Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ48 (Α/Α ΟΠΣ 2649) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Π.Π.

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/28.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 127/2018
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ48 (Α/Α ΟΠΣ 2649) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10468/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος,αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου ΘΗΔ
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.    Κορδώσης Χρήστος,
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
4. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
8. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ48 (Α/Α ΟΠΣ 2649) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές»  επειδή πρέπει να ετοιμαστεί ο σχετικός φάκελος που θα συνοδεύσει την υποβληθείσα πρόταση, στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. 
 
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
1.  την με αριθμ. πρωτ. 607/12-3-2018 και κωδικό ΠΕΛ48 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία καλούνται οι Δήμοι να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων (πράξεων),
2. την από 22-5-2015 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί έγκρισης διατήρησης αρχαιοτήτων και τροποποιημένης πρότασης ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου,
3. Τα από 23/1/2018 και 26/1/2018 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, περί έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης θεμελίωσης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
4.την από 26-03-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης και προκειμένου να εξασφαλίσει ο Δήμος Κορινθίων χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)», προϋπολογισμού 3.100.000,00 ευρώ,με την παρούσα εισήγηση προτείνεται :
(Α) η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 3.000.000,00 ευρώ .
(Β) η υποβολή σχετικής πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου . &
(Γ) η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης και όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων .
Το έργο θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα:
1ο υποέργο υποδομής με τίτλο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 3.000.000,00 ευρώ
2ο υποέργο αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών με τίτλο «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες για την κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ (σύμφωνα με το ανωτέρω 3 σχετικό).>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
·    Την  με αριθμ. Πρωτ. 607/12-3-2018 (ΑΔΑ: 6Ν997Λ1-ΠΤ6) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
·  Την από 22/5/2015 (ΑΔΑ: ΩΛΑΔ465ΦΘ3-ΤΗΛ) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
·     Τα από 23/1/2018 & 26/01/2018 σχετικά έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας
·  Την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει την με αριθμ. 20/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» προϋπολογισμού 3.000.000,00 €,
 
Β. Να υποβάλει πρόταση ο Δήμος Κορινθίων, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ48 (Α/Α ΟΠΣ 2649) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –κτιριακές υποδομές», για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου (πράξης) «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» προϋπολογισμού 3.100.000,00 €,  το οποίο θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα και συγκεκριμένα:
 
1ο υποέργο υποδομής με τίτλο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»προϋπολογισμού 3.000.000,00 € και
2ο υποέργο αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών με τίτλο «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες για την κατασκευή Σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ.  
 
 Γ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Κορινθίων για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης και όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 127 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment