Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού εκτέλεσης έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 2604-2018

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 14056

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

               Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην με αριθμό 14054/2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: ν. 4412/2016, ν. 3669/2008, ν. 4314/2014, ν. 4497/2017,          όπως ισχύουν, και όλες οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

   Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα και δραστηριοποιούνται στο ΜΕΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όταν οι προσφέροντες είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ενώ για τους λοιπούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.190,00€.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, πρώην σταθμός ΟΣΕ, Κόρινθος, πληροφορίες: κ.κ. Ν. Κουίνης, τηλ, 27413 62831, Μ. Καραγιώργου τηλ. 27413 62819).

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ