Συγκρότηση Τοπικού συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.) του Δήμου Κορινθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/28.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 130/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Συγκρότηση Τοπικού συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.) του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10468/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου ΘΗΔ
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.    Κορδώσης Χρήστος,
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
4. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
8. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Συγκρότηση Τοπικού συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.) του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Ο Δήμος Κορινθίων, έπειτα από πρόσκληση του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (άρθρο 13 ν. 3387/2005) που τέλει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και βάση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/8.6.2006 στο άρθρο 84 παρ. 1, βάση του οποίου έχει θεσπιστεί, η σύσταση και λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της παραβατικότητας στους Δήμους, το 2009 προχώρησε στην σύσταση και λειτουργία ΤοΣΠΠα στο Δήμο Κορινθίων με την υπ’ αριθμ. 289/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την εκ νέου συγκρότηση του συμβουλίου με την αριθμ. 326/2014.
Η θητεία του Το.Σ.Π.Πα. είναι τριετής και για το λόγο αυτό προτείνουμε την εκ νέου συγκρότηση του εντεκαμελούς Το.Σ.Π.Πα στο Δήμο μας λόγω λήξης της θητείας του.
Σκοπός μας είναι μέσω του ΤοΣΠΠα να αντιμετωπίσουμε τους κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν κάποιους ανθρώπους και κυρίως τους νέους στην παραβατικότητα και ταυτόχρονα να περιορίσουμε τον φόβο του εγκλήματος στην πόλη μας. Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, ή κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στον Κώδικα «Τα ΤοΣΠΠα, αποτελούν γνωμοδοτικά συμβουλευτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών». Τα ΤοΣΠΠα συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου16 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 789Α), όπως ισχύει, σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί κ.λ.π.. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
Προτείνουμε, στο εν λόγω εντεκαμελές δημοτικό συμβουλευτικό όργανο ΤοΣΠΠα Κορίνθου να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κάτωθι φορέων :
 1. Πρόεδρος: Ο Δήμαρχος Κορινθίων ή εκπρόσωπος αυτού και μέλη:
 2. Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου.
 3. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.
 4. Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.
 5. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 6. Εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής Υγείας «Δίολκος».
 7. Εκπρόσωπος του Τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ).
 8. Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.
 9. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας- Κοινωνικό Λειτουργό.
 10. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων- Κοινωνικό Λειτουργό.
 11. Εκπρόσωπος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων – Κοινωνικό Λειτουργό.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας στο Δήμο Κορινθίων, όργανο γνωμοδοτικού – συμβουλευτικού χαρακτήρα, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν κάποιους ανθρώπους και κυρίως τους νέους στην παραβατικότητα και ταυτόχρονα τον περιορισμό του φόβου του εγκλήματος στη πόλη μας. Έργο επίσης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στη περιφέρεια του Δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας εμπιστοσύνης..
Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της παραβατικότητας θα διοικείται από εντεκαμελές (11) Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 § 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89Α΄) στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους κάτωθι φορείς:
 1. Πρόεδρος: Ο Δήμαρχος Κορινθίων ή εκπρόσωπος αυτού και μέλη:
 2. Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου.
 3. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.
 4. Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.
 5. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 6. Εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής Υγείας «Δίολκος».
 7. Εκπρόσωπος του Τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ).
 8. Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.
 9. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας- Κοινωνικό Λειτουργό.
 10. Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων- Κοινωνικό Λειτουργό.
 11. Εκπρόσωπος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων – Κοινωνικό Λειτουργό.
Τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από την παρούσα απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 130 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 04 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης