Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 26-04-2018

 

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 14068

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00 € για το έτος 2018 και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων και αφορά πενήντα τρία (53) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα έργου (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και δέκα (10) δίκυκλα (μοτοποδήλατα).

Η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία και υφιστάμενα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου που τυχόν αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ποσότητα της ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα της προαίρεσης (ήτοι 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κρατήσεις) και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον ασφαλίσεις χωρίς αντίρρηση. Επίσης, η ποσότητα των ασφαλισμένων οχημάτων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή, την 11η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (δικτυακός τόπος: www.korinthos.gr ) ή από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), όπου είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Μπορούν ακόμα να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα φωτοτύπησης τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού από την Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, ισόγειο (ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 27413 62819) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης. Επίσης στην εν λόγω Γραμματεία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ