.Το μίσθιο θα χρησιμoπoιηθεί από τον πλειοδότη μισθωτή απoκλειστικά και μόvo ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα τένις) και Αναψυκτήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, απαγορευμένης ρητά της μετατροπής της χρήσης του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία χωρίς προηγούμενη έγκριση – άδεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

 

 

6.Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος.  Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

7.Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε συνήθη ή και κακή χρήση του ακινήτου εκ μέρους του πλειοδότη μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν τον πλειοδότη μισθωτή.  Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δίκτυο ύδρευσης, φωτισμού ή στον περιβάλλοντα χώρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του μισθίου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους είναι ο μισθωτής.

8.Ο πλειοδότης μισθωτής επιβαρύνεται με τα τέλη καθαριότητας, φωτισμoύ, ύδρευσης-αποχέτευσης και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις επ΄ ονόματί του και για λογαριασμό του.

9.Ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αδειοδότηση χρειαστεί για την λειτουργία των αθλητικών χώρων και του αναψυκτηρίου και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

10.Ο πλειοδότης μισθωτής είναι υπεύθυνος, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, καθώς και για την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού πυρασφάλειας, με δικά του έξοδα.

11.Ο πλειοδότης μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται.

Για τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

12.Ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Όλες δε oι επωφελείς δαπάvες και κατασκευές, στις oπoίες θα πρoβεί o μισθωτής στo μίσθιo κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δήμου, θα παραμείvoυv στo μίσθιo πρoς όφελoς τoυ εκμισθωτή και γι’ αυτές oυδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή δύvαται vα πρoβάλει o μισθωτής.  Ο μισθωτής μετά τη λύση της μίσθωσης μπορεί να πάρει μόνο τα κινητά πράγματα του Αναψυκτηρίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών), ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο, ακόμη δε και αθροιστικά στην καταβολή λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το ημερήσιο μίσθωμα για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η καθυστέρηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Δήμος καταγγείλει τη σύμβαση για παράβαση των όρων της από τον πλειοδότη μισθωτή.  Μεταξύ του πλειοδότη μισθωτή και του Δήμου θα συνταχθεί και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των χώρων και όλων των ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

13.Ο πλειοδότης μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

14.Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος του μισθωτή σε τρίτο.  Απαγορεύεται η σύσταση εταιρείας μεταξύ του μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων ως προς τα πρόσωπα των συνεταίρων και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής) και θα υπογράψει ως αλληλέγγυος και εις ολόκληρο οφειλέτης.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο αρχικός πλειοδότης μισθωτής είναι εταιρεία, οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, που αφορά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς τρίτους, απαιτείται να λάβει προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαφορετικά η ως άνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο και δεν λάβει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

15.Απαγορεύεται η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.

16.Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

9) Υπογραφή της σύμβασης

1) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

2)  Στον πλειοδότη μισθωτή μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, την οποία υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης να αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης.

Επίσης ο πλειοδότης μισθωτής με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ως επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί δώδεκα (12) μήνες).  Οι εγγυήσεις επιστρέφονται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

3) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός. Η καταβολή θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο γραμμάτιο είσπραξης.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ύψους 2% πλέον του Τιμαρίθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού.  Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος ο μισθωτής θα εξώνεται βίαια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση πάσης ζημίας (θετικής ή αποθετικής) που υπέστη από την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

 4) Αποκλείεται στον πλειοδότη μισθωτή η μονομερής λύση της σύμβασης.

10) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη και περίληψη αυτής θα δημοσιευθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr).

11) Λοιπές διατάξεις

1) Όλοι οι όροι της σύμβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται μόνο εγγράφως.

2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

δ) τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ. 27413 61021 (κ.κ. Χουρσαλά Ειρ., Κότσαλου Βεν.).

 

  Β.-     Μετά την σύνταξη της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη δημοπρασίας του  Δημάρχου, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/110/2018.-