Αναλυτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

(Kωδικός κατά CPV: 66514110-0)

Προϋπολογισμός: 35.854,00 €

Αρ. Μελέτης: 16/2018

Αρ. Πρωτ.: 14067/ 26-4-2018

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Διακηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία την ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για το έτος 2018 και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.854,00 €.

 

Άρθρο 1ο: Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

 1. Του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114/Α’/2006 ) με τίτλο “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 2. Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

 5. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) περί “Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.

 6. Της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’//20-12-2012), “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.

 7. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010, “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.

 8. Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014), “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α’/1992) και λοιπές ρυθμίσεις”.

 9. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014), “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

 10. Του Ν. 4013/2011 περί “Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”.

 11. Του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’/1986 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 169/Α’/30-10-1986), “Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331/Α’/1976) περί «υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α’/1985), το Π.Δ. 1019/1981 (ΦΕΚ 253/Α’/1981) και το Π.Δ. 118/1985 (ΦΕΚ 35/Α’/1985).

 12. Του Ν. ΓπΝ’/04-12-1911, ”Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

 13. Του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α’/5-10-2006), “Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 35.854,00 ΕΥΡΩ, η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2018. Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 ως παρακάτω :

 

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Kωδικός κατά CPV

1

10/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.500,00

66514110-0

2

20/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.000,00

3

20/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

13.000,00

4

30/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.672,00

5

30/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

5.000,00

6

30/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2.460,00

7

35/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.500,00

8

35/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.672,00

9

35/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

820,00

10

45/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.230,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

35.854,00

 

Η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, αφορά πενήντα τρία (53) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα έργου (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και δέκα (10) δίκυκλα (μοτοποδήλατα).

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο θα δοθεί επικαιροποιημένος πίνακας αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου, που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Τεύχη μελέτης – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα αφορά την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2018 και για δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 16/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, θα πρέπει να προμηθευτούν από το Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819) τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα φωτοτύπησης των τευχών της μελέτης βαρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στη γραμματεία τεχνικών υπηρεσιών (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819), για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11-05-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 11.00 και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 11.30 π.μ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τεύχη Δημοπράτησης.

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :

 1. Η παρούσα διακήρυξη.

 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

 3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

 4. Η τεχνική έκθεση.

 5. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 6. Έντυπο προσφοράς

 7. Πίνακας οχημάτων

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Α. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη. Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν. 4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Κατάθεση προσφορών

 1. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.

 2. Η εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

7.Α. Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92, παρ.1, Ν. 4412/16):
α) η λέξη “Προσφορά” ή “Αίτηση συμμετοχής”.
β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων.
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού.
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92, παρ.2, Ν. 4412/16).


Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει τα εξής :

 1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016).

 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, δηλαδή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό (άρθρο 75, Ν. 4412/2016). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του είδους, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπους. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις προσφορές τους. Οι Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/1989, εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.

Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης. Τυχόν πιστοποιήσεις συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν. Στο φάκελο θα υποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τη Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης πιστοποιητικά περιθωρίου φερεγγυότητας και επένδυσης ασφαλιστικής τοποθέτησης χρήσης 2018.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

 

Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.

 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το έντυπο προσφοράς, το οποίο θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2. Στην προσφορά, της οποίας η τιμή θα είναι σε ευρώ, θα αναγράφεται :

 1. η τιμή ασφάλισης του κάθε οχήματος/μηχανήματος (αριθμητικώς),

 2. το συνολικό προσφερόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.


 

Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Φ.Π.Α. δεν υφίσταται.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η ασφάλεια και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο εκτός από τυχόν μεταβολές που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Στοιχεία σχετικά με τα υπό ασφάλιση δημοτικά οχήματα και μηχανήματα (εργοστάσιο κατασκευής, είδος αυτοκινήτου, αριθμός κυκλοφορίας, φορολογήσιμοι ίπποι, ημερομηνία λήξης τωρινών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τωρινή κατηγορία BONUSMALUS, (ασφαλιζόμενη αξία από κίνδυνο πυρός) παρέχονται σε συνημμένο πίνακα της σχετικής μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27410 – 74100, κo Παπανικολάου Κωνσταντίνο).

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α’/1984). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92, παρ.4, Ν. 4412/2016).

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους.

 

Η εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο.

 

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία), υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

 

Ο Δήμος μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016).

 

7.Β. Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν :

 • τελεί υπό πτώχευση ή

 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

 • τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

 • έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή

 • βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

 1. Άρθρο 8ο : Αποσφράγιση των προσφορών

 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (άρθρο 3). Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική μελέτη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος ισχύος προσφοράς

 1. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Κριτήριο επιλογής αναδόχου

 1. Ανάδοχος της ασφάλισης κηρύσσεται αυτός που προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Ενστάσεις (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)

 1. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

 2. 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 3. 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

 1. Άρθρο 12ο : Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών

 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης .

 3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.

 4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 7.  

 8. Άρθρο 13ο : Σύμβαση

 9. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει άμεσα και εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

 10. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

Άρθρο 14ο: Ασφάλιση

Η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία και υφιστάμενα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου που τυχόν αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ποσότητα της ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα της προαίρεσης (ήτοι 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κρατήσεις) και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον ασφαλίσεις χωρίς αντίρρηση. Επίσης, η ποσότητα των ασφαλισμένων οχημάτων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Δαπάνες

 1. Κάθε δαπάνη μέχρι τελικής παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της όλης ασφάλισης (κρατήσεις, έξοδα και ότι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία) βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο.

 2.  

Άρθρο 16ο: Πληρωμή αναδόχου

Η αμοιβή του αναδόχου για την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα εκδιδόμενο σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018, εφ’ όσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς η παράδοση όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων χωρίς αντιρρήσεις ή εν γένει προβλήματα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Διευκρινήσεις

Για οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

35.854,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

16/2018

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

(Kωδικός κατά CPV: 66514110-0)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 1. Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η εργασία ασφάλισης δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων για το έτος 2018 ως αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, θα γίνει ασφάλιση πενήντα τρία (53) οχημάτων, είκοσι οκτώ (28) μηχανημάτων και δέκα (10) δικύκλων των διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 2. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2018, όπως φαίνεται παρακάτω :

 

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Kωδικός κατά CPV

1

10/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.500,00

66514110-0

2

20/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.000,00

3

20/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

13.000,00

4

30/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.672,00

5

30/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

5.000,00

6

30/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2.460,00

7

35/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.500,00

8

35/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.672,00

9

35/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

820,00

10

45/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.230,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

35.854,00

 

Ο διαγωνισμός και η ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

 1. Του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114/Α’/2006 ) με τίτλο “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 2. Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

 5. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) περί “Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.

 6. Της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’//20-12-2012), “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.

 7. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010, “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.

 8. Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014), “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α’/1992) και λοιπές ρυθμίσεις”.

 9. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014), “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

 10. Του Ν. 4013/2011 περί “Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”.

 11. Του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’/1986 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 169/Α’/30-10-1986), “Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331/Α’/1976) περί «υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α’/1985), το Π.Δ. 1019/1981 (ΦΕΚ 253/Α’/1981) και το Π.Δ. 118/1985 (ΦΕΚ 35/Α’/1985).

 12. Του Ν. ΓπΝ’/04-12-1911, ”Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

 13. Του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α’/5-10-2006), “Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά ορίζει η διακήρυξη της παρούσας.

 

Κόρινθος, 14/03/2018

Ο Συντάκτης

 

 

 

 

Παπανικολάου Κωνσταντίνος

ΠΕ7 (Χημικών Μηχανικών)

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

(Kωδικός κατά CPV: 66514110-0)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Για την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων (έτους 2018), όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική έκθεση, προϋπολογίστηκε το ποσό των 35.854,00 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ), και θα βαρύνει τους εξής κωδικούς : 10/6253.0001, 20/6252.0001, 20/6253.0001, 30/6252.0001, 30/6253.0001, 30/6255.0001, 35/6253.0001, 35/6252.0001, 35/6255.0001, 45/6253.0001, έτους 2018. Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός έχει ως εξής :

 

Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.

Ασφάλιση δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

53 (πενήντα τρία) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός είδους, απορριμματοφόρα)

28 (είκοσι οκτώ) μηχανήματα έργων και

10 (δέκα) δίκυκλα (μοτοποδήλατα)

Ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έτους 2017

33.854,00

2.

Απρόβλεπτα (δικαίωμα προαίρεσης)

 

 

2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

35.854,00 €

 

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά οχήματα ή μηχανήματα που τυχόν θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων εντός του χρονικού διαστήματος της ασφάλισης, όσων πιθανόν, εκτός των αναγραφομένων στον πίνακα οχημάτων, θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Κορινθίων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις κριθούν αναγκαίες. Η δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. αναλογικά.

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 14/03/2018

Κόρινθος, 15/03/2018

Ο Συντάκτης

 

 

Παπανικολάου Κωνσταντίνος

ΠΕ7 (Χημικών Μηχανικών)

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

(Kωδικός κατά CPV: 66514110-0)

Προϋπολογισμός: 35.854,00 €

Αρ. Μελέτης: 16/2018

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο – Εργασία

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία ασφάλισης δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων, συνολικού προϋπολογισμού 35.854,00 € (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων του Φόρου Ασφαλίστρων και του Τέλους Χαρτοσήμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

 1. Του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114/Α’/2006 ) με τίτλο “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 2. Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

 5. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) περί “Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.

 6. Της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’//20-12-2012), “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.

 7. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010, “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.

 8. Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014), “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α’/1992) και λοιπές ρυθμίσεις”.

 9. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014), “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

 10. Του Ν. 4013/2011 περί “Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”.

 11. Του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’/1986 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 169/Α’/30-10-1986), “Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331/Α’/1976) περί «υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α’/1985), το Π.Δ. 1019/1981 (ΦΕΚ 253/Α’/1981) και το Π.Δ. 118/1985 (ΦΕΚ 35/Α’/1985).

 12. Του Ν. ΓπΝ’/04-12-1911, ”Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

 13. Του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α’/5-10-2006), “Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας

Η ασφάλιση θα είναι διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους και η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης ασφαλιστικής σύμβασης για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα. Επίσης, η ασφάλιση θα αφορά τα υπάρχοντα οχήματα του συνημμένου πίνακα οχημάτων και κάθε νέο όχημα που θα τεθεί σε κυκλοφορία ή θα αποκτήσει πινακίδες κυκλοφορίας έστω και μετά την υπογραφή, αλλά και κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης.

 

Άρθρο 4ο : Ποινικές ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 218, παρ.1, Ν. 4412/2016).

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. (άρθρο 218, παρ.2, Ν. 4412/2016).
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου (άρθρο 218, παρ.3, Ν. 4412/2016).
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο (άρθρο 218, παρ.4, Ν. 4412/2016).

 

Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις – Χρόνος εγγύησης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του ποσού της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη. Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν. 4412/2016).

Σχετικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Άρθρο 6ο : Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή της ασφάλισης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 7ο : Ποιότητα Εκτελούμενων Εργασιών

Η όλη ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.

 

Άρθρο 8ο : Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Άρθρο 9ο: Υποχρεώσεις αναδόχου

Η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων θα αφορά:

 • Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από σωματικές βλάβες (Σ.Β) σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο καλυπτόμενο όχημα.

 • Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από σωματικές βλάβες (Σ.Β) και στους επιβαίνοντες στο καλυπτόμενο όχημα.

 • Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από υλικές ζημιές (Υ.Ζ) σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το καλυπτόμενο όχημα.

 • Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από σωματικές βλάβες (Σ.Β) σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο καλυπτόμενο όχημα και από υλικές ζημιές (Υ.Ζ) σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος.

 • Πυρκαγιά του καλυπτόμενου οχήματος (όπου κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία) για όλες τις χρήσεις εκτός από δίκυκλα (μοτοποδήλατα).

 • Κάλυψη θραύσεως κρυστάλλων για όλες τις χρήσεις εκτός από δίκυκλα (μοτοποδήλατα).

 • Κλοπή (ολική και μερική) όπου κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για όλες τις χρήσεις εκτός από δίκυκλα (μοτοποδήλατα).

(Η τιμολόγηση για τις καλύψεις πυρός και ολικής-μερικής κλοπής θα γίνει ανά 1.000,00 € ασφαλιζομένου κεφαλαίου).

 • Επιπλέον για τα είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα έργων η ασφάλιση θα αφορά και στην κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία τους σαν εργαλεία.

Η συνολική προσφορά μικτών ασφαλίστρων θα δοθεί με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την κατηγορία BONUSMALUS στην οποία είναι ασφαλισμένα τα οχήματα, για την κάλυψη των υποχρεωτικών κινδύνων ασφάλισης (σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών), ανεξάρτητα της υποχρεωτικής μεταβολής που θα τύχουν μετά τον υπολογισμό των τιμών BONUSMALUS για την νέα ασφαλιστική περίοδο.

Η κάλυψη τοπικής ρυμούλκησης λόγω ατυχήματος θα παρέχεται σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και σε Φ.Ι.Χ. μικτού βάρους μέχρι 3.500 κιλών και μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο από 2,7 μέτρα και με την απαραίτητη προϋπό0εση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισμένου οχήματος δεν φέρει διπλούς τροχούς καθώς και σε μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης άνω των 125 κυβικών (125cc).

Τα ανωτέρω στοιχεία εμφαίνονται επακριβώς στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

Άρθρο 10ο : Αυξομείωση ποσοτήτων

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία και υφιστάμενα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου που τυχόν αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ποσότητα της ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι 2.000,00 €) και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 14/03/2018

Κόρινθος, 15/03/2018

Ο Συντάκτης

 

 

Παπανικολάου Κωνσταντίνος

ΠΕ7 (Χημικών Μηχανικών)

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

– Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6158

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, ΤΚ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

– Αρμόδιος για πληροφορίες: ……………………………………………………………..

– Τηλέφωνο: ……….27413 62819…………

– Ηλ. ταχυδρομείο: ………………………………………………….

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.korinthos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) με CPV : [66514110-0]-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……………………….………. (πρωτογενές αίτημα)

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : –

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 16/2018 (αριθμός μελέτης)

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……………]

 

 

[………………]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]


 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[ ]Ναι [ ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[ ]Ναι [ ]Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

 2. δωροδοκία10,11·

 3. απάτη12·

 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·

 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[ ],

σημείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (« αυτοκάθαρση»)20 ;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21:

[……]


 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ) Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι

-[ ] Ναι [ ] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι

-[ ] Ναι [ ] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24

[……][……][……]


 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου25;

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις27.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…………………..]

-[…………………..]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

[…………………..]

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……….……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

[…………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

[…………]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

[……………….…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[………………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[ ] Ναι [ ] Όχι


 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3310/200531:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[ ] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[ ] Ναι [ ] Όχι


 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής32; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [ ] Ναι [ ] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 33:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής34:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[……………………………..…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες35 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y36 -και η αντίστοιχη αξία)

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…………….]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]


 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς37, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς39:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…………..]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

 

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες40, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[…………………………..]

 

 

 

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[….……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων41 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

 

 

α)[………………………………..……]

 

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας42 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[….……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………]

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]


 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[ ] Ναι [ ] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά43, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι44

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]45


 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται46 εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν47.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ… [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ… [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Παραπομπές:

 

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)”Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27 Άρθρο 73 παρ. 5.

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29 Πρβλ άρθρο 48.

30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

31 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

32 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

33 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

35 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

39 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

40 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

41 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

42 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

43 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

44 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46 Πρβλ και άρθρο 1, Ν. 4250/2014

47 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Νο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

OXHMATA

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛO-ΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟ-ΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ- ΚΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BONUS -MALUS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

2

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

3

ΚΗΥ 2219

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

4

ΚΗΥ 2244

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

5

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

6

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

7

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

8

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

 

9

YOX 1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

10

Α.Α.Κ.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ (Aρ.Πλ. 568955)

2

 

11

ΚΗΙ 5514

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

12

ΚΗΙ 5515

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

13

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

14

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

41

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

15

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

16

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

17

ΚΗΗ 5452

VOLVO

43

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

18

ΚΗΙ 5501

RENAULT

37

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

19

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

20

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

21

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

22

KHH 2950

IVECO

35

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

23

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

24

ΚΗΗ 5467

DAIMLER CHRYSLER.

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

25

ΚΗΥ 5136

RENAULT

18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

 

26

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΜΙΝΙ BUS)

2

 

27

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

28

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

29

ΚΗH 2919

MERCEDES

38

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

30

KHH 2949

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

31

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

41

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

32

KHI 5487

ΝΙSSAN

10

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

 

33

KHI 5506

TOYOTA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

34

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

14

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

35

KHY 5108

DAIHATSU

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

 

36

ΚΗΥ 2226

VW

13

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

37

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

2

 

38

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

39

ΚΗI 5479

MAZDA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2

 

40

KHI 5498

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (MINI BUS)

2

 

41

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2

 

42

A.A.K.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ (Aρ. Πλ: 01384)

2

 

43

ΚΗΗ 2914

OPEL

9

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

44

KHY 2208

HYUNDAI

9

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

 

45

KHI 5477

RENAULT

18

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

 

46

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

13

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

 

47

ΚΗΗ 2916

CITROEN

10

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

48

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

 

49

KHH 2942

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

50

KHH 2911

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

51

KHI 5517

SCANIA

77

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

52

KHI 4148

MAZDA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

53

KHI 5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

54

ΜΕ 107063

JCB

167

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

55

ΜΕ 92449

DULEVO

80

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

 

56

ΜΕ 37392

IVECO

177

ΣΑΡΩΘΡΟ (ΣΚΟΥΠΑ)

2

 

57

ΜΕ 70089

MAN

220

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

 

58

ΜΕ 92404

IVECO

210

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

 

59

ΜΕ 117488

VOLVO

241

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

 

60

ΜΕ 117487

BUCHER

26

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

 

61

ΜΕ 68280

RAM

113

ΤΣΑΠΑ

2

 

62

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

150

EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

2

 

63

ΜΕ 95964

HYUNDAI

166

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

64

ME 122529

LIEBHERR

180

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

2

 

65

ME 117492

BOBCAT

75

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

66

ME 128150

JCB

110

TΣΑΠΑ

(Αρ. Πλ: JCB3CX4TV02112300)

2

 

67

ΜΕ 26846

JCB

89

TΣΑΠΑ

2

 

68

ΜΕ 45017

KOMATSU

94

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

69

ME 80518

NISSAN

120

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

70

ME 88755

JCB

93

TΣΑΠΑ

2

 

71

AAK

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

 

 

TΣΑΠΑΚΙ

(Αρ. Πλ: 152763000000/102991/400)

2

 

72

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

125

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

73

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

130

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

74

ΜΕ 117491

PIAGGIO

66

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

75

ΜΕ 113688

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

76

ME 104409

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

77

ME 107054

INTERNATIONAL – LOADSTAR

210

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

78

ME 109636

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ

2

 

79

Α.Α.Κ.

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ (Αρ. Πλαισίου: WMU2M26E48W000130)

2

 

80

Α.Α.Κ.

DODCE DACOTA

101

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ (Αρ. Πλαισίου: 1B7XGG23X6PS198400)

2

 

81

ME 109644

NISSAN

133

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ

2

 

ΔΙΚΥΚΛΑ

1

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

2

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

3

ΕΗΜ 1492

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

4

ΕΗΜ 1494

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

5

ΚΡΤ 101

MOTIVE

124cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

6

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158605)

2

 

7

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158597)

2

 

8

ΥΡ 9200

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

9

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

10

ΕΗΜ 1232

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

………./………/2018

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛO-ΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟ-ΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ- ΚΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BONUS -MALUS

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙ-ΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

2

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

3

ΚΗΥ 2219

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

4

ΚΗΥ 2244

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

5

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

6

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

7

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

8

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

23/08/2018

9

YOX 1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

10

Α.Α.Κ.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ (Aρ.Πλ. 568955)

2

23/08/2018

11

ΚΗΙ 5514

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

12

ΚΗΙ 5515

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

13

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2018

14

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

41

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

23/08/2018

15

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

23/08/2018

16

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

23/08/2018

17

ΚΗΗ 5452

VOLVO

43

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

23/08/2018

18

ΚΗΙ 5501

RENAULT

37

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

23/08/2018

19

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

23/08/2018

20

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

21

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

22

KHH 2950

IVECO

35

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

23

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

24

ΚΗΗ 5467

DAIMLER CHRYSLER.

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

25

ΚΗΥ 5136

RENAULT

18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

23/08/2018

26

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΜΙΝΙ BUS)

2

23/08/2018

27

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

28

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

29

ΚΗH 2919

MERCEDES

38

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

30

KHH 2949

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

31

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

41

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

32

KHI 5487

ΝΙSSAN

10

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

23/08/2018

33

KHI 5506

TOYOTA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

34

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

14

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

35

KHY 5108

DAIHATSU

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

23/08/2018

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

36

ΜΕ 107063

JCB

167

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

23/08/2018

37

ΜΕ 92449

DULEVO

80

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

23/08/2018

38

ΜΕ 37392

IVECO

177

ΣΑΡΩΘΡΟ (ΣΚΟΥΠΑ)

2

23/08/2018

39

ΜΕ 70089

MAN

220

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

23/08/2018

40

ΜΕ 92404

IVECO

210

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

23/08/2018

41

ΜΕ 117488

VOLVO

241

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

23/08/2018

42

ΜΕ 117487

BUCHER

26

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

23/08/2018

43

ΜΕ 68280

RAM

113

ΤΣΑΠΑ

2

23/08/2018

44

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

150

EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

2

23/08/2018

45

ΜΕ 95964

HYUNDAI

166

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

23/08/2018

46

ME 122529

LIEBHERR

180

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

2

23/08/2018

47

ME 117492

BOBCAT

75

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

23/08/2018

48

ME 128150

JCB

110

TΣΑΠΑ

(Αρ. Πλ: JCB3CX4TV02112300)

2

23/08/2018

49

ΜΕ 26846

JCB

89

TΣΑΠΑ

2

23/08/2018

50

ΜΕ 45017

KOMATSU

94

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

23/08/2018

51

ME 80518

NISSAN

120

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

52

ME 88755

JCB

93

TΣΑΠΑ

2

23/08/2018

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

53

ΚΗΥ 2226

VW

13

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

54

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

2

23/08/2018

55

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

56

ΚΗI 5479

MAZDA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2

23/08/2018

57

KHI 5498

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (MINI BUS)

2

23/08/2018

58

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2

23/08/2018

59

A.A.K.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ (Aρ. Πλ: 01384)

2

23/08/2018

60

ΚΗΗ 2914

OPEL

9

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

61

KHY 2208

HYUNDAI

9

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

23/08/2018

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

62

AAK

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

 

 

TΣΑΠΑΚΙ

(Αρ. Πλ: 152763000000/102991/400)

2

23/08/2018

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

63

KHI 5477

RENAULT

18

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

64

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

13

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

23/08/2018

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

65

ΚΗΗ 2916

CITROEN

10

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

66

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

23/08/2018

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

67

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

125

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

68

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

130

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

69

ΜΕ 117491

PIAGGIO

66

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

70

KHH 2942

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

71

KHH 2911

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

72

KHI 5517

SCANIA

77

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

23/08/2018

73

KHI 4148

MAZDA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

23/08/2018

74

KHI 5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

23/08/2018

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

75

ΜΕ 113688

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

23/08/2018

76

ME 104409

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

23/08/2018

77

ME 107054

INTERNATIONAL – LOADSTAR

210

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

23/08/2018

78

ME 109636

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ

2

23/08/2018

79

Α.Α.Κ.

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ (Αρ. Πλαισίου: WMU2M26E48W000130)

2

23/08/2018

80

Α.Α.Κ.

DODCE DACOTA

101

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ (Αρ. Πλαισίου: 1B7XGG23X6PS198400)

2

23/08/2018

81

ME 109644

NISSAN

133

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ

2

23/08/2018

ΔΙΚΥΚΛΑ

1

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

2

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

3

ΕΗΜ 1492

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

4

ΕΗΜ 1494

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

5

ΚΡΤ 101

MOTIVE

124cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

6

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158605)

2

23/08/2018

7

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158597)

2

23/08/2018

8

ΥΡ 9200

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

9

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

10

ΕΗΜ 1232

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

23/08/2018

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 14/03/2018

Κόρινθος, 15/03/2018

Ο Συντάκτης

 

 

Παπανικολάου Κωνσταντίνος

ΠΕ7 (Χημικών Μηχανικών)

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc