ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


                         
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 26 Απριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 13947
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                               

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                     
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                              
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                                         
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                        
                             
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 2α Μαΐου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.       Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
2.       Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 

                                                                                                                                  

 

                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      

 
 
                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ